พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
นีไฟฉบับที่​สาม
หนังสือ​ของนีไฟ

บุตร​ของนีไฟ, ผู้​เป็น​บุตร​ของ​ฮีลามัน
บท​ที่ ๒๗
พระ​เยซู​ทรง​บัญชา​พวก​เขา​ให้​เรียก​ศาสนจักร​ตาม​พระ​นาม​ของ​พระองค์—ภารกิจ​และ​การ​พลี​พระ​ชนม์​ชีพ​เพื่อ​การ​ชดใช้​ของ​พระองค์​ก่อ​ร่าง​พระ​กิตติคุณ​ของ​พระองค์—มนุษย์​ได้​รับ​บัญชา​ให้​กลับ​ใจ​และ​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา​เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​บริสุทธิ์​โดย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์—พวก​เขา​ต้อง​เป็น​แม้​ดัง​พระ​เยซู​ทรง​เป็น. ประมาณ ค.ศ. ๓๔–๓๕.
  ๑ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​ขณะ​ที่​สานุศิษย์​ของ​พระ​เยซู​เดินทาง​และ​สั่งสอน​เรื่อง​ซึ่ง​พวก​ท่าน​ทั้ง​ได้ยิน​และ​เห็น, และ​ให้​บัพ​ติ​ศ​มา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู, เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​สานุศิษย์​มา​รวม​กัน​และ​ร่วมกัน​สวด​อ้อนวอน​และ​อดอาหาร​อย่าง​สุดกำลัง.
  ๒ และ​พระ​เยซู​ทรง​แสดงองค์​แก่​พวก​ท่าน​อีก, เพราะ​พวก​ท่าน​กำลัง​สวด​อ้อนวอน​ต่อ​พระ​บิดา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์; และ​พระ​เยซู​เสด็จ​มา​ยืน​อยู่​ท่ามกลาง​พวก​ท่าน, และ​ตรัส​กับ​พวก​ท่าน​ว่า: เจ้า​อยาก​ให้​เรา​มอบ​สิ่ง​ใด​แก่​เจ้า ?
  ๓ และ​พวก​ท่าน​ทูล​พระองค์​ว่า: พระองค์เจ้า​ข้า, พวก​ข้าพระ​องค์​อยาก​ให้​พระองค์​ทรง​บอก​พวก​ข้าพระ​องค์​ถึง​ชื่อ​ที่​พวก​ข้าพระ​องค์​จะ​เรียก​ศาสนจักร​นี้; เพราะ​มี​การ​โต้เถียง​ใน​บรรดา​ผู้คน​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้.
  ๔ และ​พระเจ้า​ตรัส​กับ​พวก​ท่าน​ว่า: ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ทำไม​ผู้คน​จะ​พร่ำ​บ่น​และ​โต้เถียง​กัน​เพราะ​เรื่อง​นี้​เล่า ?
  ๕ พวก​เขา​ไม่​ได้​อ่าน​พระ​คัมภีร์​หรือ, ซึ่ง​กล่าว​ว่า​เจ้า​ต้อง​รับนาม​ของ​พระ​คริสต์, ซึ่ง​เป็น​นาม​ของ​เรา ? เพราะ​จะ​เรียก​เจ้า​โดย​นาม​นี้​ใน​วัน​สุดท้าย;
  ๖ และ​ผู้​ใด​ที่​รับ​นาม​ของ​เรา, และอดทน​จนกว่า​ชีวิต​จะ​หาไม่, ผู้​เดียวกัน​นั้น​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด​ใน​วัน​สุดท้าย.
  ๗ ฉะนั้น, อะไร​ก็ตาม​ที่​เจ้า​จะ​ทำ, เจ้า​จง​ทำ​ใน​นาม​ของ​เรา; ฉะนั้น​เจ้า​จง​เรียก​ศาสนจักร​ตาม​นาม​ของ​เรา; และ​เจ้า​จง​เรียก​หา​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของ​เรา​เพื่อ​พระองค์​จะ​ประทาน​พร​ให้​ศาสนจักร​เพื่อ​เห็นแก่​เรา.
  ๘ และ​จะ​เป็น​ศาสนจักร​ของเรา​ได้​อย่างไร​นอกจาก​จะ​เรียก​ตาม​ชื่อ​ของ​เรา ? เพราะ​หาก​ศาสนจักร​เรียก​ตาม​ชื่อ​ของ​โมเสส​มัน​ก็​เป็น​ศาสนจักร​ของ​โมเสส; หรือ​หาก​ศาสนจักร​เรียก​ชื่อ​ตาม​ชื่อ​ของ​ชาย​คน​หนึ่ง​มัน​ก็​เป็น​ศาสนจักร​ของ​ชาย​คน​หนึ่ง; แต่​หาก​เรียก​ตาม​ชื่อ​ของ​เรา​ก็​เป็น​ศาสนจักร​ของ​เรา, หาก​เป็น​ไป​ว่า​พวก​เขา​สร้าง​บน​กิตติคุณ​ของ​เรา.
