พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๑๐๐
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​แก่​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์ และ​ซิ​ดนีย์ ริก​ดัน, ที่​เพ​อร์ริ​ส​เบิร์ก, รัฐ​นิ​ว​ยอ​ร์ก, วัน​ที่ ๑๒ ตุลาคม ค.ศ. ๑๘๓๓ (History of the Church, 1:416, 419–421). พี่น้อง​ชาย​ทั้ง​สอง​คน, โดยที่​ไม่​ได้​อยู่​กับ​ครอบครัว​มา​หลาย​วัน, รู้สึก​เป็น​ห่วง​พวก​เขา.
๑–๔, โจ​เซ​ฟกับ​ซิ​ด​นีย์ต้อง​สั่งสอน​พระ​กิตติคุณ​เพื่อ​ความ​รอด​ของ​จิต​วิญญาณ​ทั้งหลาย; ๕–๘, จะ​ให้​มัน​แก่​พวก​เขา​ใน​โมง​นั้น​นั่นเอง​สิ่ง​ที่​พวก​เขา​ควร​กล่าว; ๙–๑๒, ซิ​ด​นีย์ต้อง​เป็น​กระบอกเสียง​และ​โจ​เซ​ฟต้อง​เป็น​ผู้​เปิดเผย​และ​มี​พลัง​ใน​ประจักษ์พยาน; ๑๓–๑๗, พระเจ้า​จะ​ทรง​ยก​ผู้คน​บริสุทธิ์​ขึ้น, และ​คน​ที่​เชื่อฟัง​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด.
  ๑ ตาม​จริง​แล้ว, พระเจ้า​ตรัส​ดังนี้​กับ​เจ้า, เพื่อน​ของ​เรา ซิ​ดนีย์ กับ​โจเซฟ, ครอบครัว​ของ​เจ้า​สบาย​ดี; พวก​เขา​อยู่​ใน​มือ​เรา, และ​เรา​จะ​จัดการ​กับ​พวก​เขา​ดัง​ที่​เรา​เห็น​ว่า​ดี; เพราะ​ใน​เรา​มี​อำนาจ​ทั้งมวล.
  ๒ ฉะนั้น, จง​ตาม​เรา​มา, และ​ฟัง​คำ​แนะนำ​ซึ่ง​เรา​จะ​ให้​แก่​เจ้า.
  ๓ ดูเถิด, และ​ดู​สิ, เรา​มี​ผู้คน​มาก​ใน​สถาน​ที่​นี้, ใน​ภูมิภาค​ต่างๆ โดย​รอบ; และ​ประตู​ที่​ให้​ประสิทธิผล​จะ​เปิด​ใน​ภูมิภาค​ต่างๆ โดย​รอบ​ใน​แผ่นดิน​นี้​ทาง​ตะวันออก.
  ๔ ฉะนั้น, เรา, พระเจ้า, ยอม​ให้​เจ้า​มายัง​สถาน​ที่​นี้; เพราะ​เรา​เห็น​สมควร​ดังนั้น​เพื่อ​ความรอด​ของ​จิต​วิญญาณ.
  ๕ ฉะนั้น, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, จง​เปล่ง​เสียง​ของ​เจ้า​แก่​ผู้คน​เหล่า​นี้; จงพูด​ความ​นึกคิด​ที่​เรา​จะ​ใส่​ไว้​ใน​ใจ​เจ้า, และ​เจ้า​จะ​ไม่​ถูก​ทำให้​จำนน​ต่อหน้า​คน;
  ๖ เพราะ​จะให้​มัน​แก่​เจ้า​ใน​โมง​นั้น​นั่นเอง, แท้จริง​แล้ว, ใน​ชั่ว​ขณะ​นั้น​นั่นเอง, สิ่ง​ที่​เจ้า​จะ​กล่าว.
