พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๑๓๐
ราย​ละเอียด​เป็น​ข้อ​ๆ ของ​คำ​แนะนำ​ที่​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์​ให้​ไว้, ที่​เรมัส, รัฐ​อิลลิน​อยส์, วัน​ที่ ๒ เมษายน ค.ศ. ๑๘๔๓ (History of the Church, 5:323–325).
๑–๓, พระ​บิดา​และ​พระ​บุตร​จะ​ทรง​ปรากฏ​พระ​ว​ร​กาย​ต่อ​มนุษย์​ได้; ๔–๗, บรรดา​เทพ​อยู่​ใน​ภพ​ซี​เลสเชียล; ๘–๙, แผ่นดิน​โลก​ซี​เลสเชีย​ลจะเป็น​อู​ริม​และ​ทูม​มิ​มอันก​ว้าง​ใหญ่​ไพศาล; ๑๐–๑๑, หิน​ขาว​ให้​ไว้​แก่​ทุก​คน​ที่​เข้าไป​ใน​โลก​ซี​เลสเชียล; ๑๒–๑๗, ทรง​ปิดบัง​เวลา​แห่ง​การ​เสด็จ​มา​ครั้ง​ที่​สอง​ไว้​จาก​ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์; ๑๘–๑๙, ความ​รู้​แจ้ง​ที่​ได้​มา​ใน​ชีวิต​นี้​จะ​ลุก​ขึ้น​พร้อม​กับ​เรา​ใน​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต; ๒๐–๒๑, พร​ทั้งปวง​ได้​มา​โดย​การ​เชื่อฟัง​กฎ; ๒๒–๒๓, พระ​บิดา​และ​พระ​บุตร​ทรง​มี​พระ​ว​ร​กาย​เป็น​เนื้อ​หนัง​และ​กระดูก.
  ๑ เมื่อ​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​จะ​ทรง​ปรากฏ เรา​จะ​เห็น​พระองค์​ดัง​ที่​พระองค์​ทรง​ดำรง​อยู่. เรา​จะ​เห็น​ว่า​พระองค์​ทรง​เป็นมนุษย์​เหมือน​ตัว​เรา.
  ๒ และ​ความ​เป็น​สังคม​อย่าง​เดียวกัน​นั้น​ซึ่ง​มี​อยู่​ท่ามกลาง​พวก​เรา​ที่​นี่​จะ​มี​อยู่​ท่ามกลาง​พวก​เรา​ที่​นั่น, เพียง​แต่​จะ​ควบ​คู่​ไป​กับ​รัศมีภาพนิรันดร์, ซึ่ง​รัศมี​ภาพ​นั้น​เรา​ไม่​ได้​ชื่นชม​ขณะ​นี้.
  ๓ ยอ​ห์น ๑๔: ๒๓—การ​ปรากฏ​ของ​พระบิดา​และ​พระบุตร, ใน​ข้อ​นั้น, เป็นการปรากฏ​พระ​ว​ร​กาย; และ​ความ​คิด​ที่​ว่า​พระ​บิดา​และ​พระ​บุตร​ทรงสถิต​อยู่​ใน​ใจ​มนุษย์​เป็นความ​เชื่อ​ของ​นิกาย​ต่างๆ ใน​สมัย​ก่อน, และ​ผิด.
  ๔ ใน​การ​ตอบ​คำ​ถาม—หา​ใช่​คำนวณเวลา​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, เวลา​ของ​เทพ, เวลา​ของ​ศาสดา​พยากรณ์, และ​เวลา​ของ​มนุษย์, ตาม​ดาว​พระเคราะห์​ซึ่ง​พวก​เขา​อยู่​บน​นั้น​หรอก​หรือ ?
  ๕ ข้าพเจ้า​ตอบ​ว่า, ถูก​แล้ว. แต่​ไม่​มี​เหล่าเทพ​ผู้​ปฏิบัติ​ต่อ​แผ่นดิน​โลก​นี้​นอกจาก​คน​เหล่า​นั้น​ที่​เป็น​ของ​แผ่นดิน​โลก​หรือ​เคย​เป็น.
