พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​แอลมา
บุตร​ของ​แอลมา
ถ้อยคำ​ของ​แอ​ลมาซึ่ง​ท่าน​มอบ​ให้​ผู้คน​ในกิเดียน, ตาม​บันทึก​ของ​ท่าน.
ประกอบด้วย​บท​ที่ ๗.
บท​ที่ ๗
พระ​คริสต์​จะ​ประสูติ​จาก​มา​รีย์—พระองค์​จะ​ทรง​คลาย​สาย​รัด​แห่ง​ความ​ตาย​และ​แบก​รับ​บาป​ของ​ผู้คน​ของ​พระองค์—บรรดา​ผู้​ที่​กลับ​ใจ, รับ​บัพ​ติ​ศ​มา, และ​รักษา​พระ​บัญญัติ​จะ​มี​ชีวิตนิรันดร์—ความ​สกปรก​สืบ​ทอด​อาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​เป็น​มรดก​ไม่​ได้—ความ​ถ่อม​ตน, ศรัทธา, ความ​หวัง, และ​จิต​กุศล​เป็น​สิ่ง​จำเป็น. ประมาณ ๘๓ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ ดูเถิด​พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, เมื่อ​เห็น​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​รับ​อนุญาต​ให้​มายัง​ท่าน, ฉะนั้น​ข้าพเจ้า​จึง​พยายามพูด​กับ​ท่าน​ด้วย​คำ​พูด​ของ​ข้าพเจ้า; แท้จริง​แล้ว, โดย​ปาก​ข้าพเจ้า​เอง, เมื่อ​เห็น​ว่า​นี่​เป็น​ครั้ง​แรก​ที่​ข้าพเจ้า​พูด​กับ​ท่าน​โดย​ถ้อยคำ​จาก​ปาก​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​โดยที่​ถูก​กัก​ไว้​เต็มที่​กับ​บัลลังก์พิพากษา, โดยที่​มี​กิจ​ธุระ​มาก​จน​มา​หา​ท่าน​ไม่​ได้.
  ๒ และ​แม้​ข้าพเจ้า​จะ​มา​บัดนี้​ใน​ตอน​นี้​ก็​ไม่​ได้​หาก​มิ​ใช่​เพราะมอบ​บัลลังก์​พิพากษา​ไว้​กับ​คน​อื่น, เพื่อ​ปกครอง​แทน​ข้าพเจ้า; และ​พระเจ้า​ใน​พระ​เมตตา​ยิ่ง​ทรง​อนุญาต​ให้​ข้าพเจ้า​มา​หา​ท่าน.
  ๓ และ​ดูเถิด, ข้าพเจ้า​มา​โดย​มีค​วาม​หวัง​สูง​และ​ปรารถนา​มาก​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​พบ​ท่าน​นอบน้อม​ถ่อม​ตน​ต่อ​พระ​พักตร์​พระผู้เป็นเจ้า, และ​ว่า​ท่าน​ทูล​อ้อนวอน​ขอ​พระ​คุณ​ของ​พระองค์​อยู่​ตลอด​มา, ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​พบ​ท่าน​ไม่​มี​ข้อ​ตำหนิ​ต่อ​พระ​พักตร์​พระองค์, ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​พบ​ว่า​ท่าน​ไม่​ได้​อยู่​ใน​สภาพ​อัน​น่า​พรั่นพรึง​อย่าง​ที่​พี่น้อง​ของ​เรา​ใน​เซรา​เฮ็มลา​เผชิญ​มา.
  ๔ ขอ​พระ​นาม​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​พระ​สิริ​โรจ​นา​เถิด, ที่​พระองค์​ประทาน​ให้​ข้าพเจ้า​รู้, แท้จริง​แล้ว, ประทาน​ความ​ปรีดี​อย่าง​เหลือล้น​ให้​แก่​ข้าพเจ้า​ที่​รู้​ว่า​พวก​เขา​ตั้ง​อยู่​ใน​ทาง​แห่ง​ความชอบ​ธรรม​ของ​พระองค์​อีก.
