พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​นีไฟฉบับที่​สอง
บท​ที่ ๓๑
นีไฟเล่า​ว่า​เหตุ​ใด​พระ​คริสต์​ทรง​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา—มนุษย์​ต้อง​ตาม​พระ​คริสต์, รับ​บัพ​ติ​ศ​มา, รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์, และ​อดทน​จนกว่า​ชีวิต​จะ​หาไม่​เพื่อ​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด—การก​ลับ​ใจ​และ​บัพ​ติ​ศ​มา​เป็น​ประตู​สู่​ทาง​คับแคบ​และ​แคบ—ชีวิต​นิรันดร์มา​สู่​บรรดา​ผู้​ที่​รักษา​พระ​บัญญัติ​หลังจาก​บัพ​ติ​ศ​มา. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ และ​บัดนี้​ข้าพเจ้า, นีไฟ, ยุติ​การพยากรณ์​ของ​ข้าพเจ้า​ที่​ให้​แก่​ท่าน, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า. และ​ข้าพเจ้า​เขียน​ไว้​ไม่​ได้​นอกจาก​สอง​สาม​เรื่อง, ที่​ข้าพเจ้า​รู้​ว่า​ต้อง​บังเกิด​ขึ้น​อย่าง​แน่นอน; ทั้ง​ข้าพเจ้า​เขียน​ถ้อยคำ​ของ​เจ​คอบ​น้อง​ชาย​ข้าพเจ้า​ไว้​ไม่​ได้​นอกจาก​สอง​สาม​คำ.
  ๒ ดังนั้น, เรื่อง​ที่​ข้าพเจ้า​เขียน​ไว้​ข้าพเจ้า​พอใจ​แล้ว, เว้นแต่​คำ​พูด​สอง​สาม​คำ​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​ต้อง​พูด​เกี่ยว​กับ​หลัก​คำสอน​ของ​พระ​คริสต์; ดังนั้น, ข้าพเจ้า​จะ​พูด​กับ​ท่าน​อย่าง​แจ้ง​ชัด, ตาม​ความ​แจ้ง​ชัด​ของ​การ​พยากรณ์​ของ​ข้าพเจ้า.
  ๓ เพราะ​จิต​วิญญาณ​ข้าพเจ้า​เบิกบาน​ใน​ความ​แจ้ง​ชัด; เพราะ​ตาม​วิธี​นี้​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​ทำ​งาน​ใน​บรรดา​ลูก​หลาน​มนุษย์. เพราะ​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ประทาน​ความสว่าง​ให้​แก่​ความ​เข้าใจ; เพราะ​พระองค์​รับสั่ง​แก่​มนุษย์​ตามภาษา​ของ​พวก​เขา, สู่​ความ​เข้าใจ​ของ​พวก​เขา.
  ๔ ดังนั้น, ข้าพเจ้า​อยาก​ให้ท่า​น​จดจำ​ว่า​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน​แล้ว​เกี่ยว​กับ​ศาสดาพยากรณ์​ผู้​นั้น​ที่​พระเจ้า​ทรง​แสดง​ต่อ​ข้าพเจ้า, ที่​จะ​ให้​บัพ​ติ​ศ​มา​พระ​เมษโปดก​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ผู้​จะ​ทรง​เอา​บาป​ของ​โลก​ไป.
  ๕ และ​บัดนี้, หาก​พระ​เมษ​โปดก​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, โดยที่​พระองค์​ทรง​บริสุทธิ์, ยัง​จำ​ต้อง​รับ​บัพ​ติ​ศมา​โดย​น้ำ, เพื่อ​ทำให้​ความชอบ​ธรรม​ทั้งหมด​สมบูรณ์, โอ้​แล้ว, เรา, โดยที่​ไม่​บริสุทธิ์, จะ​ต้อง​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา​ยิ่ง​กว่า​นั้น​เพียง​ใด, แท้จริง​แล้ว, แม้​โดย​น้ำ !
  ๖ และ​บัดนี้, ข้าพเจ้า​จะ​ขอ​ถาม​ท่าน, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, พระ​เมษ​โปดก​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ได้​ทรง​ทำให้​ความชอบ​ธรรม​ทั้งหมด​สมบูรณ์​ใน​การ​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา​โดย​น้ำ​อย่างไร ?
  ๗ ท่าน​ไม่​รู้​หรือ​ว่า​พระองค์​ทรง​บริสุทธิ์ ? แต่​ทั้งที่​พระองค์​ทรง​บริสุทธิ์, พระองค์​ยัง​ทรง​แสดง​แก่​ลูก​หลาน​มนุษย์​ว่า, ตาม​เนื้อ​หนัง​พระองค์​ทรง​นอบน้อม​ถ่อม​พระองค์​ต่อ​พระ​พักตร์​พระ​บิดา, และ​ทรง​เป็น​พยาน​ต่อ​พระ​บิดา​ว่า​พระองค์​จะ​ทรงเชื่อฟัง​พระ​บิดา​ใน​การ​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระองค์.
