พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๑
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ระหว่าง​การ​ประชุม​ใหญ่​พิเศษ​ของ​เอ็ลเด​อร์ใน​ศาสนจักร, ซึ่ง​มี​ขึ้น​ที่ไฮรัม, รัฐ​โอไฮโอ, วัน​ที่ ๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:221–224.) มี​การ​เปิดเผย​หลาย​ประการ​ที่​ได้​รับ​จาก​พระเจ้า​ก่อน​เวลา​นี้, และ​การ​รวบรวม​การ​เปิดเผย​เหล่า​นี้​เพื่อ​พิมพ์​เป็น​เล่ม​คือ​ประเด็น​สำคัญ​ประเด็น​หนึ่ง​ที่​ได้​รับ​ความ​เห็น​ชอบ​ใน​ที่​ประชุม. ภาค​นี้​ประกอบ​เป็น​คำปรารภ​ของ​พระเจ้า​เกี่ยว​กับ​หลัก​คำ​สอน, พัน​ธ​สัญญา, และ​พระ​บัญญัติ​ที่​ประทาน​ไว้​ใน​สมัย​การ​ประทาน​นี้.
๑–๗, เสียง​เตือน​ออก​ไป​สู่​ผู้คน​ทั้งปวง; ๘–๑๖, การ​ละทิ้ง​ความ​เชื่อ​และ​ความ​ชั่ว​ร้าย​เกิด​ขึ้น​ก่อน​การ​เสด็จ​มา​ครั้ง​ที่​สอง; ๑๗–๒๓, โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ได้​รับ​เรียก​ให้​ฟื้นฟู​ความ​จริง​และ​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระเจ้า​สู่​แผ่นดิน​โลก; ๒๔–๓๓, นำ​พระ​คัมภีร์​มอ​รม​อ​นอ​อก​มา​และ​สถาปนา​ศาสนจักร​ที่แท้​จริง; ๓๔–๓๖, สันติ​สุข​จะ​ถูก​นำ​ไป​จาก​แผ่นดิน​โลก; ๓๗–๓๙, จง​ค้นคว้า​พระ​บัญญัติ​เหล่า​นี้.
  ๑ จง​สดับ​ฟัง​เถิด, โอ้​เจ้า​ผู้คน​แห่งศาสนจักร​ของ​เรา, สุรเสียง​ของ​พระองค์​ผู้ทรง​พำนัก​อยู่​เบื้องบน, และ​ผู้​ที่​พระเนตร​ของ​พระองค์​จับ​อยู่​ที่​คน​ทั้งปวง​ตรัส; แท้จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว: จง​สดับฟัง​เถิด เจ้า​ผู้คน​จาก​แดน​ไกล​โพ้น; และ​เจ้า​ทั้งหลาย​ที่​อยู่​บน​หมู่​เกาะ​ใน​ทะเล, จง​พร้อม​ใจ​กัน​ฟัง​เถิด.
  ๒ เพราะ​ตาม​จริง​แล้ว สุรเสียง​ของ​พระเจ้า​มา​ถึง​คน​ทั้งปวง, และ​ไม่​มีใคร​หนี​พ้น; และ​ไม่​มีด​วง​ตา​ใด​จะ​มอง​ไม่​เห็น, ทั้ง​ไม่​มี​หู​ใด​จะ​ไม่​ได้ยิน, ทั้ง​ไม่​มีใจ​ใด​จะ​ไม่​ถูก​ทะลุ​ทะลวง.
  ๓ และ​คนกบฏ​จะ​ถูก​เสียด​แทง​ด้วย​โทมนัส​ยิ่ง; เพราะ​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​ของ​พวก​เขา​จะ​ถูกป่าวประกาศ​บน​ดาดฟ้า​หลังคา​บ้าน, และ​การก​ระ​ทำ​ลับ​ของ​พวก​เขา​จะ​ถูก​เปิดเผย.
  ๔ และเสียง​เตือน​จะ​มา​ถึง​ผู้คน​ทั้งปวง, โดย​ปากขอ​ง​สานุศิษย์​เรา, ผู้​ที่​เรา​เลือก​ไว้​ใน​วัน​เวลาสุดท้าย​นี้.
  ๕ และ​เขา​เหล่า​นั้น​จะ​ออก​ไป​และ​ไม่​มี​ใคร​จะ​ยับยั้ง​พวก​เขา, เพราะ​เรา พระเจ้า บัญชา​พวก​เขา.