  ๕ และ​ข้าพเจ้า​วางใจ, ตาม​พระ​วิญญาณ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ซึ่ง​อยู่​กับ​ข้าพเจ้า, ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​มี​ปีติ​เพราะ​ท่าน​ด้วย; กระนั้น​ก็ตาม​ข้าพเจ้า​ยัง​ไม่​ปรารถนา​ว่า​ปีติ​ของ​ข้าพเจ้า​เพราะ​ท่าน​จะ​เกิด​โดย​สาเหตุ​จาก​ความ​ทุกข์​และ​จาก​โทมนัส​ยิ่ง​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​เคย​มี​แทน​พี่น้อง​ที่​เซรา​เฮ็มลา, เพราะ​ดูเถิด, ปีติ​ของ​ข้าพเจ้า​เกิด​เพราะ​พวก​เขา​หลังจาก​ที่​ฟันฝ่า​ความ​ทุกข์​และ​โทมนัส​มา​มาก​แล้ว.
  ๖ แต่​ดูเถิด, ข้าพเจ้า​วางใจ​ว่า​ท่าน​ไม่​อยู่​ใน​สภาพ​ของ​ความ​ไม่​เชื่อ​มากมาย​ดัง​พี่น้อง​ของ​ท่าน​เป็น​มา​แล้ว; ข้าพเจ้า​วางใจ​ว่า​ท่าน​ไม่​ทะนง​ตน​ด้วย​ความ​ถือดี​ใน​ใจ​ท่าน; แท้จริง​แล้ว, ข้าพเจ้า​วางใจ​ว่า​ท่าน​ไม่​ได้​ให้​ใจ​ท่าน​หมกมุ่น​อยู่​กับ​ความ​มั่งคั่ง​และ​สิ่ง​ไร้​ประโยชน์​ของ​โลก; แท้จริง​แล้ว, ข้าพเจ้า​วางใจ​ว่า​ท่าน​ไม่​นมัสการ​รูปเคารพ, แต่ว่า​ท่าน​นมัสการ​พระผู้เป็นเจ้า​องค์​จริง​และ​ทรง​พระ​ชนม์อยู่, และ​ว่า​ท่าน​ตั้ง​ตา​รอ​การ​ปลด​บาป​ของ​ท่าน, ซึ่ง​จะ​มา​ถึง, ด้วย​ศรัทธา​อันเป็น​นิจ.
  ๗ เพราะ​ดูเถิด, ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน มี​หลาย​สิ่ง​ที่​จะ​มา; และ​ดูเถิด, มี​สิ่ง​หนึ่งซึ่ง​สำคัญ​กว่า​สิ่ง​ทั้งปวง—เพราะดูเถิด, เวลา​อยู่​ไม่​ไกล​ที่​พระ​ผู้​ไถ่​จะ​ทรง​มี​พระ​ชนม์​ชีพ​และ​จะ​เสด็จ​มา​ใน​บรรดา​ผู้คน​ของ​พระองค์.
  ๘ ดูเถิด, ข้าพเจ้า​ไม่​กล่าว​ว่า​พระองค์​จะ​เสด็จ​มา​ใน​บรรดา​เรา​ใน​เวลา​ที่​พระองค์​ทรง​ดำรง​อยู่​ใน​พระ​ว​ร​กาย​อันเป็น​มรรตัย​แห่ง​พระองค์; เพราะ​ดูเถิด, พระ​วิญญาณ​ไม่​ได้​ตรัส​แก่​ข้าพเจ้า​ว่า​เรื่อง​จะ​เป็น​ไป​ดังนี้. บัดนี้​สำหรับ​เรื่อง​นี้​ข้าพเจ้า​ไม่​รู้; แต่​เท่า​ที่​ข้าพเจ้า​รู้, คือ​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​มี​เด​ชานุ​ภาพ​ที่​จะ​ทำ​ทุก​สิ่ง​ให้​เป็น​ไป​ตาม​พระ​วจนะ​ของ​พระองค์.
  ๙ แต่​ดูเถิด, พระ​วิญญาณ​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า​เท่า​นี้, มีค​วาม​ว่า: จง​ร้อง​บอก​คน​พวก​นี้, ว่า—ท่าน​จง​กลับใจ, และ​เตรียม​ทาง​ของ​พระเจ้า, และ​เดิน​ใน​ทาง​ของ​พระองค์, ซึ่ง​ตรง; เพราะ​ดูเถิด, อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​ใกล้​มา​ถึง​แล้ว, และ​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​เสด็จมา​บ​น​พื้น​พิภพ.