  ๘ ดังนั้น, หลังจาก​พระองค์​ทรง​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา​ด้วย​น้ำ​แล้ว​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​จึง​เสด็จ​ลง​มาบ​นพ​ระ​องค์​ในรูป​ของ​นกพิราบ.
  ๙ และ​อนึ่ง, การ​บัพ​ติ​ศ​มา​ของ​พระองค์​แสดง​ให้​ลูก​หลาน​มนุษย์​เห็น​ความ​คับแคบ​ของ​ทาง, และ​ความ​แคบ​ของประตู, ซึ่ง​โดย​ทาง​นั้น​พวก​เขา​จะ​เข้าไป, โดยที่​พระองค์​ทรง​ทำตัว​อย่าง​ไว้​ต่อหน้า​พวก​เขา​แล้ว.
  ๑๐ และ​พระองค์​ตรัส​แก่​ลูก​หลาน​มนุษย์: เจ้า​จงตาม​เรา​มา. ดังนั้น, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, เรา​จะตาม​พระ​เยซู​ได้​หรือ​เว้นแต่​เรา​จะ​เต็มใจ​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​บิดา ?
  ๑๑ และ​พระ​บิดา​ตรัส: เจ้า​จง​กลับ​ใจ, เจ้า​จง​กลับ​ใจ, และ​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา​ใน​นาม​บุตร​ที่รัก​ของ​เรา.
  ๑๒ และ, สุรเสียง​ของ​พระ​บุตร​มา​ถึง​ข้าพเจ้า​ด้วย, มีค​วาม​ว่า: คน​ที่​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา​ใน​นาม​ของ​เรา, แก่​เขา​ผู้​นั้น​พระ​บิดา​จะประทาน​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ให้, เหมือนกับ​เรา; ดังนั้น, จง​ตามเรา​มา, และ​ทำ​สิ่ง​ที่​เจ้า​เห็น​เรา​ทำ.
  ๑๓ ดังนั้น, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​รู้​ว่า​หาก​ท่าน​จะ​ตาม​พระ​บุตร, ด้วย​ความ​ตั้งใจ​เด็ดเดี่ยว, โดย​ไม่​ทำ​การ​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด​และ​การ​หลอกลวง​ต่อ​พระ​พักตร์​พระผู้เป็นเจ้า, แต่​ด้วย​เจตนา​แท้จริง, โดย​กลับ​ใจ​จาก​บาป​ของ​ท่าน, โดย​เป็น​พยาน​ต่อ​พระ​บิดา​ว่า​ท่าน​เต็มใจ​รับ​พระ​นาม​ของ​พระ​คริสต์, โดย​บัพ​ติ​ศมา—แท้จริง​แล้ว, โดย​ตาม​พระเจ้า​ของ​ท่าน​และ​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ของ​ท่าน​ลง​ไป​ใน​น้ำ, ตาม​พระ​วจนะ​ของ​พระองค์, ดูเถิด, เมื่อนั้น, ท่าน​จะ​ได้​รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์; แท้จริง​แล้ว, เมื่อนั้น​บัพ​ติ​ศมา​ด้วย​ไฟ​และ​ด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​มา​ถึง; และ​เมื่อนั้น​ท่าน​จะ​พูด​ด้วยลิ้น​ของ​เทพ, และ​ร้อง​สรรเสริญ​แด่​พระ​ผู้​บริสุทธิ์​แห่ง​อิส​ราเอล.
  ๑๔ แต่, ดูเถิด, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, สุรเสียง​ของ​พระ​บุตร​มา​ถึง​ข้าพเจ้า​ดังนี้, มีค​วาม​ว่า: หลังจาก​เจ้า​กลับ​ใจ​จาก​บาป​ของ​เจ้า, และ​เป็น​พยาน​ต่อ​พระ​บิดา​ว่า​เจ้า​เต็มใจ​รักษา​บัญญัติ​ของ​เรา, โดย​การ​บัพ​ติ​ศ​มา​ด้วย​น้ำ, และ​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา​ด้วย​ไฟ​และ​ด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์, และ​พูด​ด้วย​ลิ้น​ใหม่, แท้จริง​แล้ว, แม้​ด้วย​ลิ้น​ของ​เทพ, และ​หลังจาก​นี้​จะปฏิเสธ​เรา, มัน​จะ​เป็นการ​ดีกว่า​สำหรับ​เจ้า​หาก​เจ้า​ไม่​ได้​รู้จัก​เรา.
  ๑๕ และ​ข้าพเจ้า​ได้ยิน​สุรเสียง​จาก​พระ​บิดา, มีค​วาม​ว่า: แท้จริง​แล้ว, ถ้อยคำ​ของ​ผู้​เป็น​ที่รัก​ของ​เรา​จริง​และ​เป็น​สัจจะ. ผู้​ใด​ที่​อดทน​จนกว่า​ชีวิต​จะ​หาไม่, ผู้​เดียวกัน​นั้น​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด.
