พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​แอลมา
บุตร​ของ​แอลมา
บท​ที่ ๓๔
อ​มิ​ว​เล็คเป็น​พยาน​ว่า​พระ​วจนะ​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ส่ง​ผล​สู่​ความ​รอด—นอกจาก​จะ​มี​การ​ชดใช้, มนุษยชาติ​ทั้งปวง​ต้อง​พินาศ—กฎ​ทั้งหมด​ของ​โมเสส​ชี้​ไป​สู่​การ​พลี​พระ​ชนม์​ชีพ​ของ​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า—แผน​นิรันดร์แห่ง​การ​ไถ่​มี​รากฐาน​บน​ศรัทธา​และ​การก​ลับ​ใจ—จง​สวด​อ้อนวอน​เพื่อ​พร​ฝ่าย​โลก​และ​ฝ่าย​วิญญาณ—ชีวิต​นี้​คือ​เวลา​สำหรับ​มนุษย์​ที่​จะ​เตรียม​พบ​พระผู้เป็นเจ้า—จง​ทำให้​ความ​รอด​ของ​ท่าน​บรรลุ​ผล​สำเร็จ​โดย​มีค​วาม​เกรง​กลัว​ต่อ​พระ​พักตร์​พระผู้เป็นเจ้า. ประมาณ ๗๔ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ และ​บัดนี้​เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​หลังจาก​แอ​ลมาพูด​ถ้อยคำ​เหล่า​นี้​กับ​พวก​เขา​แล้ว​ท่าน​ก็​นั่ง​ลง​กับ​พื้น​ดิน, และ​อ​มิ​วเล็ค​ลุก​ขึ้น​และ​เริ่ม​สอน​พวก​เขา, มีค​วาม​ว่า:
  ๒ พี่น้อง​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​คิด​ว่าเป็น​ไป​ไม่​ได้ที่​ท่าน​จะ​ไม่​รู้​ใน​สิ่ง​ซึ่ง​มี​พูด​ไว้​เกี่ยว​กับ​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระ​คริสต์, ผู้​ซึ่ง​เรา​สอน​ว่า​ทรง​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; แท้จริง​แล้ว, ข้าพเจ้า​รู้​ว่า​ท่าน​ได้​รับ​การ​สอน​เรื่อง​เหล่านี้​อย่าง​กว้างขวาง​ก่อน​ท่าน​แยก​ตัว​ไป​จาก​เรา.
  ๓ และ​โดยที่​ท่าน​ปรารถนา​จาก​พี่​ชาย​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า​ให้​เขา​ทำให้​เป็น​ที่​รู้​แก่​ท่าน​ว่า​ท่าน​ควร​ทำ​สิ่ง​ใด, เพราะ​ความ​ทุกข์​ของ​ท่าน; และ​เขา​พูด​กับ​ท่าน​บ้าง​เพื่อ​เตรียม​จิตใจ​ท่าน​ไว้; แท้จริง​แล้ว, และ​เขา​กระตุ้น​ท่าน​ให้​ไป​ถึง​ศรัทธา​และ​ความ​อดทน—
  ๔ แท้จริง​แล้ว, แม้​ให้ท่า​น​มี​ศรัทธา​มาก​แม้​ถึง​กับ​จะเพาะ​พระ​วจนะ​ไว้​ใน​ใจ​ท่าน, เพื่อ​ท่าน​จะ​ทดสอบ​การ​ทดลอง​เกี่ยว​กับ​ความ​ดี​ของ​สิ่ง​นี้.
  ๕ และ​เรา​มอง​เห็น​ว่า​คำ​ถาม​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​ที่​อยู่​ใน​จิตใจ​ท่าน​ก็​คือ​พระ​วจนะ​ดำรง​อยู่​หรือ​ไม่​ใน​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, หรือ​จะ​ไม่​มี​พระ​คริสต์​หรือ​เปล่า.
  ๖ และ​ท่าน​มอง​เห็น​ด้วยว่า​พี่​ชาย​ข้าพเจ้า​พิสูจน์​ต่อหน้า​ท่าน, ใน​หลาย​ตัวอย่าง, ว่า​พระวจนะ​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ส่ง​ผล​สู่​ความ​รอด.