  ๑๐ และ​ดูเถิด, พระองค์​จะประสูติ​จาก​มารีย์, ที่​เยรูซา​เล็ม​ซึ่ง​เป็นแผ่นดิน​ของ​บรรพบุรุษ​เรา, โดยที่​นาง​เป็น​หญิงพรหมจารี, เป็น​ภาชนะ​อัน​มี​ค่า​และ​เลือกสรร​แล้ว, ผู้​ที่​อำนาจ​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​บัง​นาง​ไว้​และ​ทำให้​นาง​ตั้งครรภ์, และ​ให้​กำเนิด​บุตร​คน​หนึ่ง, แท้จริง​แล้ว, แม้​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๑๑ และ​พระองค์​จะ​เสด็จ​ออก​ไป, ทรง​ทน​ความ​เจ็บปวด​และ​ความทุกข์​และ​การ​ล่อลวง​ทุก​อย่าง; และ​นี่​ก็​เพื่อ​คำ​ซึ่ง​กล่าว​ว่า​พระองค์​จะ​ทรง​รับ​ความ​เจ็บปวด​และ​ความ​ป่วย​ไข้​ของ​ผู้คน​ของ​พระองค์​จะ​ได้​เกิดสัมฤทธิผล.
  ๑๒ และ​พระองค์​จะ​ทรง​รับ​เอา​ความตาย, เพื่อ​พระองค์​จะ​ทรง​ทำให้​สาย​รัด​แห่ง​ความ​ตาย​ที่​ผูกมัด​ผู้คน​ของ​พระองค์​หลุด​ออก; และ​พระองค์​จะ​ทรง​รับ​เอา​ความ​ทุพพลภาพ​ของ​พวก​เขา, เพื่อ​อุทร​ของ​พระองค์​จะ​เปี่ยม​ไป​ด้วย​พระ​เมตตา, ตาม​เนื้อ​หนัง, เพื่อ​พระองค์​จะ​ทรง​รู้​ตาม​เนื้อ​หนัง​ว่า​จะ​ทรงช่วย​ผู้คน​ของ​พระองค์​ตาม​ความ​ทุพพลภาพ​ของ​พวก​เขา​ได้​อย่างไร.
  ๑๓ บัดนี้​พระ​วิญญาณ​ทรงรู้​ทุก​สิ่ง; กระนั้น​ก็ตาม​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ยัง​ทรง​รับ​ทุกขเวทนา​ตาม​เนื้อ​หนัง​เพื่อ​พระองค์​จะ​ทรงรับ​เอา​บาป​ของ​ผู้คน​ของ​พระองค์, เพื่อ​พระองค์​จะ​ทรง​ลบ​การ​ล่วง​ละเมิด​ของ​พวก​เขา​ตาม​พระ​พ​ลา​นุ​ภาพ​แห่ง​การ​ปลดปล่อย​ของ​พระองค์; และ​บัดนี้​ดูเถิด, นี่​คือ​ประจักษ์พยาน​ซึ่ง​อยู่​ใน​ข้าพเจ้า.
  ๑๔ บัดนี้​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน​ว่า​ท่าน​ต้อง​กลับ​ใจ, และ​เกิดใหม่; เพราะ​พระ​วิญญาณ​ตรัส​ว่า​หาก​ท่าน​ไม่​เกิด​ใหม่​ท่าน​จะ​สืบ​ทอด​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​เป็น​มรดก​ไม่​ได้; ฉะนั้น​จง​มา​เถิด​และ​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา​สู่​การก​ลับ​ใจ, เพื่อ​ท่าน​จะ​รับ​การ​ล้าง​จาก​บาป​ของ​ท่าน, เพื่อ​ท่าน​จะ​มี​ศรัทธา​ใน​พระ​เมษ​โปดก​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ผู้ทรง​เอา​บาป​ของ​โลก​ไป, ผู้ทรง​อานุภาพ​จะ​ช่วย​ให้​รอด​ได้​และ​จะ​ชำระ​จาก​ความ​ไม่​ชอบธรรม​ทั้งมวล.
  ๑๕ แท้จริง​แล้ว, ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน​จง​มา​เถิด​และ​อย่า​กลัว​เลย, และ​จง​ละทิ้ง​บาป​ทุก​อย่าง, ซึ่งรุกราน​ท่าน​โดย​ง่าย, ซึ่ง​ผูกมัด​ท่าน​ลง​ไป​สู่​ความ​พินาศ, แท้จริง​แล้ว, จง​มา​เถิด​และ​ออก​ไป, และ​แสดง​ต่อ​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​ท่าน​ว่า​ท่าน​เต็มใจ​จะ​กลับ​ใจ​จาก​บาป​ของ​ท่าน​และ​เข้า​มา​ใน​พัน​ธ​สัญญา​กับ​พระองค์​ที่​จะ​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระองค์, และ​เป็น​พยาน​ถึง​สิ่ง​นั้น​ต่อ​พระองค์​ใน​วัน​นี้​โดย​ลง​ไป​สู่​น้ำ​แห่ง​บัพ​ติ​ศ​มา.