  ๖ เทพ​มิได้​อยู่​บน​ดาว​พระเคราะห์​เหมือน​แผ่นดิน​โลก​นี้;
  ๗ แต่​พวก​เขา​อยู่​ใน​ที่​ประทับ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, บน​ลูกโลก​เหมือน​ทะเลแก้ว​และเพลิง, ซึ่ง​ที่​นั่น​สิ่ง​ทั้งปวง​จะ​แสดง​ให้​ประจักษ์​เพื่อ​รัศมี​ภาพ​ของ​พวก​เขา, อดีต, ปัจจุบัน, และ​อนาคต, และ​เป็น​อยู่​อย่าง​นั้น​ตลอด​ไป​ต่อ​พระ​พักตร์​พระเจ้า.
  ๘ สถาน​ที่​ซึ่ง​พระผู้เป็นเจ้า​ประทับ​อยู่​คือ​อู​ริม​และ​ทูม​มิ​อันก​ว้าง​ใหญ่​ไพศาล.
  ๙ แผ่นดินโลก​นี้, ใน​สภาพ​ที่​ได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​บริสุทธิ์​และ​เป็น​อมตะ, จะ​ทรง​ทำให้​เหมือนกับ​แก้วผลึก​และ​จะ​เป็น​อู​ริม​และ​ทูม​มิ​มแก่ผู้อยู่​อาศัยที่​พำนัก​บน​นั้น, ซึ่ง​โดย​การ​นั้น​สิ่ง​ทั้งปวง​เกี่ยว​กับ​อาณาจักร​ที่​ด้อย​กว่า, หรือ​อาณาจักร​ทั้งปวง​ของ​ระเบียบ​ต่ำ​กว่า, จะ​แสดง​ให้​ประจักษ์​ต่อ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​พำนัก​บน​นั้น; และ​แผ่นดิน​โลก​นี้​จะ​เป็น​ของ​พระ​คริสต์.
  ๑๐ เมื่อนั้น​หิน​ขาว​ที่​พูด​ถึง​ใน​หนังสือ​วิวรณ์ ๒:๑๗, จะ​กลาย​เป็น​อู​ริม​และ​ทูม​มิ​มแก่ทุกค​น​ที่​ได้​รับ​ศิลา​ก้อน​หนึ่ง, ซึ่ง​โดย​การ​นั้น​สิ่ง​ที่​เกี่ยว​กับ​ระเบียบ​ที่​สูง​กว่า​ของ​บรรดา​อาณาจักร​จะ​เป็น​ที่​รู้;
  ๑๑ และ​หินขาว​จะ​ให้​ไว้​แก่​ทุก​คนใน​บรรดา​คน​เหล่า​นั้น​ที่​เข้า​มา​ใน​อาณาจักร​ซี​เลสเชียล, ซึ่ง​บน​นั้น​เขียนชื่อ​ใหม่​ไว้, ซึ่ง​ไม่​มี​มนุษย์​คน​ใด​ล่วงรู้​นอกจาก​คน​ที่​ได้​รับ​มัน. ชื่อ​ใหม่​เป็น​คำ​ไข.
  ๑๒ ข้าพเจ้า​พยากรณ์, ใน​พระ​นาม​ของ​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า, ว่าการ​เริ่ม​ต้น​ของ​ความ​ยากลำบาก​ซึ่ง​จะ​เป็น​เหตุ​ของ​การ​นองเลือด​ครั้ง​ใหญ่​ก่อน​การ​เสด็จ​มา​ของ​บุตร​แห่ง​พระ​มหา​บุรุษ จะ​เกิด​ใน​เซา​ท์แคโรไลนา.
  ๑๓ เหตุการณ์​นี้​อาจ​จะ​เกิด​จาก​ปัญหา​เรื่อง​ทาส. มีเสียง​ประกาศ​เรื่อง​นี้​แก่​ข้าพเจ้า, ขณะ​ข้าพเจ้า​สวด​อ้อนวอน​อย่าง​จริงจัง​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้, วัน​ที่ ๒๕ ธันวาคม ค.ศ. ๑๘๓๒.