  ๗ พี่​ชาย​ข้าพเจ้า​พูด​ถึง​ถ้อยคำ​ของ​ซีนัส, ว่าการ​ไถ่​เกิด​ขึ้น​โดย​ผ่าน​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​ถึง​ถ้อยคำ​ของ​ซี​นัค​ด้วย; และ​ท่าน​อ้าง​ถึง​โมเสส​ด้วย, เพื่อ​พิสูจน์​ว่า​สิ่ง​เหล่า​นี้​จริง.
  ๘ และ​บัดนี้, ดูเถิด, ข้าพเจ้า​จะ​เป็นพยาน​แก่​ท่าน​ด้วย​ตน​เอง​ว่า​สิ่ง​เหล่า​นี้​จริง. ดูเถิด, ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, ว่า​ข้าพเจ้า​รู้​ว่า​พระ​คริสต์​จะ​เสด็จ​มา​ใน​บรรดา​ลูก​หลาน​มนุษย์, เพื่อ​ทรง​รับ​เอาการ​ล่วง​ละเมิด​ของ​ผู้คน​ของ​พระองค์​ไว้​กับ​พระองค์, และ​ว่า​พระองค์​จะ​ทรงชดใช้​บาป​ของ​โลก; เพราะ​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​รับสั่ง​ไว้.
  ๙ เพราะ​สมควร​ที่​จะ​มี​การชดใช้; เพราะ​ตาม​แผน​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​นิรันดร์จะ​ต้อง​มี​การ​ชดใช้, มิ​ฉะนั้น​มนุษยชาติ​ทั้งปวง​ต้อง​พินาศ​อย่าง​หลีก​เลี่ยง​ไม่​ได้; แท้จริง​แล้ว, คน​ทั้งปวง​แข็ง​กระด้าง; แท้จริง​แล้ว, คน​ทั้งปวงตก​และ​หลง​ไป; และ​ต้อง​พินาศ​เว้นแต่​จะ​เป็น​โดย​ผ่าน​การ​ชดใช้​ซึ่ง​สมควร​มี.
  ๑๐ เพราะ​สมควร​มี​การ​พลีบูชา​ครั้ง​สุดท้าย​และ​สำคัญ​ยิ่ง; แท้จริง​แล้ว, ไม่​ใช่​การ​พลี​บูชา​มนุษย์, หรือ​สัตว์, หรือ​สัตว์​มี​ปีก​ชนิด​ใด ๆ; เพราะ​จะ​ไม่​ใช่​การ​พลี​บูชา​มนุษย์; แต่​ต้อง​เป็นการ​พลีบูชา​อัน​ไม่​มีขอบเขต​และ​เป็นนิรันดร์.
  ๑๑ บัดนี้​ไม่​มี​ผู้​ใด​เลย​ที่​จะ​พลี​บูชา​เลือด​ตน​เอง​ซึ่ง​จะ​ชดใช้​บาป​ของ​คน​อื่น​ได้. บัดนี้, หาก​มนุษย์​กระทำ​ฆาตกรรม, ดูเถิด​กฎ​ของ​เรา, ซึ่งเที่ยงธรรม, จะ​เอาชีวิต​พี่น้อง​ของ​เขา​หรือ ? ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, ไม่​เลย.
  ๑๒ แต่​กฎ​ต้องการ​ชีวิต​ของ​เขา​ผู้​กระทำฆาตกรรม; ฉะนั้น​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ซึ่ง​น้อย​กว่า​การ​ชดใช้​อัน​ไม่​มี​ขอบเขต​ซึ่ง​จะ​เพียงพอ​สำหรับ​บาป​ของ​โลก.
  ๑๓ ฉะนั้น, จึง​สมควร​มี​การ​พลี​บูชา​ครั้ง​สุดท้าย​และ​สำคัญ​ยิ่ง, และ​จาก​นั้น​จะ​มี, หรือ​สมควร​มี, การหยุด​หลั่ง​เลือด; กฎ​ของโมเสส​จึง​จะ​สมบูรณ์; แท้จริง​แล้ว, จะ​สมบูรณ์​ทั้งหมด, ทุก​จุด​และ​อนุภาค, และ​จะ​ไม่​มี​จุด​หรือ​อนุภาค​ใด​สูญ​หาย​ไป.