  ๗ แต่​บัญญัติ​ข้อ​หนึ่ง​เรา​ให้​แก่​เจ้า, ว่า​เรื่อง​ใด​ก็ตาม​ที่​เจ้า​ประกาศ เจ้า​จะประกาศ​ใน​นาม​ของ​เรา, ใน​ความ​สำรวม​แห่ง​ใจ, ใน​วิญญาณ​แห่ง​ความอ่อนโยน, ใน​สิ่ง​ทั้งปวง.
  ๘ และ​เรา​ให้​สัญญา​นี้​แก่​เจ้า, ว่า​ตราบเท่า​ที่​เจ้า​ทำ​สิ่ง​นี้​พระ​วิญญาณบริสุทธิ์​จะ​ฉาย​ออก​ไป​ใน​การ​รับสั่ง​คำ​พยาน​ต่อ​สิ่ง​ทั้งปวง​ไม่​ว่า​อะไร​ก็ตาม​ที่​เจ้า​จะ​กล่าว.
  ๙ และ​เรา​เห็น​สมควร​ว่า​เจ้า, ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ซิ​ดนีย์, ควร​เป็นกระบอกเสียง​แก่​ผู้คน​เหล่า​นี้; แท้จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​จะ​แต่งตั้ง​เจ้า​สู่​การ​เรียก​นี้, แม้​ให้​เป็น​กระบอกเสียง​แก่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ.
  ๑๐ และ​เรา​จะ​ให้​อำนาจ​แก่​เขา​เพื่อ​จะ​มี​พลัง​ในประจักษ์พยาน.
  ๑๑ และ​เรา​จะ​ให้​อำนาจ​แก่​เจ้า​เพื่อ​จะ​มีพลัง​ใน​การ​อรรถาธิบาย​พระ​คัมภีร์​ทั้งหมด, เพื่อ​เจ้า​จะ​เป็น​กระบอกเสียง​ให้​เขา, และ​เขา​จะ​เป็น​ผู้เปิดเผย​ให้​เจ้า, เพื่อ​เจ้า​จะ​รู้ความ​แน่นอน​ใน​สิ่ง​ทั้งปวง​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​ของ​อาณาจักร​เรา​บน​แผ่นดิน​โลก.
  ๑๒ ฉะนั้น, เจ้า​จง​เดินทาง​ต่อ​ไป​และ​ให้​ใจ​เจ้า​ชื่นชมยินดี; เพราะ​ดูเถิด, และ​ดู​สิ, เรา​อยู่​กับ​เจ้า​แม้​จนกว่า​ชีวิต​จะ​หาไม่.
  ๑๓ และ​บัดนี้ เรา​ให้​คำ​แก่​เจ้า​เกี่ยว​กับ​ไซอัน. ไซ​อัน​จะ​ได้​รับ​การไถ่, ถึง​แม้​นาง​จะ​ถูก​ตี​สอน​ชั่ว​ระยะ​เวลา​ไม่​นาน.
  ๑๔ พี่น้อง​ของ​เจ้า, ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ออ​ร์สัน ไฮด์ กับ​จอห์น กูลด์, อยู่​ใน​มือ​เรา; และ​ตราบเท่า​ที่​พวก​เขา​รักษา​บัญญัติ​ของ​เรา​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด.
  ๑๕ ฉะนั้น, ให้​ใจ​เจ้า​สบาย; เพราะ​สิ่งทั้งปวง​จะ​ร่วม​กัน​ส่ง​ผล​เพื่อ​ความ​ดี​ต่อ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​ซื่อตรง, และ​เพื่อ​การ​ชำระ​ให้​บริสุทธิ์​ของ​ศาสนจักร.
  ๑๖ เพราะ​เรา​จะ​ยก​ผู้คนบริสุทธิ์​กลุ่ม​หนึ่ง​ขึ้น​สำหรับ​เรา, ผู้​จะ​รับ​ใช้​เรา​ใน​ความชอบ​ธรรม;
  ๑๗ และ​ทุก​คน​ที่​เรียกหา​พระ​นาม​ของ​พระเจ้า, และ​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระองค์, จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด. แม้​เป็น​ดังนั้น. เอ​เมน.