  ๑๔ ครั้ง​หนึ่ง​ข้าพเจ้า​สวด​อ้อนวอน​อย่าง​จริงจัง​มาก​เพื่อ​จะ​รู้​เวลา​แห่ง​การ​เสด็จมา​ของ​บุตร​แห่ง​พระ​มหา​บุรุษ, เมื่อ​ข้าพเจ้า​ได้ยิน​สุรเสียง​รับสั่ง​ดังนี้:
  ๑๕ โจ​เซฟ, บุตร​ของ​เรา, หาก​เจ้า​มี​ชีวิต​จน​เจ้า​อายุ​แปด​สิบ​ห้า​ปี, เจ้า​จะ​เห็น​พระ​พักตร์​ของ​บุตร​แห่ง​พระ​มหา​บุรุษ; ฉะนั้น ให้​สิ่ง​นี้​เพียงพอ​เท่า​นี้, และ​อย่า​รบกวน​เรา​อีก​ใน​เรื่อง​นี้.
  ๑๖ ข้าพเจ้า​ถูก​ทิ้ง​ไว้​ดังนั้น, โดย​ปราศจาก​ความ​สามารถ​ที่​จะ​ชี้ขาด​ว่าการ​เสด็จ​มา​นี้​พาดพิง​ถึง​การ​เริ่ม​ต้น​มิลเลเนียมหรือ​การ​ปรากฏ​ครั้ง​ใด​ก่อน​หน้า​นี้​หรือ​เปล่า, หรือ​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​ตาย​แล้ว​จึง​เห็น​พระ​พักตร์​ของ​พระองค์.
  ๑๗ ข้าพเจ้า​เชื่อ​ว่าการ​เสด็จ​มา​ของ​บุตร​แห่ง​พระ​มหา​บุรุษ​จะ​ไม่​เร็ว​กว่า​เวลา​ดัง​กล่าว.
  ๑๘ หลัก​ธรรม​แห่ง​ความ​รู้แจ้ง​ขั้น​ใด​ก็ตาม​ที่​เรา​บรรลุ​ใน​ชีวิต​นี้, จะ​ลุก​ขึ้น​พร้อม​กับ​เรา​ใน​การ​ฟื้น​คืนชีวิต.
  ๑๙ และ​หาก​คน​คน​หนึ่ง​ได้ความรู้​และ​ความ​รู้​แจ้ง​เพิ่ม​ขึ้น​ใน​ชีวิต​นี้​โดย​ผ่าน​ความ​ขยัน​หมั่นเพียร​และ​การเชื่อฟัง​ของ​เขา​ยิ่ง​กว่า​อีก​คน​หนึ่ง​เท่าใด, เขา​ก็​จะ​เหนือกว่า​ยิ่ง​ขึ้น​เท่านั้น​ใน​โลก​ที่​จะ​มา​ถึง.
  ๒๐ มีกฎ, ประกาศิต​ไว้​ใน​สวรรค์​อย่าง​เปลี่ยนแปลง​ไม่​ได้ก่อน​การ​วาง​รากฐาน​ของ​โลก​นี้, ซึ่ง​ใน​นั้น​ทรง​กำหนดพร​ไว้​ทุก​ประการ—
  ๒๑ และ​เมื่อ​เรา​ได้​รับ​พร​ประการ​ใด​จาก​พระผู้เป็นเจ้า, ย่อม​เป็น​ไป​เนื่องจาก​การ​เชื่อฟัง​กฎ​นั้น​ซึ่ง​ใน​นั้น​ทรง​กำหนด​พร​ไว้.
  ๒๒ พระบิดา​ทรง​มี​พระ​ว​รกาย​เป็น​เนื้อ​หนัง​และ​กระดูก​สัมผัส​ได้​ดัง​ของ​มนุษย์; พระ​บุตร​ก็​เช่น​กัน; แต่​พระ​วิญญาณบริสุทธิ์​ไม่​ทรง​มี​พระ​ว​ร​กาย​เป็น​เนื้อ​หนัง​และ​กระดูก, แต่​เป็น​รูป​กาย​ที่​เป็น​วิญญาณ. หาก​ไม่​เป็น​เช่น​นั้น, พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​สถิต​ใน​พวก​เรา​ไม่​ได้.
  ๒๓ มนุษย์​อาจ​รับ​พระ​วิญญาณบริสุทธิ์, และ​พระองค์​อาจ​เสด็จ​ลง​มาบ​น​มนุษย์​คน​นั้น​และ​ไม่​ทรง​สถิต​กับ​เขา​ต่อ​ไป​ก็ได้.