  ๖ ดูเถิด, นี่​เป็น​สิทธิอำนาจ​ของ​เรา, และ​สิทธิ​อำนาจ​ของ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา, และ​คำปรารภ​ของ​เรา​ให้​แก่​หนังสือ​พระ​บัญญัติ​นี้, ซึ่ง​เรา​ให้​พวก​เขาพิมพ์​ให้​เจ้า, โอ้ ผู้​อยู่​อาศัย​ของ​แผ่นดิน​โลก.
  ๗ ดังนั้น, จง​เกรงกลัว​และ​ตัว​สั่น, โอ้ เจ้า​ผู้คน, เพราะ​สิ่ง​ใด​ที่​เรา พระเจ้า​ประกาศิต​ไว้​ใน​นั้น จะเกิดสัมฤทธิผล.
  ๘ และ​ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ออก​ไป, โดย​นำ​ข่าว​เหล่า​นี้​ไป​ถึง​ผู้​อยู่​อาศัย​ของ​แผ่นดิน​โลก, แก่​คน​เหล่า​นั้น​คือ​อำนาจ​ที่​ให้​ไว้ผนึก​คน​ไม่​เชื่อ​และ​คนกบฏ, ทั้ง​บน​แผ่นดิน​โลก​และ​ใน​สวรรค์;
  ๙ แท้จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เพื่อ​ผนึก​พวก​เขา​ไว้​สำหรับ​วัน​ที่​พระพิโรธ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​เท​ลง​บน​คน​ชั่วร้าย​อย่าง​มิ​อาจ​ประมาณ—
  ๑๐ ไว้​สำหรับวัน​ที่​พระเจ้า​จะ​เสด็จ​มาชดเชย​คน​ทุก​คน​ตามงาน​ของ​เขา, และวัด​คน​ทุก​คน​ตาม​มาตร​วัด​ซึ่ง​เขา​วัด​เพื่อน​มนุษย์​ของ​เขา.
  ๑๑ ดังนั้น สุรเสียง​ของ​พระเจ้า​มา​ถึง​สุด​แดน​แผ่นดิน​โลก, เพื่อ​คน​ทั้งปวง​ที่​ตั้งใจ​ฟัง​จะ​ได้ยิน:
  ๑๒ เจ้า​จง​เตรียม, เจ้า​จง​เตรียม​รับ​สิ่ง​ซึ่ง​จะ​มา​ถึง, เพราะ​พระเจ้า​ทรง​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว;
  ๑๓ และ​ความกริ้ว​ของ​พระเจ้า​ดาลเดือด, และ​พระ​แสงดาบ​ของ​พระองค์​ชโลม​ไว้​ใน​ฟ้า​สวรรค์, และ​มัน​จะ​โจมตี​ผู้​อยู่​อาศัย​ของ​แผ่นดิน​โลก.
  ๑๔ และ​พระเจ้า​จะ​ทรง​เผย​พระพาหุ; และ​วัน​นั้น​จะ​มา​ถึง​เมื่อ​เขา​ทั้งหลาย​ผู้​ที่​ไม่​ยอมฟัง​สุรเสียง​ของ​พระเจ้า, ทั้ง​ไม่​ยอม​ฟัง​เสียง​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระองค์, ทั้ง​ไม่ใส่ใจ​ถ้อยคำ​ของ​บรรดา​ศาสดา​พยากรณ์​และ​อัครสาวก, จะ​ถูกตัดขาด​จาก​บรรดา​ผู้คน;
  ๑๕ เพราะ​เขา​ทั้งหลาย​หันไป​จากศาสนพิธี​ของ​เรา, และ​ล่วงละเมิด​พัน​ธ​สัญญา​อันเป็นนิจ​ของ​เรา;
  ๑๖ พวก​เขา​มิได้​แสวงหา​พระเจ้า​เพื่อ​สร้าง​ความชอบ​ธรรม​ของ​พระองค์, แต่​มนุษย์​ทุก​คน​เดิน​ใน​ทาง​ของ​ตนเอง, และ​ตามลักษณะ​เทพเจ้า​ของ​ตน​เอง, ซึ่ง​ลักษณะ​นั้น​เป็น​เหมือนกับ​ลักษณะ​ของ​โลก, และ​แก่นสาร​ของ​มัน​คือ​สิ่ง​ที่​เป็น​รูป​เคารพ, ซึ่ง​ค่อยๆ ผุพัง​และ​จะ​พินาศ​ใน​บา​บิ​โลน, แม้​บา​บิโลน​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​นั้น, ซึ่ง​จะ​ล่ม​สลาย.