  ๑๖ และ​บัดนี้, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​รู้​โดย​สิ่ง​นี้​ว่าน​อก​จาก​มนุษย์​จะอดทน​จนกว่า​ชีวิต​จะ​หาไม่, ใน​การ​ทำ​ตามตัวอย่าง​ของ​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้ทรง​พระ​ชนม์​แล้ว, เขา​จะ​ไม่​สามารถ​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด​ได้.
  ๑๗ ดังนั้น, จง​ทำ​สิ่ง​ที่​ข้าพเจ้า​บอก​ท่าน ข้าพเจ้า​เห็น​พระเจ้า​ของ​ท่าน​และ​พระ​ผู้​ไถ่​ของ​ท่าน​ทรง​กระทำ; เพราะ, ด้วย​เหตุ​นี้​สิ่ง​เหล่า​นี้​จึง​แสดง​แก่​ข้าพเจ้า, เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​รู้จัก​ประตู​ซึ่ง​โดย​ทาง​นั้น​ท่าน​ต้อง​เข้าไป. เพราะ​ประตู​ซึ่ง​โดย​ทาง​นั้น​ท่าน​ต้อง​เข้าไป​คือ​การก​ลับ​ใจ​และ​บัพ​ติ​ศมา​โดย​น้ำ; และ​เมื่อนั้น​การปลด​บาป​ของ​ท่าน​จะ​มา​ถึง​โดย​ไฟ​และ​โดย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์.
  ๑๘ และ​เมื่อนั้น​ท่าน​ย่อม​อยู่​ในทาง​คับแคบ​และ​แคบ​นี้​ซึ่ง​นำ​ไป​สู่​ชีวิตนิรันดร์; แท้จริง​แล้ว, ท่าน​เข้าไป​แล้ว​ทาง​ประตู; ท่าน​ทำ​ตาม​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​บิดา​และ​พระ​บุตร; และ​ท่าน​รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์, ซึ่ง​เป็นพยาน​ถึง​พระ​บิดา​และ​พระ​บุตร, เพื่อให้​สัญญา​ซึ่ง​พระองค์​ทรง​ทำ​ไว้​เกิดสัมฤทธิผล, คือ​หาก​ท่าน​เข้าไป​โดย​ทาง​นั้น​ท่าน​จะ​ได้​รับ​พระ​วิญญาณ.
  ๑๙ และ​บัดนี้, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, หลังจาก​ท่าน​เข้าไป​ใน​ทาง​คับแคบ​และ​แคบ​นี้​แล้ว, ข้าพเจ้า​อยาก​ถาม​ว่าทำ​ทุก​อย่าง​แล้ว​หรือ ? ดูเถิด, ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, ไม่​เลย; เพราะ​ท่าน​มา​ถึง​ตรง​นี้​ไม่​ได้​นอกจาก​เป็น​ไป​โดย​พระ​วจนะ​ของ​พระ​คริสต์​พร้อม​ด้วยศรัทธา​อัน​ไม่​สั่น​คลอน​ใน​พระองค์, โดยวางใจ​อย่าง​เต็มที่​ใน​คุณ​งาม​ความ​ดี​ของ​พระองค์​ผู้ทรง​อานุภาพ​ที่​จะ​ช่วย​ให้​รอด.
  ๒๐ ดังนั้น, ท่าน​ต้อง​มุ่งหน้า​ด้วย​ความ​แน่วแน่​ใน​พระ​คริสต์, โดย​มีค​วาม​เจิดจ้า​อัน​บริบูรณ์​แห่ง​ความหวัง, และ​ความรัก​ต่อ​พระผู้เป็นเจ้า​และ​ต่อ​มนุษย์​ทั้งปวง. ดังนั้น, หาก​ท่าน​จะ​มุ่ง​หน้า, ดื่มด่ำ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​คริสต์, และอดทน​จนกว่า​ชีวิต​จะ​หาไม่​แล้ว, ดูเถิด, พระ​บิดา​ตรัส​ดังนี้: เจ้า​จะ​มี​ชีวิตนิรันดร์.
  ๒๑ และ​บัดนี้, ดูเถิด, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, นี่​คือทาง​นั้น, และ​ไม่​มี​ทางอื่น​ทั้งนาม​อื่น​ใด​ประทาน​ไว้​ภาย​ใต้​ฟ้า​สวรรค์​ซึ่ง​โดย​ทาง​นั้น​มนุษย์​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด​ได้​ใน​อาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า. และ​บัดนี้, ดูเถิด, นี่​คือ​หลัก​คำสอน​ของ​พระ​คริสต์, และ​คือ​หลัก​คำ​สอน​เดียว​และ​แท้จริง​ของ​พระบิดา, และ​ของ​พระ​บุตร, และ​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์, ซึ่ง​คือ​พระผู้เป็นเจ้าเดียว, ไม่​มี​ที่สุด. เอ​เมน.