พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๑๔
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์ ถึง​เด​วิด วิ​ต​เมอร์, ที่เฟเยทท์, รัฐ​นิ​ว​ยอ​ร์ก, เดือน​มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๒๙ (History of the Church, 1:48–50). ครอบครัว​วิ​ต​เม​อร์เกิด​มีค​วาม​สนใจ​การ​แปล​พระ​คัมภีร์​มอ​รม​อ​น​เป็น​อย่าง​ยิ่ง. ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​มา​อาศัย​อยู่​บ้าน​ปีเตอร์ วิ​ต​เมอร์, ซีเนียร์, ที่​ซึ่ง​ท่าน​พำนัก​อยู่​จน​งาน​แปล​ดำเนิน​ต่อ​ไป​จน​เสร็จ​สิ้น​และ​จดทะเบียน​ลิขสิทธิ์​หนังสือ​ที่​จะ​พิมพ์​ออก​มา. บุตร​สาม​คน​จาก​พี่น้อง​ใน​ครอบครัว​วิ​ต​เมอร์, ต่าง​ก็ได้​รับ​ประจักษ์พยาน​ถึง​ความ​แท้จริง​ของ​งาน, มีค​วาม​ห่วงใย​อย่าง​มาก​ใน​หน้าที่​ของ​เขา​แต่ละ​คน. การ​เปิดเผย​ครั้ง​นี้​และ​อีก​สอง​ครั้ง​ต่อ​มา (ภาค ๑๕ และ ๑๖) เป็น​คำ​ตอบ​ที่​ได้​รับ​จาก​การ​ทูล​ถาม​โดย​ผ่าน​อู​ริม​และ​ทูม​มิม. ต่อ​มา​เด​วิด วิ​ต​เม​อร์เป็น​หนึ่ง​ใน​พยาน​สาม​คน​ให้​แก่​พระ​คัมภีร์​มอ​รม​อ​น.
๑–๖, คน​งาน​ใน​สวน​องุ่น​จะ​ได้ความ​รอด; ๗–๘, ชีวิต​นิรันดร์คือ​ของ​สำคัญ​ที่สุด​ใน​บรรดา​ของ​ประทาน​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; ๙–๑๑, พระ​คริสต์​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่นดิน​โลก.
  ๑ งาน​สำคัญ​ยิ่ง​และ​น่าอัศจรรย์​กำลัง​จะ​ออก​มา​สู่​ลูก​หลาน​มนุษย์.
  ๒ ดูเถิด, เรา​คือ​พระผู้เป็นเจ้า; จง​เอาใจใส่​คำขอ​ง​เรา, ซึ่ง​มี​ชีวิต​และ​ทรง​พลัง, คม​กว่า​ดาบส​อง​คม, ที่​จะ​แยก​ทั้ง​ข้อ​ต่อ​และ​ไขกระดูก​ออก​จาก​กัน; ฉะนั้น​จง​เอาใจใส่​คำขอ​ง​เรา.
  ๓ ดูเถิด, ทุ่ง​ขาว​พร้อม​ที่​จะ​เก็บเกี่ยว; ฉะนั้น, ผู้​ใด​ที่​ปรารถนา​จะ​เก็บเกี่ยว​ก็​ให้​เขา​ยื่น​เคียว​เข้า​มา​ด้วย​เรี่ยวแรง​ของ​เขา, และ​เก็บเกี่ยว​เมื่อ​ยัง​วัน​อยู่, เพื่อ​เขา​จะ​สั่งสม​ความ​รอด​อันเป็น​นิจ​ไว้​ให้​จิต​วิญญาณ​ของ​เขา​ใน​อาณาจักร​แห่ง​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๔ แท้จริง​แล้ว, ผู้​ใด​ก็ตาม​ที่​จะ​ยื่น​เคียว​ของ​เขา​เข้า​มา​และ​เก็บเกี่ยว, คน​คน​นั้น​ได้​รับ​เรียก​จาก​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๕ ฉะนั้น, หาก​เจ้า​จะ​ขอ​จาก​เรา​เจ้า​จะ​ได้​รับ; หาก​เจ้า​จะ​เคาะ​ก็​จะ​เปิด​มัน​ให้​เจ้า.
  ๖ จง​หมายมั่น​นำ​ไซ​อัน​ออก​มา​และ​สถาปนา​ไซ​อัน​ของ​เรา. จง​รักษา​บัญญัติ​ของ​เรา​ใน​ทุก​สิ่ง.
  ๗ และ, หาก​เจ้ารักษา​บัญญัติ​ของ​เรา​และอดทน​จนกว่า​ชีวิต​จะ​หาไม่ เจ้า​จะ​มีชีวิตนิรันดร์, ซึ่ง​ของ​ประทาน​นี้​สำคัญ​ที่สุด​ใน​บรรดา​ของ​ประทาน​ทั้งปวง​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๘ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น, คือ​หาก​เจ้า​จะ​ขอ​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของ​เรา, ด้วย​ศรัทธา​เชื่อ​มั่น, เจ้า​จะ​ได้​รับ​พระ​วิญญาณบริสุทธิ์, ซึ่ง​ประทาน​ให้​เอ่ย​ปาก, เพื่อ​เจ้า​จะ​ยืน​เป็นพยาน​ถึง​สิ่ง​ซึ่ง​เจ้า​จะ​ทั้งได้ยิน​และ​เห็น, และ​เพื่อ​เจ้า​จะ​ประกาศ​การก​ลับ​ใจ​แก่​คน​รุ่น​นี้​ด้วย.
  ๙ ดูเถิด, เรา​คือ​พระ​เยซูคริสต์, พระบุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ที่​ทรง​พระ​ชนม์อยู่, ผู้ทรงสร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่นดินโลก, แสงสว่าง​ซึ่ง​มิ​อาจ​ซ่อน​ไว้​ใน​ความมืด;
  ๑๐ ดังนั้น, เรา​ต้อง​นำ​ความสมบูรณ์​แห่ง​กิตติคุณ​ของ​เรา​ออก​มา​จาก​คน​ต่างชาติ​ไป​สู่​เชื้อสาย​แห่ง​อิส​ราเอล.
  ๑๑ และ​ดูเถิด, เจ้า​คือ​เด​วิด, และ​เจ้า​ได้​รับ​เรียก​ให้​มา​ช่วย; ซึ่ง​สิ่ง​นั้น​หาก​เจ้า​ทำ, และ​ซื่อสัตย์, เจ้า​จะ​ได้​รับ​พร​ทั้ง​ทาง​วิญญาณ​และ​ทาง​โลก, และ​รางวัล​ของ​เจ้า​จะ​ยิ่ง​ใหญ่. เอ​เมน.