  ๙ ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​เจ้า​สร้าง​บน​กิตติคุณ​ของ​เรา; ฉะนั้น​อะไร​ก็ตาม​ที่​เจ้า​จะ​เรียก​เจ้า​จง​เรียก, ตาม​นาม​ของ​เรา; ฉะนั้น​หาก​เจ้า​เรียก​หา​พระ​บิดา, เพื่อ​ศาสนจักร, หาก​เป็น​ไป​ตาม​นาม​ของ​เรา​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ได้ยิน​เจ้า;
  ๑๐ และ​หาก​เป็น​ไป​ว่า​ศาสนจักร​สร้าง​บน​กิตติคุณ​ของ​เรา​พระ​บิดา​ก็​จะ​ทรง​แสดง​งาน​ของ​พระองค์​ออก​มา​เอง​ใน​นั้น.
  ๑๑ แต่​หาก​มัน​ไม่​สร้าง​บน​กิตติคุณ​ของ​เรา, และ​สร้าง​บน​งาน​ของ​มนุษย์, หรือ​บน​งาน​ของ​มาร, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า​ว่า​พวก​เขา​มี​ปีติ​ใน​งาน​ของ​ตน​ชั่ว​เวลา​หนึ่ง, และ​ใน​ไม่​ช้า​ที่สุด​ย่อม​มา​ถึง, และ​พวก​เขา​ถูกโค่น​และ​โยน​เข้าไป​ใน​ไฟ, ซึ่ง​จาก​ที่​นั้น​ไม่​มี​การก​ลับ​มา.
  ๑๒ เพราะ​งาน​ของ​พวก​เขาติดตาม​พวก​เขา​ไป, ด้วย​เหตุ​จาก​งาน​ของ​พวก​เขา พวก​เขา​จึง​ถูก​โค่น; ฉะนั้น​จง​จำ​เรื่อง​ที่​เรา​บอก​เจ้า​ไว้.
  ๑๓ ดูเถิด​เรา​ให้กิตติคุณ​ของ​เรา​แก่​เจ้า, และ​นี่​คือ​กิตติคุณ​ที่​เรา​ให้​แก่​เจ้า—ว่า​เรา​มา​ใน​โลก​เพื่อ​ทำ​ตาม​น้ำพระทัย​ของ​พระ​บิดา​ของ​เรา, เพราะ​พระ​บิดา​ของ​เรา​ทรง​ส่ง​เรา​มา.
  ๑๔ และ​พระ​บิดา​ของ​เรา​ทรง​ส่ง​เรา​มา​เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ถูก​ยกขึ้น​บน​กางเขน; และ​หลังจาก​ที่​เรา​ถูก​ยก​ขึ้น​บน​กางเขน​แล้ว, เพื่อ​เรา​จะดึง​มนุษย์​ทั้งปวง​มา​หา​เรา, เพื่อ​ดัง​ที่​เรา​ถูก​ยก​ขึ้น​โดย​มนุษย์​ฉันใด แม้​ฉันนั้น​มนุษย์​จะ​ถูก​ยก​ขึ้น​โดย​พระ​บิดา, เพื่อ​ยืน​อยู่​ต่อหน้า​เรา, เพื่อ​รับ​การพิพากษา​ตาม​งาน​ของ​พวก​เขา, ไม่​ว่า​งาน​ดี​หรือ​ไม่​ว่า​งาน​ชั่ว—
  ๑๕ และ​เพราะ​เหตุ​นี้​เรา​จึง​ได้​รับ​การ​ยกขึ้น; ฉะนั้น, ตาม​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระ​บิดา​เรา​จะ​ดึง​มนุษย์​ทั้งปวง​มา​หา​เรา, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​การ​พิพากษา​ตาม​งาน​ของ​ตน.
  ๑๖ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น, คือ​ผู้​ใด​กลับใจ​และ​รับ​บัพ​ติ​ศมา​ใน​นาม​ของ​เรา​จะ​เต็ม​เปี่ยม; และ​หาก​เขาอดทน​จนกว่า​ชีวิต​จะ​หาไม่, ดูเถิด, เรา​จะ​ถือว่า​เขา​ไม่​มีค​วาม​ผิด​ต่อ​พระ​พักตร์​พระ​บิดา​ของ​เรา​ใน​วัน​นั้น​เมื่อ​เรา​จะ​ยืน​เพื่อ​พิพากษา​โลก.
