พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​นีไฟฉบับที่​สอง
บท​ที่ ๒
การ​ไถ่​จะ​เกิด​ขึ้น​โดย​ผ่าน​พระ​เม​ส​สิ​ยาห์ผู้​บริสุทธิ์—เสรีภาพ​ใน​การ​เลือก (สิทธิ์​เสรี) สำคัญ​ต่อ​การ​ดำรง​อยู่​และ​ความ​ก้าวหน้า—อา​ดัมตก​เพื่อ​มนุษย์​จะ​เป็น​อยู่—มนุษย์​มี​อิสระ​ที่​จะ​เลือก​เสรีภาพ​และ​ชีวิตนิรันดร์. ประมาณ ๕๘๘–๕๗๐ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ และ​บัดนี้, เจ​คอบ, พ่อ​พูด​กับ​ลูก: ลูก​เป็น​ลูก​คนแรก​ของ​พ่อ​ใน​วัน​เวลา​แห่ง​ความ​ยาก​ลำบาก​ของ​พ่อ​ใน​แดน​ทุรกันดาร. และ​ดูเถิด, ใน​วัย​เด็ก​ของ​ลูก​ลูก​ต้อง​รับ​ความ​ทุกข์​และ​โทมนัส​ยิ่ง, เพราะ​ความ​รุนแรง​จาก​พี่ ๆ ของ​ลูก.
  ๒ กระนั้น​ก็ตาม, เจ​คอบ, ลูก​คน​แรก​ของ​พ่อ​ใน​แดน​ทุรกันดาร, ลูก​รู้จัก​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; และ​พระองค์​จะ​ทรง​อุทิศ​ความ​ทุกข์​ของ​ลูก​ให้​เป็น​พร​ของ​ลูก.
  ๓ ด้วย​เหตุ​นี้, จิต​วิญญาณ​ลูก​จะ​ได้​รับ​พร, และ​ลูก​จะ​ดำรง​อยู่​อย่าง​ปลอดภัย​กับนีไฟ, พี่​ของ​ลูก; และ​ลูก​จะ​ใช้​วัน​เวลา​ของ​ลูก​ใน​การ​รับ​ใช้​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​ลูก. ดังนั้น, พ่อ​รู้​ว่า​พระองค์​ทรง​ไถ่​ลูก​แล้ว, เพราะ​ความชอบ​ธรรม​ของ​พระ​ผู้​ไถ่​ของ​ลูก; เพราะ​ลูก​เห็น​แล้ว​ว่า​ใน​ความ​สมบูรณ์​แห่ง​เวลา​พระองค์​จะ​เสด็จ​มา​เพื่อ​นำ​ความ​รอด​มา​สู่​มนุษย์.
  ๔ และ​ลูก​เห็น​รัศมี​ภาพ​ของ​พระองค์​แล้ว​ใน​วัย​เยาว์​ของลูก; ดังนั้น, ลูก​ได้​รับ​พร​แม้​ดัง​คน​ที่​พระองค์​จะ​ทรง​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ให้​ใน​เนื้อ​หนัง; เพราะ​พระ​วิญญาณ​ทรง​เป็น​เหมือน​กัน, ทั้ง​วัน​วาน, วัน​นี้, และ​ตลอด​กาล. และ​พระองค์​ทรง​เตรียม​ทาง​ไว้​ตั้งแต่​การ​ตก​ของ​มนุษย์, และ​ความ​รอด​เป็น​ของ​ได้เปล่า.
  ๕ และ​มนุษย์​ได้​รับ​การ​สั่งสอน​อย่าง​เพียงพอ​จน​พวก​เขา​รู้จัก​ความ​ดี​จาก​ความชั่ว. และ​กฎ​ประทาน​ให้​มนุษย์. และ​โดย​กฎ​ไม่​มี​เนื้อ​หนัง​ใด​ถูกต้อง; หรือ, โดย​กฎ​มนุษย์​ถูกตัดขาด. แท้จริง​แล้ว, โดย​กฎ​ฝ่าย​โลก​พวก​เขา​ถูก​ตัดขาด; และ​โดย​กฎ​ฝ่าย​วิญญาณ​พวก​เขา​พินาศ​จาก​สิ่ง​ดี, และ​กลับ​เศร้าหมอง​ตลอด​กาล​ด้วย.