  ๑๔ และ​ดูเถิด, นี่​คือ​ความหมาย​ทั้งหมด​ของกฎ, ถ้วน​ทุก​ตอน​ชี้​ถึง​การ​พลี​บูชา​ครั้ง​สุดท้าย​และ​สำคัญ​ยิ่ง; และ​การ​พลีบูชา​ครั้ง​สุดท้าย​และ​สำคัญ​ยิ่ง​จะ​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, แท้จริง​แล้ว, ไม่​มี​ขอบเขต​และ​เป็นนิรันดร์.
  ๑๕ และ​ดังนี้​พระองค์​จะ​ทรง​นำ​ความรอด​มา​สู่​คน​ทั้งปวง​ที่​จะ​เชื่อ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์; นี่​คือ​เจตนา​ของ​การ​พลี​บูชา​ครั้ง​สุดท้าย​นี้, เพื่อ​จะ​นำ​มา​ซึ่ง​อุทร​แห่ง​ความ​เมตตา, ซึ่ง​มี​พลัง​เหนือ​ความ​ยุติธรรม, และ​นำ​มา​ซึ่ง​หนทาง​ให้​มนุษย์​เพื่อ​พวก​เขา​จะ​มี​ศรัทธา​สู่​การก​ลับ​ใจ.
  ๑๖ และ​ดังนี้​ความเมตตา​จะ​สนอง​ข้อ​เรียก​ร้อง​แห่ง​ความยุติธรรม​ได้, และ​ล้อม​พวก​เขา​ไว้​ใน​พระ​พาหุ​แห่ง​ความ​ปลอดภัย, ขณะ​ที่​ผู้​ไม่​ใช้​ศรัทธา​สู่​การก​ลับ​ใจ​จะ​เปิด​โอกาส​ให้​กฎ​ทั้งหมด​ของ​ข้อ​เรียก​ร้อง​แห่ง​ความยุติธรรม; ฉะนั้น​แก่​คน​ที่​มี​ศรัทธา​มา​สู่​การก​ลับ​ใจ​เท่านั้น​จึง​จะ​นำ​มา​ซึ่ง​แผน​แห่ง​การไถ่​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​และ​เป็นนิรันดร์.
  ๑๗ ฉะนั้น​ขอ​พระผู้เป็นเจ้า​ประทาน​ให้ท่า​น​เถิด, พี่น้อง​ข้าพเจ้า, เพื่อ​ท่าน​จะ​เริ่ม​ใช้ศรัทธา​ของ​ท่าน​สู่​การก​ลับ​ใจ, เพื่อ​ท่าน​จะ​เริ่ม​เรียกหา​พระ​นาม​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​พระองค์, เพื่อ​พระองค์​จะ​ทรง​มี​เมตตา​ต่อ​ท่าน;
  ๑๘ แท้จริง​แล้ว, จง​เรียก​หา​พระองค์​เพื่อ​พระ​เมตตา; เพราะ​พระองค์​ทรง​อานุภาพ​ที่​จะ​ช่วย​ให้​รอด.
  ๑๙ แท้จริง​แล้ว, จง​นอบน้อม​ถ่อม​ตน, และ​สวด​อ้อนวอน​ถึง​พระองค์​ต่อ​ไป.
  ๒๐ จง​เรียก​หา​พระองค์​เมื่อ​ท่าน​อยู่​ใน​ทุ่ง​ของ​ท่าน, แท้จริง​แล้ว, เพื่อ​ฝูง​สัตว์​เลี้ยง​ทั้งหมด​ของ​ท่าน.
  ๒๑ จง​เรียกหา​พระองค์​ใน​บ้าน​ท่าน, แท้จริง​แล้ว, เพื่อ​ทั้ง​ครัวเรือน​ของ​ท่าน, ทั้ง​เช้า, กลางวัน, และ​เย็น.