  ๑๗ และ​เขา​ที่​ไม่​อดทน​จนกว่า​ชีวิต​จะ​หาไม่, ผู้​เดียวกัน​นั้น​คือ​ผู้​ที่​จะ​ถูก​โค่น​และ​โยน​เข้าไป​ใน​ไฟ, ซึ่ง​จาก​ที่​นั้น​พวก​เขา​จะ​กลับ​มา​อีก​ไม่​ได้, เพราะ​ความยุติธรรม​ของ​พระ​บิดา.
  ๑๘ และ​นี่​คือ​พระ​ดำรัส​ที่​พระองค์​ประทาน​ให้​ลูก​หลาน​มนุษย์. และ​เพราะ​เหตุ​นี้​พระองค์​จึง​ทรง​ทำให้​พระ​วจนะ​ซึ่ง​ประทาน​ไว้​เกิดสัมฤทธิผล, และ​พระองค์​ไม่​ทรง​กล่าว​เท็จ, แต่​ทรง​ทำให้​พระ​วจนะ​ของ​พระองค์​เกิด​สัมฤทธิผลทั้ง​หมด.
  ๑๙ และ​ไม่​มี​สิ่ง​ที่​ไม่สะอาด​จะ​เข้าไป​ใน​อาณาจักร​ของ​พระองค์​ได้; ฉะนั้น​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​เข้าไป​ใน​สถานพักผ่อน​ของ​พระองค์​นอกจาก​บรรดา​ผู้​ที่ล้าง​อาภรณ์​ของ​พวก​เขา​ใน​เลือด​ของ​เรา, เพราะ​ศรัทธา​ของ​พวก​เขา, และ​การก​ลับ​ใจ​จาก​บาป​ทั้งหมด​ของ​พวก​เขา, และ​ความ​ซื่อสัตย์​จนกว่า​ชีวิต​จะ​หาไม่​ของ​พวก​เขา.
  ๒๐ บัดนี้​นี่​คือ​บัญญัติ: จง​กลับใจ, เจ้า​ทั้งหลาย​ทั่ว​สุด​แดน​แผ่นดิน​โลก, และ​มา​หา​เรา​และ​รับ​บัพ​ติ​ศมา​ใน​นาม​ของ​เรา, และ​เจ้า​จะ​ได้​รับ​การ​ชำระ​ให้บริสุทธิ์​โดย​การ​รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์, เพื่อ​เจ้า​จะ​ยืน​อยู่​โดย​ไม่​มีมลทิน​ต่อหน้า​เรา​ใน​วัน​สุดท้าย.
  ๒๑ ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, นี่​คือ​กิตติคุณ​ของ​เรา; และ​เจ้า​รู้​สิ่ง​ที่​เจ้า​จะ​ต้อง​ทำ​ใน​ศาสนจักร​ของ​เรา; เพราะ​งาน​ที่​เจ้า​เห็น​เรา​ทำ​มา​แล้ว​เจ้า​จง​ทำ​ด้วย; เพราะ​สิ่ง​ที่​เจ้า​เห็น​เรา​ทำ​มา​แล้ว​แม้​สิ่ง​นั้น​เจ้า​จง​ทำ;
  ๒๒ ฉะนั้น, หาก​เจ้า​ทำ​สิ่ง​เหล่า​นี้​เจ้า​ย่อม​เป็น​สุข, เพราะ​เรา​จะ​ยก​เจ้า​ขึ้น​ใน​วัน​สุดท้าย.
  ๒๓ จง​เขียน​เรื่อง​ซึ่ง​เจ้า​เห็น​และ​ได้ยิน​มา, นอกจาก​เรื่อง​ที่ห้าม.
  ๒๔ จง​เขียน​เรื่อง​งาน​ของ​คน​พวก​นี้, ซึ่ง​จะ​เป็น​ไป, แม้​ดัง​ที่​มี​เขียน​ไว้, เกี่ยว​กับ​เรื่อง​ที่​เป็น​มา​แล้ว.
  ๒๕ เพราะ​ดูเถิด, จาก​บรรดา​หนังสือ​ซึ่ง​มี​เขียน​ไว้, และ​ที่​จะ​เขียน, คน​พวก​นี้​จะ​ได้​รับ​การพิพากษา, เพราะ​โดย​หนังสือ​เหล่า​นี้งาน​ของ​พวก​เขา​จะ​เป็น​ที่​รู้​แก่​มนุษย์.