  ๖ ดังนั้น, การไถ่​เกิด​ขึ้น​โดย​และ​ผ่าน​พระ​เม​ส​สิยาห์​ผู้​บริสุทธิ์; เพราะ​พระองค์​ทรง​เปี่ยม​ด้วย​พระ​คุณ​และ​ความจริง.
  ๗ ดูเถิด, พระองค์​ทรง​พลี​พระองค์​เอง​เป็น​เครื่องบูชา​ทดแทนบาป, เพื่อ​สนอง​ตอบ​เจตนารมณ์​ของ​กฎ, ให้​คน​ทั้งปวง​ผู้​มี​ใจ​ชอกช้ำ​และ​วิญญาณ​ที่​สำนึก​ผิด; และ​จะ​สนอง​ตอบ​เจตนารมณ์​ของกฎ​ให้​ใคร​อีก​ไม่​ได้​เลย.
  ๘ ดังนั้น, ความ​สำคัญ​นั้น​ใหญ่​หลวง​เพียง​ใด​ที่​จะ​ทำให้​สิ่ง​เหล่า​นี้​เป็น​ที่​รู้​แก่​ผู้​อยู่​อาศัย​ของ​แผ่นดิน​โลก, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​รู้​ว่า​ไม่​มี​เนื้อ​หนัง​ใด​จะ​สามารถ​พำนัก​อยู่​ใน​ที่​ประทับ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ได้, นอกจาก​จะ​เป็น​โดยผ่าน​ความ​ดี​งาม, และ​พระ​เมตตา, และ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เม​ส​สิ​ยาห์ผู้​บริสุทธิ์, ผู้ทรง​พลี​พระ​ชนม์​ชีพ​ของ​พระองค์​ตาม​เนื้อ​หนัง, และ​ทรง​มี​พระ​ชนม์​ชีพ​อีก​โดย​อำนาจ​ของ​พระ​วิญญาณ, เพื่อ​พระองค์​จะ​ทรง​ทำให้​เกิด​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​ของ​คนตาย, โดย​ทรง​เป็น​คน​แรก​ที่​จะ​ลุก​ขึ้น​มา.
  ๙ ดังนั้น, พระองค์​จึง​เป็น​ผล​แรก​ถวาย​แด่​พระผู้เป็นเจ้า, ด้วย​เหตุ​ที่​พระองค์​จะ​ทรง​วิงวอนแทน​ลูก​หลาน​มนุษย์​ทั้งปวง; และ​คน​ที่​เชื่อ​ใน​พระองค์​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด.
  ๑๐ และ​เพราะ​การ​วิงวอน​แทน​คนทั้งปวง, มนุษย์​ทั้งปวง​มา​สู่​พระผู้เป็นเจ้า; ดังนั้น, พวก​เขา​ยืน​อยู่​ใน​ที่​ประทับ​ของ​พระองค์, เพื่อ​รับ​การพิพากษา​ของ​พระองค์​ตาม​ความ​จริง​และ​ความบริสุทธิ์​ที่​มี​อยู่​ใน​พระองค์. ดังนั้น, เจตนารมณ์​ของ​กฎ​ซึ่ง​พระ​ผู้​บริสุทธิ์​ประทาน​ให้, เพื่อ​ทำให้​เกิด​การ​ลงโทษ​ซึ่ง​มา​พร้อม​กฎ, ซึ่ง​การ​ลงโทษ​ที่มา​พร้อม​กฎ​นั้น​เป็นการ​ตรงกันข้าม​กับ​สิ่ง​ที่​เป็นความ​สุข​ซึ่ง​มา​พร้อม​กฎ, เพื่อ​สนอง​ตอบ​เจตนารมณ์​ของ​การชดใช้
  ๑๑ เพราะ​จำเป็น​ต้อง, มี​การตรงกันข้าม​ใน​สิ่ง​ทั้งปวง. หาไม่​แล้ว, ลูก​คน​แรก​ของ​พ่อ​ใน​แดน​ทุรกันดาร, ความชอบ​ธรรม​ไม่​สามารถ​เกิด​ขึ้น​ได้, ไม่​ทั้ง​ความ​ชั่ว​ร้าย, ไม่​ทั้ง​ความ​บริสุทธิ์​หรือ​ความ​เศร้าหมอง, ไม่​ทั้ง​ดี​หรือ​ชั่ว. ดังนั้น, สิ่ง​ทั้งปวง​จำเป็น​ต้อง​เป็น​สารประกอบ​ใน​หนึ่ง​เดียว; ดังนั้น, หาก​มัน​จะ​เป็น​ร่าง​เดียวกัน​ก็​จำเป็น​ต้อง​คง​อยู่​เหมือน​ตาย, โดย​ไม่​มี​ชีวิต​ทั้ง​ไม่​มีค​วาม​ตาย, หรือ​ความ​เน่า​เปื่อย​หรือ​ความ​ไม่​เน่า​เปื่อย, ความ​สุข​หรือ​ความ​เศร้าหมอง, ทั้ง​มีค​วาม​รู้สึก​หรือ​ไม่​มีค​วาม​รู้สึก.