  ๒๒ แท้จริง​แล้ว, จง​เรียก​หา​พระองค์​เพื่อ​ต่อต้าน​อำนาจ​ศัตรู​ของ​ท่าน.
  ๒๓ แท้จริง​แล้ว, จง​เรียกหา​พระองค์​เพื่อ​ต่อต้านมาร, ซึ่ง​เป็น​ศัตรู​ต่อ​ความชอบธรรม​ทั้งมวล.
  ๒๔ จง​เรียก​หา​พระองค์​เพื่อ​พืช​ผล​ใน​ทุ่ง​ของ​ท่าน, เพื่อ​ท่าน​จะ​รุ่งเรือง​ใน​สิ่ง​เหล่า​นี้.
  ๒๕ จง​เรียก​หา​เพื่อ​ฝูง​สัตว์​เลี้ยง​ใน​ทุ่ง​ของ​ท่าน, เพื่อ​มัน​จะ​เพิ่ม​ขึ้น.
  ๒๖ แต่​นี่​ไม่​ใช่​ทั้งหมด; ท่าน​ต้อง​ทุ่มเท​จิต​วิญญาณ​ท่าน​ในห้อง​ท่าน, และ​ใน​ที่​เร้นลับ​ของ​ท่าน, และ​ใน​แดน​ทุรกันดาร​ของ​ท่าน.
  ๒๗ แท้จริง​แล้ว, และ​เมื่อ​ท่าน​ไม่​เรียก​หา​พระเจ้า, ขอ​ให้ใจ​ท่าน​จงอิ่มเอิบ, และ​มุ่ง​ไป​ที่​การ​สวด​อ้อนวอน​ถึง​พระองค์​ตลอด​เวลา​เพื่อ​ความ​ผาสุก​ของ​ท่าน, และ​เพื่อ​ความ​ผาสุก​ของ​บรรดา​คน​ที่​อยู่​รอบ ๆ ท่าน​ด้วย.
  ๒๘ และ​บัดนี้​ดูเถิด, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, อย่า​คิด​ว่า​นี่​คือ​ทั้งหมด​แล้ว; เพราะ​หลังจาก​ท่าน​ทำ​ทั้งหมด​นี้​แล้ว, หาก​ท่าน​ปฏิเสธ​คนขัดสน, และ​คน​เปลือย​เปล่า, และ​ไม่​เยี่ยมเยียน​คน​เจ็บ​และ​คน​มี​ทุกข์, และให้​ทรัพย์สิน​ของ​ท่าน, หาก​ท่าน​มี, แก่​ผู้​ที่​ขัดสน—ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, หาก​ท่าน​ไม่​ทำ​แม้​สิ่ง​เดียว​จาก​บรรดา​สิ่ง​เหล่า​นี้, ดูเถิด, การ​สวดอ้อนวอน​ของ​ท่าน​เปล่าประโยชน์, และ​ไม่​ช่วย​อะไร​ท่าน​เลย, และ​ท่าน​เป็น​ดัง​คน​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด​ผู้​ปฏิเสธ​ความ​เชื่อ.
  ๒๙ ฉะนั้น, หาก​ท่าน​ไม่​นึกถึง​ความ​เป็น​ผู้​ที่​มี​จิตกุศล, ท่าน​ก็​เป็น​ดัง​กาก, ที่​ช่าง​โยน​ทิ้ง (มัน​ไม่​มี​ค่า) และ​ถูก​เหยียบ​ไว้​ใต้เท้า​มนุษย์.
  ๓๐ และ​บัดนี้, พี่น้อง​ข้าพเจ้า, หลังจาก​ที่​ท่าน​ได้​รับ​พยาน​มากมาย​เช่น​นี้​แล้ว, โดยที่​เห็น​ว่า​พระ​คัมภีร์​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​เป็น​พยาน​ถึง​สิ่ง​เหล่า​นี้, ข้าพเจ้า​อยาก​ให้, ท่าน​ออก​มา​และ​นำผล​สู่​การก​ลับ​ใจ.