  ๑๖ และ​ผู้​ใด​ก็ตาม​ที่ทำการ​นี้, และ​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​นับ​แต่​นั้น​ไป, ผู้​เดียวกัน​นั้น​จะ​จดจำ​สิ่ง​ที่​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​เขา, แท้จริง​แล้ว, เขา​จะ​จดจำ​ว่า​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​เขา​ว่า, เขา​จะ​มี​ชีวิตนิรันดร์, ตาม​ประจักษ์พยาน​ของ​พระ​วิญญาณ​ศักดิ์สิทธิ์, ซึ่ง​เป็น​พยาน​ใน​ข้าพเจ้า.
  ๑๗ และ​บัดนี้​พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, ท่าน​เชื่อ​เรื่อง​เหล่า​นี้​ไหม ? ดูเถิด, ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, ใช่​แล้ว, ข้าพเจ้า​รู้​ว่า​ท่าน​เชื่อ; และ​ทาง​ที่​ข้าพเจ้า​รู้​ว่า​ท่าน​เชื่อ​คือ​โดย​การ​แสดง​ให้​ประจักษ์​ของ​พระ​วิญญาณ​ซึ่ง​อยู่​กับ​ข้าพเจ้า. และ​บัดนี้​เพราะ​ศรัทธา​ของ​ท่าน​มั่นคง​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นั้น, แท้จริง​แล้ว, เกี่ยว​กับ​เรื่อง​ที่​ข้าพเจ้า​พูด​ไว้, ปีติ​ของ​ข้าพเจ้า​จึง​มาก​ยิ่ง​นัก.
  ๑๘ เพราะ​ดัง​ที่​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน​แล้ว​นับ​จาก​เริ่ม​ต้น, ว่า​ข้าพเจ้า​ปรารถนา​อย่าง​มาก​ที่​จะ​ไม่​ให้ท่า​นอ​ยู่​ใน​สภาพ​อัน​น่า​พรั่นพรึง​เหมือน​พี่น้อง​ท่าน, แม้​กระนั้น​ข้าพเจ้า​พบ​ว่า​สม​ความ​ปรารถนา​ของ​ข้าพเจ้า​แล้ว.
  ๑๙ เพราะ​ข้าพเจ้า​สำเหนียก​ว่า​ท่าน​อยู่​ใน​ทาง​แห่ง​ความชอบ​ธรรม; ข้าพเจ้า​สำเหนียก​ว่า​ท่าน​อยู่​ใน​ทาง​ซึ่ง​จะ​นำ​ไป​สู่​อาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; แท้จริง​แล้ว, ข้าพเจ้า​สำเหนียก​ว่า​ท่าน​กำลัง​ทำให้ทาง​ของ​พระองค์​ตรง.
  ๒๐ ข้าพเจ้า​สำเหนียก​ว่า​มัน​เป็น​ที่​รู้​แก่​ท่าน​แล้ว, โดย​ประจักษ์พยาน​แห่ง​พระ​วจนะ​ของ​พระองค์, ว่า​พระองค์​ไม่​สามารถดำเนิน​ไป​ใน​ทาง​คด; ทั้ง​พระองค์​ไม่​ทรง​เปลี่ยนแปลง​จาก​ที่​พระองค์​ตรัส​ไว้; ทั้ง​พระองค์​ไม่​ทรง​มี​แม้แต่​เงา​ของ​การ​หัน​จาก​ขวา​ไป​ซ้าย, หรือ​จาก​สิ่ง​ถูก​ไป​หา​สิ่ง​ผิด; ฉะนั้น, วิถี​ของ​พระองค์​จึง​เป็น​หนึ่ง​รอบนิรันดร์.
  ๒๑ และ​พระองค์​ไม่​ทรง​สถิต​อยู่​ใน​วิหาร​ที่​ไม่บริสุทธิ์; ทั้ง​จะ​ไม่​รับ​ความ​สกปรก​หรือ​สิ่ง​ใด​ที่​ไม่​สะอาด​เข้า​ใน​อาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; ฉะนั้น​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน​ว่า​เวลา​จะ​มา​ถึง, แท้จริง​แล้ว, และ​จะ​เป็น​ใน​วัน​สุดท้าย, ที่​ผู้สกปรก​จะ​คง​อยู่​ใน​ความ​สกปรก​ของ​เขา.
