พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๑๘
การ​เปิดเผย​แก่​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ออ​ลิเวอร์ คาว​เด​อ​รี, และ​เด​วิด วิ​ต​เมอร์, ซึ่ง​ประทาน​ให้​ที่เฟเยทท์, รัฐ​นิ​ว​ยอ​ร์ก, เดือน​มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๒๙ (History of the Church, 1:60–64). เมื่อ​รับ​การ​ประสาท​ฐานะ​ปุโรหิต​แห่ง​อา​โร​น, ก็ได้​รับ​สัญญา​ว่า​จะ​ประทาน​ฐานะ​ปุโรหิต​แห่ง​เม​ลคีเซ​เด​ค (ดู หัว​บท​ภาค ๑๓). เพื่อ​ตอบ​คำ​วิงวอน​ขอ​ความ​รู้​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้, พระเจ้า​จึง​ประทาน​การ​เปิดเผย​นี้.
๑–๕, พระ​คัมภีร์​แสดง​วิธี​เสริม​สร้าง​ศาสนจักร; ๖–๘, โลก​กำลัง​สุก​งอม​ใน​ความ​ชั่วช้า​สามานย์; ๙–๑๖, ค่า​ของ​จิต​วิญญาณ​ยิ่ง​ใหญ่; ๑๗–๒๕, เพื่อ​ได้ความ​รอด, มนุษย์​ต้อง​น้อม​รับ​พระ​นาม​ของ​พระ​คริสต์; ๒๖–๓๖, เปิดเผย​การ​เรียก​และ​พัน​ธ​กิจ​ของ​อัครสาวก​สิบ​สอง; ๓๗–๓๙, ออ​ลิเวอร์ คาว​เด​อ​รี และ​เด​วิด วิ​ต​เมอร์ ต้อง​ค้น​หา​อัครสาวก​สิบ​สอง; ๔๐–๔๗, เพื่อให้​ได้ความ​รอด, มนุษย์​ต้อง​กลับ​ใจ, รับ​บัพ​ติ​ศ​มา, และ​รักษา​พระ​บัญญัติ.
  ๑ บัดนี้, ดูเถิด, เนื่องจาก​เรื่อง​ซึ่ง​เจ้า, ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ออ​ลิเวอร์ คาว​เด​อ​รี, ปรารถนา​จะ​รู้​จาก​เรา, เรา​จึง​ให้​ถ้อยคำ​เหล่า​นี้​แก่​เจ้า:
  ๒ ดูเถิด, เรา​แสดง​ให้​ประจักษ์​แก่​เจ้า, โดย​พระ​วิญญาณ​ของ​เรา​หลาย​ครั้ง​แล้ว, ว่า​เรื่อง​ที่​เจ้า​เขียน​ไว้​เป็นความจริง; ดังนั้น​เจ้า​จึง​รู้​ว่า​มัน​เป็นความ​จริง.
  ๓ และ​หาก​เจ้า​รู้​ว่า​มัน​เป็นความ​จริง, ดูเถิด, เรา​ให้​บัญญัติ​ข้อ​หนึ่ง​แก่​เจ้า, ให้​เจ้า​วางใจ​ใน​เรื่อง​ซึ่งเขียน​ไว้;
  ๔ เพราะ​ใน​นั้น​มี​เขียน​ไว้​ทุก​สิ่ง​เกี่ยว​กับ​รากฐาน​ศาสนจักร​ของ​เรา, กิตติคุณ​ของ​เรา, และศิลา​ของ​เรา.
  ๕ ดังนั้น, หาก​เจ้า​จะ​เสริม​สร้าง​ศาสนจักร​ของ​เรา, บน​รากฐาน​กิตติคุณ​ของ​เรา​และ​ศิลา​ของ​เรา, ประตู​แห่ง​นรก​จะ​เอาชนะ​เจ้า​ไม่​ได้.