  ๓๑ แท้จริง​แล้ว, ข้าพเจ้า​อยาก​ให้ท่า​นอ​อก​มา​และ​ไม่​ทำใจ​ท่าน​แข็ง​กระด้าง​อีก​ต่อ​ไป; เพราะ​ดูเถิด, บัดนี้​คือ​เวลา​และวัน​แห่ง​ความ​รอด​ของ​ท่าน; และ​ฉะนั้น, หาก​ท่าน​จะ​กลับ​ใจ​และ​ไม่​ทำใจ​ท่าน​แข็ง​กระด้าง, พระองค์​จะ​ทรง​นำ​แผน​อัน​สำคัญ​ยิ่ง​แห่ง​การ​ไถ่​มา​สู่​ท่าน​โดย​ทันที.
  ๓๒ เพราะ​ดูเถิด, ชีวิต​นี้​เป็น​เวลา​สำหรับ​มนุษย์​ที่​จะเตรียม​พบ​พระผู้เป็นเจ้า; แท้จริง​แล้ว, ดูเถิด​วัน​แห่ง​ชีวิต​นี้​เป็น​วัน​สำหรับ​มนุษย์​ที่​จะ​ทำ​งาน​ของ​พวก​เขา.
  ๓๓ และ​บัดนี้, ดัง​ที่​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน​ไว้​ก่อน​แล้ว, ดัง​ที่​ท่าน​มี​พยาน​มากมาย, ฉะนั้น, ข้าพเจ้า​วิงวอน​ท่าน​ว่า​ท่าน​อย่า​ผัดวัน​แห่ง​การก​ลับใจ​ของ​ท่าน​ไป​จนกว่า​ชีวิต​จะ​หาไม่; เพราะ​หลังจาก​วัน​นี้​ของ​ชีวิต, ซึ่ง​เรา​ได้​รับ​มา​เพื่อ​เตรียมพร้อม​สำหรับ​นิรันดร, ดูเถิด, หาก​เรา​ไม่​ปรับปรุง​เวลา​ของ​เรา​ขณะ​ที่​อยู่​ใน​ชีวิต​นี้, เมื่อนั้นคืน​แห่ง​ความมืด​ย่อม​มา​ถึง​ซึ่ง​ใน​เวลา​นั้น​จะ​ประกอบ​การ​งาน​หา​ได้​ไม่.
  ๓๔ ท่าน​จะ​พูด​ไม่​ได้, เมื่อ​ท่าน​ถูก​นำ​ไป​สู่วิกฤติ​อัน​น่า​พรั่นพรึง​นั้น, ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​กลับ​ใจ, ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​กลับ​มา​หา​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​ข้าพเจ้า. ไม่​เลย, ท่าน​จะ​พูด​เช่น​นี้​ไม่​ได้; เพราะ​วิญญาณ​เดียวกัน​นั้น​ซึ่ง​ครอบครอง​ร่างกาย​ของ​ท่าน​ใน​เวลา​ที่​ท่าน​ออก​ไป​จาก​ชีวิต​นี้, วิญญาณ​เดียวกัน​นั้น​จะ​มี​พลัง​ครอบครอง​ร่าง​ของ​ท่าน​ใน​โลก​นิรันดร์นั้น.
  ๓๕ เพราะ​ดูเถิด, หาก​ท่าน​ผัด​วัน​แห่ง​การก​ลับ​ใจ​ของ​ท่าน​แม้​จนถึง​ความ​ตาย, ดูเถิด, ท่าน​กลับ​ขึ้น​อยู่กับ​วิญญาณ​ของ​มาร, และ​เขาผนึก​ท่าน​ไว้​เป็น​ของ​เขา; ฉะนั้น, พระ​วิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ทรง​ถอน​ไป​จาก​ท่าน, และ​ไม่​ทรง​มี​ที่​อยู่​ใน​ท่าน, และ​มาร​มี​อำนาจ​ทั้งหมด​เหนือ​ท่าน; และ​นี่​คือ​สถานะ​สุดท้าย​ของ​คน​ชั่ว​ร้าย.