  ๒๒ และ​บัดนี้​พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​กล่าว​เรื่อง​เหล่า​นี้​แก่​ท่าน​เพื่อ​ข้าพเจ้า​จะ​ปลุก​ท่าน​ให้​รู้สึก​ถึง​หน้าที่​ของ​ท่าน​ต่อ​พระผู้เป็นเจ้า, เพื่อ​ท่าน​จะ​เดิน​โดย​ไม่​มี​ข้อ​ตำหนิ​ต่อ​พระ​พักตร์​พระองค์, เพื่อ​ท่าน​จะ​เดิน​ตาม​ระเบียบ​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ตาม​ที่​รับ​ท่าน​ไว้.
  ๒๓ และ​บัดนี้​ข้าพเจ้า​อยาก​ให้ท่า​น​ถ่อมตน, และ​ว่าง่าย​และ​อ่อนโยน; รับ​ฟัง​คำ​วิงวอน​จาก​ผู้​อื่น; เปี่ยม​ด้วย​ความ​อดทน​และ​ความ​อดกลั้น; รู้จัก​ยับยั้ง​ตน​ใน​ทุก​สิ่ง; ขยัน​หมั่น​เพียร​ใน​การ​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ตลอด​เวลา; ขอ​ใน​สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่​ท่าน​ขัดสน, ทั้ง​ฝ่าย​วิญญาณ​และ​ฝ่าย​โลก; น้อม​ขอบ​พระทัย​พระผู้เป็นเจ้า​เสมอ​ใน​สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่​ท่าน​ได้​รับ.
  ๒๔ และ​จง​ดู​ว่า​ท่าน​มีศรัทธา, ความ​หวัง, และ​จิต​กุศล, และ​เมื่อนั้น​ท่าน​จะ​มี​งาน​ดี​อย่าง​มากมาย​เสมอ​ไป.
  ๒๕ และ​ขอ​พระเจ้า​โปรด​ประทาน​พร​ท่าน, และ​รักษา​อาภรณ์​ของ​ท่าน​ให้​ปราศจาก​มลทิน, เพื่อ​ใน​ที่สุด​พระองค์​จะ​ทรง​พา​ท่าน​ไป​นั่ง​ลง​กับ​อับ​ราฮัม, อิสอัค, และ​ยา​โค​บ, และ​ศาสดา​พยากรณ์​ผู้​บริสุทธิ์​ผู้​เคย​ดำรง​อยู่​นับ​แต่​โลก​เริ่ม​ต้น, โดยที่​อาภรณ์​ของ​ท่าน​ปราศจากมลทิน​ดัง​อาภรณ์​ของ​พวก​ท่าน​เหล่า​นั้น​ปราศจาก​มลทิน, ใน​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​ที่​จะ​ไม่​จาก​ไป​อีก.
  ๒๖ และ​บัดนี้​พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​พูด​ถ้อยคำ​เหล่า​นี้​กับ​ท่าน​ตาม​พระ​วิญญาณ​ซึ่ง​เป็น​พยาน​ใน​ข้าพเจ้า; และ​จิต​วิญญาณ​ข้าพเจ้า​ชื่นชมยินดี​อย่าง​ยิ่ง, เพราะ​ความ​ขยัน​หมั่น​เพียร​และ​ความ​ใส่ใจ​ยิ่ง​ซึ่ง​ท่าน​ให้​ต่อ​ถ้อยคำ​ของ​ข้าพเจ้า.
  ๒๗ และ​บัดนี้, ขอ​ความ​สงบสุข​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​จง​พำนัก​อยู่​กับ​ท่าน, และ​ใน​บ้าน​และ​ผืน​แผ่นดิน​ของ​ท่าน, และ​บน​ฝูง​สัตว์​เลี้ยง​และ​ฝูง​สัตว์​ใหญ่​ของ​ท่าน, และ​สิ่ง​ทั้งปวง​ที่​ท่าน​เป็น​เจ้าของ, ผู้หญิง​ของ​ท่าน​และ​ลูก​ๆ ของ​ท่าน, ตาม​ศรัทธา​และ​งาน​ดี​ของ​ท่าน, นับ​จาก​เวลา​นี้​ไป​และ​ตลอด​กาล. และ​ข้าพเจ้า​พูด​ดังนี้. เอ​เมน.