  ๒๖ และ​ดูเถิด, พระ​บิดา​ทรงเขียน​เรื่อง​ทั้งหมด; ฉะนั้น​โลก​จะ​ได้​รับ​การ​พิพากษา​จาก​หนังสือ​ซึ่ง​จะ​เขียน​ไว้.
  ๒๗ และ​เจ้า​จง​รู้​ว่า​เจ้า​จะ​เป็น​ผู้พิพากษา​แห่ง​คน​เหล่า​นี้, ตาม​คำพิพากษา​ซึ่ง​เรา​จะ​ให้​แก่​เจ้า, ซึ่ง​จะ​เที่ยงธรรม. ฉะนั้น, เจ้า​ควร​เป็นคน​อย่างไร​เล่า ? ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, แม้​ดัง​ที่​เราเป็น
  ๒๘ และ​บัดนี้​เรา​ไปเฝ้า​พระ​บิดา. และ​ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่​เจ้า​จะ​ทูล​ขอ​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของ​เรา เจ้า​จะ​ได้​รับ.
  ๒๙ ฉะนั้น, ขอ, และ​เจ้า​จะ​ได้​รับ; เคาะ, และ​จะ​เปิด​มัน​ให้​เจ้า; เพราะ​คน​ที่​ขอ, ย่อม​ได้​รับ; และ​กับ​ผู้​ที่​เคาะ, มัน​จะ​เปิด​ให้.
  ๓๐ และ​บัดนี้, ดูเถิด, ปีติ​ของ​เรา​ใหญ่​หลวง​นัก, แม้​จนถึง​ความ​บริบูรณ์, เพราะ​เจ้า, และ​คน​รุ่น​นี้​ด้วย; แท้จริง​แล้ว, และ​แม้​พระ​บิดา​ก็​ทรง​ชื่นชมยินดี, และ​เทพ​ผู้​บริสุทธิ์​ทั้งปวง​ด้วย, เพราะ​เจ้า​และ​คน​รุ่น​นี้; เพราะ​ไม่​มี​ผู้​ใด​ใน​พวก​เขา​หายไป.
  ๓๑ ดูเถิด, เรา​อยาก​ให้​เจ้า​เข้าใจ; เพราะ​เรา​หมาย​ถึง​คน​รุ่นนี้​ซึ่ง​มี​ชีวิต​อยู่เดี๋ยวนี้; และ​ไม่​มี​ผู้​ใด​ใน​พวก​เขา​หาย​ไป; และ​เรา​มีค​วาม​บริบูรณ์​แห่งปีติ​ใน​คน​เหล่า​นี้.
  ๓๒ แต่​ดูเถิด, มัน​ทำให้​เรา​โทมนัส​เพราะ​อนุชน​รุ่น​ที่สี่​นับ​จาก​คน​รุ่น​นี้, เพราะ​พวก​เขา​จะ​ถูก​นำ​ไป​เป็น​เชลย​โดย​คน​นั้น​แม้​ดัง​บุตร​แห่ง​หายนะ; เพราะ​พวก​เขา​จะ​ขาย​เรา​เพื่อ​เงิน​และ​เพื่อ​ทอง, และ​เพื่อ​สิ่ง​ที่​แมลง​กินผ้า​ทำลาย​และ​ขโมย​จะ​บุก​มา​ลัก​ไป​ได้. และ​ใน​วัน​นั้น​เรา​จะ​ไป​เยือน​พวก​เขา, แม้​นำ​งาน​ของ​พวก​เขา​กลับ​มาบ​น​ศีรษะ​ของ​ตน​เอง.
  ๓๓ และ​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​เมื่อ​พระ​เยซู​ทรง​ยุติ​คำ​กล่าว​เหล่า​นี้​แล้ว​พระองค์​ตรัส​กับ​สานุศิษย์​ของ​พระองค์​ว่า: เจ้า​จง​เข้า​ทาง​ประตูคับแคบ; เพราะ​คับแคบ​คือ​ประตู, และ​แคบ​คือ​ทาง​ซึ่ง​นำ​ไป​สู่​ชีวิต, และ​มี​น้อย​คน​ที่​พบ; แต่​กว้าง​คือ​ประตู, และ​กว้างขวาง​คือ​ทาง​ซึ่ง​นำ​สู่​ความ​ตาย, และ​มีค​น​มาก​ที่​เดินทาง​นั้น, จน​กลางคืน​มา​ถึง, ซึ่ง​เวลา​นั้น​ไม่​มี​ผู้​ใด​ทำ​งาน​ได้.