  ๓๖ และ​นี่​ข้าพเจ้า​รู้, เพราะ​พระเจ้า​ตรัส​ว่า​พระองค์​ไม่​ประทับ​ใน​วิหาร​ที่​ไม่บริสุทธิ์, แต่​ประทับ​อยู่​ใน​ใจ​คนชอบธรรม; แท้จริง​แล้ว, และ​พระองค์​ตรัส​ด้วยว่า​คน​ชอบธรรม​จะ​นั่ง​ลง​ใน​อาณาจักร​ของ​พระองค์, เพื่อ​จะ​ไม่​ออก​ไป​อีก; แต่​อาภรณ์​ของ​พวก​เขา​จะ​ถูก​ทำให้​ขาว​โดย​ผ่าน​โลหิต​ของ​พระ​เมษ​โปดก.
  ๓๗ และ​บัดนี้, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​ปรารถนา​ว่า​ท่าน​จะ​จดจำ​เรื่อง​เหล่า​นี้, และ​ว่า​ท่าน​จะ​ทำให้​ความ​รอด​ของ​ท่าน​บรรลุ​ผลสำเร็จ​ต่อ​พระ​พักตร์​พระผู้เป็นเจ้า​ด้วย​ความ​เกรง​กลัว, และ​ว่า​ท่าน​จะ​ไม่​ปฏิเสธ​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระ​คริสต์​อีก​ต่อ​ไป;
  ๓๘ ว่า​ท่าน​จะ​ไม่ต่อต้าน​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​อีก​ต่อ​ไป, แต่ว่า​ท่าน​จะ​รับ​พระ​วิญญาณ, และ​รับ​พระนาม​ของ​พระ​คริสต์​ไว้​กับ​ท่าน; ว่า​ท่าน​จะ​นอบน้อม​ถ่อม​ตน​แม้​ถึง​ภัสมธุลี, และนมัสการ​พระผู้เป็นเจ้า, ไม่​ว่า​ใน​ที่​ใด​ที่​ท่าน​อยู่, ด้วย​วิญญาณ​และ​ด้วย​ความ​จริง; และ​ว่า​ท่าน​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​ด้วย​การ​น้อม​ขอบพระทัย​ทุก​วัน, สำหรับ​พระ​เมตตา​และ​พร​หลาย​ประการ​ซึ่ง​พระองค์​ประสาท​ให้ท่า​น.
  ๓๙ แท้จริง​แล้ว, และ​ข้าพเจ้า​ขอ​กระตุ้น​ท่าน, พี่น้อง​ข้าพเจ้า​ด้วย, ว่า​ท่าน​จงเอาใจใส่​การ​สวด​อ้อนวอน​ตลอด​เวลา, เพื่อ​ท่าน​จะ​ไม่​ถูก​ชักนำ​ไป​โดย​การล่อลวง​ของ​มาร, เพื่อ​เขา​จะ​ไม่​มี​พลัง​เหนือ​ท่าน, เพื่อ​ท่าน​จะ​ไม่​ขึ้น​อยู่​กับ​เขา​ใน​วัน​สุดท้าย; เพราะ​ดูเถิด, เขา​ไม่​ให้​สิ่งดี​เป็น​รางวัล​ท่าน​เลย.
  ๔๐ และ​บัดนี้​พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​ขอ​กระตุ้น​ให้ท่า​น​มีค​วามอดทน, และ​ให้ท่า​นท​น​ต่อ​ความ​ทุกข์​นานาประการ; ว่า​ท่าน​จะ​ไม่จ้วงจาบ​คน​ที่​ขับ​ไล่​ท่าน​ออก​ไป​เพราะ​ความ​ยากจน​ยิ่ง​ของ​ท่าน, มิ​ฉะนั้น​ท่าน​จะ​กลาย​เป็น​คน​บาป​เหมือนกับ​พวก​เขา;
  ๔๑ แต่​ขอ​ให้ท่า​น​มีค​วาม​อดทน, และ​ทน​ต่อ​ความ​ทุกข์​เหล่า​นั้น, ด้วย​ความ​หวัง​อัน​มั่นคง​ว่า​วัน​หนึ่ง​ท่าน​จะ​พักผ่อน​จาก​ความ​ทุกข์​ทั้งหมด​ของ​ท่าน.