  ๑๒ ดังนั้น, มัน​จำเป็น​ต้อง​สร้าง​ขึ้น​ดัง​สิ่ง​ที่​ไร้​ค่า; ดังนั้น​จะ​ไม่​มี​จุดประสงค์​ใน​เจตนารมณ์​ของ​การ​สร้าง​ของ​มัน. ดังนั้น, สิ่ง​นี้​จำเป็น​ต้อง​ทำลาย​ปรีชา​ญาณ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​และ​จุด​ประสงค์​นิรันดร์ของ​พระองค์, และ​เด​ชานุ​ภาพ, และ​พระ​เมตตา, และ​ความยุติธรรม​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ด้วย.
  ๑๓ และ​หาก​ลูก​จะ​กล่าว​ว่า​ไม่​มีกฎ, ลูก​จะ​กล่าว​ด้วยว่า​ไม่​มี​บาป. หาก​ลูก​จะ​กล่าว​ว่า​ไม่​มี​บาป, ลูก​จะ​กล่าว​ด้วยว่า​ไม่​มีค​วาม​ชอบธรรม. และ​หาก​ไม่​มีค​วาม​ชอบธรรม​ก็​ไม่​มีค​วาม​สุข. และ​หาก​ไม่​มีค​วาม​ชอบธรรม​หรือ​ความ​สุข​ก็​ไม่​มี​โทษ​หรือ​ความ​เศร้าหมอง. และ​หาก​ไม่​มี​สิ่ง​เหล่า​นี้​ก็​ไม่​มีพระผู้เป็นเจ้า. และ​หาก​ไม่​มี​พระผู้เป็นเจ้า​เรา​ก็​หา​ได้​เป็น​อยู่​ไม่, ทั้ง​แผ่นดิน​โลก​ก็​หา​ได้​เป็น​อยู่​ไม่; เพราะ​จะ​มี​การ​สร้าง​ของ​สิ่ง​ต่าง ๆ ไม่​ได้, ทั้งที่​จะ​กระทำ​หรือ​ถูกกระทำ; ดังนั้น, สิ่ง​ทั้งปวง​ต้อง​สูญ​สิ้น​ไป.
  ๑๔ และ​บัดนี้, ลูก ๆ ของ​พ่อ, พ่อ​พูด​เรื่อง​เหล่า​นี้​กับ​ลูก​เพื่อ​ประโยชน์​และ​การ​เรียน​รู้​ของ​ลูก; เพราะ​มี​พระผู้เป็นเจ้า, และ​พระองค์​ทรงสร้าง​สิ่ง​ทั้งปวง, ทั้ง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่นดิน​โลก, และ​สิ่ง​ทั้งปวง​ที่​อยู่​ใน​นั้น, ทั้ง​สิ่ง​ที่​จะ​กระทำ​และ​สิ่ง​ที่​จะถูกกระทำ.
  ๑๕ และ​เพื่อ​นำ​มา​ซึ่ง​จุดประสงค์​นิรันดร์ของ​พระองค์​ใน​เจตนารมณ์​ของ​มนุษย์, หลังจาก​พระองค์​ทรง​สร้าง​บิดา​มารดา​แรก​ของ​เรา, และ​บรรดา​สัตว์​ใน​ทุ่ง​และ​สัตว์​ปีก​ใน​อากาศ​แล้ว, และ​ท้าย​ที่สุด, สิ่ง​ทั้งปวง​ที่​สร้าง​ขึ้น, จำเป็น​ต้อง​มี​การ​ตรงกันข้าม; แม้ผลไม้​ต้องห้าม​เป็นการ​ตรงกันข้าม​กับ​ต้นไม้​แห่งชีวิต; อย่าง​หนึ่ง​หวาน​และ​อีก​อย่าง​หนึ่ง​ขม.