  ๑๗ ดังนั้น, เรา พระเจ้า, โดย​รู้​ภัย​พิบัติ​ซึ่ง​จะ​เกิด​ขึ้น​กับ​ผู้​อยู่อาศัย​ของ​แผ่นดิน​โลก, จึง​เรียก​หา​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, จูเนียร์, และ​พูด​กับ​เขา​จาก​สวรรค์, และ​ให้​บัญญัติ​เขา;
  ๑๘ และ​ให้​บัญญัติ​คน​อื่นๆ ด้วย, ว่า​พวก​เขา​จะ​ประกาศ​เรื่อง​เหล่า​นี้​แก่​โลก; และ​ทั้งหมด​นี้​ก็​เพื่อ​เรื่อง​นี้​จะ​ได้​เกิดสัมฤทธิผล ซึ่ง​บรรดา​ศาสดา​พยากรณ์​เขียน​ไว้—
  ๑๙ สิ่งอ่อนแอ​ของ​โลก​จะ​ออก​มา​และ​ปราบ​ผู้ทรง​อำนาจ​และ​ทรง​อิทธิพล​ทั้งหลาย, เพื่อ​มนุษย์​จะ​ไม่​แนะนำ​เพื่อน​มนุษย์, ทั้ง​ไม่วางใจ​ใน​แขน​แห่ง​เนื้อ​หนัง—
  ๒๐ แต่​เพื่อ​มนุษย์​ทุก​คน​จะ​ได้พูด​ใน​พระ​นาม​ของ​พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า, แม้​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ของ​โลก;
  ๒๑ เพื่อ​ศรัทธา​จะ​ได้​เพิ่มพูน​ใน​แผ่นดิน​โลก​ด้วย;
  ๒๒ เพื่อ​พัน​ธสัญญา​อันเป็น​นิจ​ของ​เรา​จะ​ได้​รับ​การ​สถาปนา;
  ๒๓ เพื่อ​ความ​สมบูรณ์​แห่งกิตติคุณ​ของ​เรา​จะ​ได้​รับ​การประกาศ​โดย​คนอ่อนแอ​และ​คน​ต่ำต้อย​ถึง​สุด​แดน​แผ่นดิน​โลก, และ​ต่อหน้า​กษัตริย์​และ​ผู้​ปกครอง.
  ๒๔ ดูเถิด, เรา​คือ​พระผู้เป็นเจ้า​และ​พูด​สิ่ง​นี้​ไว้; บัญญัติ​เหล่า​นี้​มา​จาก​เรา, และ​ให้​ไว้​แก่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา​ใน​ความ​อ่อนแอ​ของ​พวก​เขา, ตาม​ลักษณะภาษา​ของ​พวก​เขา, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​เข้าถึง​ความเข้าใจ.
  ๒๕ และ​ตราบเท่า​ที่​พวก​เขา​ทำ​ผิด มัน​จะ​ได้​เป็น​ที่​รู้;
  ๒๖ และ​ตราบเท่า​ที่​พวก​เขา​แสวง​หา​ปัญญา พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​การ​สอน;
  ๒๗ และ​ตราบเท่า​ที่​พวก​เขา​ทำบาป พวก​เขา​จะ​ได้​ถูก​ตีสอน, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​กลับใจ;
  ๒๘ และ​ตราบเท่า​ที่​พวก​เขา​ถ่อม​ตน เรา​จะ​ทำให้​พวก​เขา​แข็งแกร่ง, และ​ได้​รับ​พร​จาก​เบื้องบน, และ​ได้​รับ​ความรู้​เป็น​ครั้ง​คราว.