  ๑๖ ดังนั้น, พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​จึง​ประทาน​แก่​มนุษย์​เพื่อ​เขา​จะ​กระทำ​ด้วย​ตนเอง. ดังนั้น, มนุษย์​กระทำ​ด้วย​ตน​เอง​ไม่​ได้​นอกจาก​จะ​เป็น​ว่า​เขา​มี​แรงจูงใจ​จาก​อย่าง​หนึ่ง​หรือ​อีก​อย่าง​หนึ่ง.
  ๑๗ และ​พ่อ, ลีไฮ, ตาม​เรื่อง​ที่​พ่อ​อ่าน​มา​แล้ว, จำเป็น​ต้อง​คิด​ว่าเทพ​องค์​หนึ่ง​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ตก​จากสวรรค์, ตาม​เรื่อง​ที่​เขียน​ไว้; ดังนั้น, เขา​กลาย​เป็นมาร, โดยที่​แสวง​หา​สิ่ง​ชั่ว​ร้าย​ต่อ​พระ​พักตร์​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๑๘ และ​เพราะ​เขา​ได้​ตก​จาก​สวรรค์, และ​เศร้าหมอง​ตลอด​กาล, เขา​แสวง​หาความ​เศร้าหมอง​ให้​มนุษยชาติ​ทั้งปวงด้วย. ดังนั้น, เขา​กล่าว​กับ​เอวา, แท้จริง​แล้ว, แม้​งู​ดึกดำบรรพ์​ตัว​นั้น, ผู้​เป็น​มาร, ผู้​เป็น​บิดา​ของ​ความเท็จ​ทั้งปวง, ดังนั้น​เขา​กล่าว: จง​รับ​ส่วน​ผลไม้​ต้อง​ห้าม​เถิด, และ​เจ้า​จะ​ไม่​ตาย, แต่​เจ้า​จะ​เป็น​เหมือน​พระผู้เป็นเจ้า, โดยที่​รู้ความ​ดี​และ​ความชั่ว.
  ๑๙ และ​หลังจาก​อา​ดัมและ​เอ​วา​รับส่วน​ผลไม้​ต้อง​ห้าม​แล้ว​พวก​ท่าน​ถูก​ขับ​ออก​จาก​สวน​เอเดน, ให้​ไป​ทำ​ไร่​ไถนา.
  ๒๐ และ​พวก​ท่าน​ให้​กำเนิด​ลูก​หลาน; แท้จริง​แล้ว, แม้ครอบครัว​ของ​แผ่นดิน​โลก​ทั้งปวง.
  ๒๑ และ​วัน​เวลา​ของ​ลูก​หลานมนุษย์​ยืด​ออก​ไป, ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, เพื่อ​พวก​เขา​อาจ​กลับใจ​ขณะ​อยู่​ใน​เนื้อ​หนัง; ดังนั้น, สภาพ​ของ​พวก​เขา​กลาย​เป็น​สภาพ​ของ​การทดลอง, และ​เวลา​ของ​พวก​เขา​ยืด​ออก​ไป, ตาม​พระ​บัญญัติ​ซึ่ง​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ประทาน​ให้​ลูก​หลาน​มนุษย์. เพราะ​พระองค์​ประทาน​พระ​บัญญัติ​ว่า​มนุษย์​ทั้งปวง​ต้อง​กลับ​ใจ; เพราะ​พระองค์​ทรง​แสดง​ต่อ​มนุษย์​ทั้งปวง​ว่า​พวก​เขา​หลงไป, เพราะ​การ​ล่วง​ละเมิด​ของ​บิดา​มารดา​พวก​เขา.
  ๒๒ และ​บัดนี้, ดูเถิด, หาก​อา​ดัมไม่ล่วง​ละเมิด​ท่าน​จะ​ไม่​ตก, แต่​ท่าน​จะ​คง​อยู่​ใน​สวน​เอ​เดน. และ​สิ่ง​ทั้งปวง​ที่​สร้าง​ขึ้น​ต้อง​คง​อยู่​ใน​สภาพ​เดิม​ดัง​ที่​มัน​เป็น​อยู่​หลังจาก​ที่​สร้าง​ขึ้น​แล้ว; และ​ต้อง​คง​อยู่​ตลอด​กาล, และ​ไม่​มี​ที่สุด.
  ๒๓ และ​พวก​ท่าน​จะ​ไม่​มีลูก; ด้วย​เหตุ​นี้​พวก​ท่าน​จะ​คง​อยู่​ใน​สภาพ​ของ​ความ​ไร้​เดียงสา, ไม่​มี​ปีติ, เพราะ​พวก​ท่าน​ไม่​รู้จัก​ความ​เศร้าหมอง; ไม่​ทำความ​ดี, เพราะ​พวก​ท่าน​ไม่​รู้จัก​บาป.
  ๒๔ แต่​ดูเถิด, สิ่ง​ทั้งปวง​กระทำ​ไป​โดย​ปรีชา​ญาณ​ของ​พระองค์​ผู้ทรง​รู้​แจ้ง​ใน​สรรพสิ่ง.
  ๒๕ อาดัม​ตก​เพื่อ​มนุษย์​จะ​เป็น​อยู่; และ​มนุษย์​เป็นอยู่, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​มีปีติ.
  ๒๖ และ​พระ​เม​ส​สิยาห์​เสด็จ​มา​ใน​ความ​สมบูรณ์​แห่ง​เวลา, เพื่อ​พระองค์​จะ​ทรงไถ่​ลูก​หลาน​มนุษย์​จาก​การ​ตก. และ​เพราะ​พระองค์​ทรง​ไถ่​พวก​เขา​จาก​การ​ตก​พวก​เขา​ย่อม​เป็นอิสระ​ตลอด​กาล, รู้จัก​แยกแยะ​ดี​ชั่ว; กระทำ​ด้วย​ตน​เอง​และ​มิ​ถูกกระทำ, นอกจาก​เป็น​ไป​โดย​โทษ​ของกฎ​ใน​วัน​สุดท้าย​และ​สำคัญ​ยิ่ง, ตาม​พระ​บัญญัติ​ซึ่ง​พระผู้เป็นเจ้า​ประทาน​ไว้.
  ๒๗ ดังนั้น, มนุษย์​เป็นอิสระ​ตาม​เนื้อ​หนัง; และ​สิ่ง​ทั้งปวง​ซึ่ง​สมควร​แก่​มนุษย์​ประทาน​ให้​พวก​เขา. และ​พวก​เขา​เป็น​อิสระ​ที่​จะ​เลือกเสรีภาพ​และชีวิตนิรันดร์, โดย​ผ่าน​พระ​ผู้​เป็น​สื่อ​กลาง​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​มวล​มนุษย์, หรือ​จะ​เลือก​การ​เป็น​เชลย​และ​ความ​ตาย, ตาม​การ​เป็น​เชลย​และ​อำนาจ​ของ​มาร; เพราะ​เขา​แสวง​หา​เพื่อ​จะ​ให้​มนุษย์​ทั้งปวง​เศร้าหมอง​เหมือน​ตัว​เขา.
  ๒๘ และ​บัดนี้, ลูก​ของ​พ่อ, พ่อ​อยาก​ให้​ลูก​มอง​หา​พระ​ผู้​เป็น​สื่อกลาง​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​องค์​นี้, และ​สดับ​ฟัง​พระ​บัญญัติ​อัน​สำคัญ​ยิ่ง​ของ​พระองค์; และ​ซื่อสัตย์​ต่อ​พระ​วจนะ​ของ​พระองค์, และ​เลือก​ชีวิตนิรันดร์, ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​วิญญาณ​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​พระองค์;
  ๒๙ และ​ไม่​เลือก​ความ​ตายนิรันดร์, ตาม​ความ​ประสงค์​ของ​เนื้อ​หนัง​และ​ความ​ชั่ว​ซึ่ง​อยู่​ใน​นั้น, ซึ่ง​ให้​พลัง​ความ​สามารถ​แก่​วิญญาณ​ของ​มาร​ที่​จะ​จับเป็นเชลย, นำ​ลูก​ลงนรก, เพื่อ​เขา​จะ​ปกครอง​เหนือ​ลูก​ใน​อาณาจักร​ของ​เขา​เอง.
  ๓๐ พ่อ​พูด​สอง​สาม​คำ​นี้​ไว้​แก่​ลูก​ทุก​คน, ลูก ๆ ของ​พ่อ, ใน​วัน​เวลา​สุดท้าย​แห่ง​การ​ทดลอง​ของ​พ่อ; และ​พ่อ​เลือก​ส่วน​ดี, ตาม​คำขอ​ง​ศาสดา​พยากรณ์. และ​พ่อ​ไม่​มี​จุด​ประสงค์​อื่น​ใด​นอกจาก​จะ​เป็นความ​ผาสุก​อันเป็น​นิจ​ของ​จิต​วิญญาณ​ลูก. เอ​เมน.