  ๒๙ และ​หลังจาก​ได้​รับ​บันทึก​ของ​ชาวนีไฟแล้ว, แท้จริง​แล้ว, แม้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, จูเนียร์, จะ​ได้​มี​พลัง​ใน​การ​แปล​พระ​คัมภีร์​มอ​รม​อ​โดย​ผ่าน​พระ​เมตตา​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, โดย​พลัง​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๓๐ และ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ได้​รับ​บัญญัติ​เหล่า​นี้​ด้วย, จะ​ได้​มีพลัง​วาง​รากฐาน​ของศาสนจักร​นี้, และ​นำ​ออก​มา​จาก​การ​ปิดบัง​และ​จาก​ความมืด, ศาสนจักร​ที่แท้​จริง​และ​ดำรง​อยู่​แห่ง​เดียว​ตลอด​ทั้ง​พื้น​พิภพ, ซึ่ง​ศาสนจักร​นั้น เรา, พระเจ้า, พอใจ​มาก, โดย​พูด​กับ​ศาสนจักร​โดย​รวม​และ​ไม่​เฉพาะ​คน—
  ๓๑ เพราะ​เรา พระเจ้า ไม่​อาจม​อง​ดูบาป​ด้วย​ระดับ​ความ​ยินยอม​แม้​เล็กน้อย​ที่สุด;
  ๓๒ กระนั้น​ก็ตาม, คน​ที่​กลับ​ใจ​และ​ทำ​ตาม​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า​จะ​ได้​รับ​การให้อภัย;
  ๓๓ และ​คน​ที่​หาก​ลับใจ​ไม่, จาก​เขา​ย่อม​จะ​ถูก​เอา​ไป แม้​ความ​สว่าง​ซึ่ง​เขา​ได้​รับ; เพราะ​พระวิญญาณ​ของ​เรา​จะ​ไม่พากเพียร​กับ​มนุษย์​เสมอ​ไป, พระเจ้า​จอม​โยธา​ตรัส.
  ๓๔ และ​อนึ่ง, ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, โอ้ ผู้​อยู่​อาศัย​ของ​แผ่นดิน​โลก: เรา พระเจ้า เต็มใจ​ทำให้​สิ่ง​เหล่า​นี้​เป็น​ที่​รู้​แก่​เนื้อ​หนังทั้งปวง;
  ๓๕ เพราะ​เรา​มิได้​เลือก​ที่รัก​มัก​ที่ชัง​ผู้​ใด, และ​ประสงค์​ให้​คน​ทั้งปวง​รู้​ว่าวัน​นั้น​มา​ถึง​อย่าง​รวดเร็ว; ยัง​ไม่​ถึง​โมง​นั้น, แต่​อยู่​แค่​เอื้อม, เมื่อ​สันติสุข​จะ​ถูก​นำ​ไป​จาก​แผ่นดิน​โลก, และมาร​จะ​มี​อำนาจ​เหนือ​การ​ครอบครอง​ของ​เขา​เอง.
  ๓๖ และ​พระเจ้า​จะ​มี​อำนาจ​เหนือ​วิ​สุทธิชน​ของ​พระองค์​ด้วย, และ​จะปกครอง​ท่ามกลาง​พวก​เขา, และ​จะ​ลง​มา​ใน​การพิพากษา​บน​ไอ​ดูมิยา, หรือ​โลก.
  ๓๗ จง​ค้นคว้า​พระบัญญัติ​เหล่า​นี้, เพราะ​สิ่ง​เหล่า​นี้​จริง​และ​เป็น​สัจจะ, และ​คำ​พยากรณ์​และสัญญา​ซึ่ง​อยู่​ใน​นั้น​จะ​เกิด​สัมฤทธิผลทั้ง​หมด.
  ๓๘ สิ่ง​ใด​ที่​เรา พระเจ้า พูด​ไว้, เรา​พูด, และ​เรา​หา​แก้ตัว​ไม่; และ​แม้​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่นดิน​โลก​สูญ​สิ้นไป, คำ​ขอ​ง​เรา​จะ​ไม่​สูญ​สิ้น​ไป, แต่​จะ​เกิดสัมฤทธิผล​ทั้ง​หมด, ไม่​ว่า​โดยเสียง​ของ​เรา​เอง หรือ​โดย​เสียง​ของ​ผู้​รับใช้​ทั้งหลาย​ของ​เรา, ก็​เหมือนกัน.
  ๓๙ เพราะ​ดูเถิด, และ​ดู​สิ, พระเจ้า​คือ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​พระวิญญาณ​รับสั่ง​คำ​พยาน, และ​คำ​พยาน​เป็นความ​จริง, และ​ความจริง​ดำรง​อยู่​ตลอด​กาล​และ​ตลอด​ไป. เอ​เมน.