  ๖ ดูเถิด, โลก​กำลัง​สุก​งอม​ใน​ความ​ชั่วช้า​สามานย์; และ​มัน​จำเป็น​ว่า​ลูก​หลาน​มนุษย์​จะ​ได้​รับ​การ​ปลุก​เร้า​ให้​เกิด​การก​ลับ​ใจ, ทั้งคน​ต่างชาติ​และ​เชื้อสาย​แห่ง​อิส​รา​เอลด้วย.
  ๗ ดังนั้น, เนื่องจาก​เจ้า​ได้​รับ​บัพ​ติ​ศมา​โดย​มือ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, จูเนียร์, ตาม​สิ่ง​ซึ่ง​เรา​บัญชา​เขา​ไว้, เขา​ก็ได้​ลุล่วง​สิ่ง​ซึ่ง​เรา​บัญชา​เขา.
  ๘ และ​บัดนี้, อย่า​ประหลาด​ใจ​ที่​เรา​เรียก​เขา​มา​เพื่อ​จุด​ประสงค์​ของ​เรา​เอง, ซึ่ง​จุด​ประสงค์​นี้​เป็น​ที่​รู้​ใน​เรา; ดังนั้น, หาก​เขา​จะ​ขยัน​หมั่นเพียร​ใน​การรักษา​บัญญัติ​ของ​เรา เขา​จะ​ได้​รับพร​ไป​สู่​ชีวิตนิรันดร์; และ​ชื่อ​ของ​เขา​คือ​โจเซฟ.
  ๙ และ​บัดนี้, ออ​ลิเวอร์ คาว​เด​อ​รี, เรา​พูด​กับ​เจ้า, และ​กับ​เด​วิด วิ​ต​เม​อร์ด้วย, โดย​ทาง​บัญญัติ; เพราะ, ดูเถิด, เรา​บัญชา​คน​ทั้งปวง​ทุกแห่ง​หน​ให้​กลับ​ใจ, และ​เรา​พูด​กับ​เจ้า, แม้​เช่น​เดียว​กับ​เปาโล อัครสาวก​ของ​เรา, เพราะ​เจ้า​ได้​รับ​เรียก​แม้​ด้วย​การ​เรียก​อย่าง​เดียวกัน​นั้น​กับ​ที่​เขา​ได้​รับ​เรียก.
  ๑๐ จำ​ไว้​ว่าค่า​ของ​จิตวิญญาณ​ยิ่ง​ใหญ่​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า;
  ๑๑ เพราะ, ดูเถิด, พระเจ้า​พระ​ผู้ไถ่​ของ​เจ้า​ทรง​ทน​รับ​ความตาย​ใน​เนื้อ​หนัง; ดังนั้น​พระองค์​ทรง​ทนรับ​ความเจ็บปวด​ของ​คน​ทั้งปวง, เพื่อ​คน​ทั้งปวง​จะ​ได้​กลับ​ใจ​และ​มา​หา​พระองค์.
  ๑๒ และ​พระองค์​ทรง​ลุกขึ้น​อีก​ครั้ง​จาก​บรรดา​คน​ตาย, เพื่อ​พระองค์​จะ​ทรง​นำ​คน​ทั้งปวง​มา​หา​พระองค์, โดย​เงื่อนไข​แห่ง​การก​ลับใจ.
  ๑๓ และปีติ​ของ​พระองค์​ใน​จิต​วิญญาณ​ที่​กลับ​ใจ​ใหญ่​หลวง​เพียง​ใด​เล่า !
  ๑๔ ดังนั้น, เจ้า​จึง​ได้​รับ​เรียก​ให้ป่าวร้อง​การก​ลับ​ใจ​แก่​คน​พวก​นี้.
  ๑๕ และ​หาก​เป็น​ไป​ว่า​เจ้า​จะ​ทำ​งาน​ตลอด​วัน​เวลา​ของ​เจ้า​ใน​การ​ป่าวร้อง​การก​ลับ​ใจ​แก่​คน​พวก​นี้, และ​นำ, แม้​จิตวิญญาณ​เดียว​มา​หา​เรา, ปีติ​ของ​เจ้า​พร้อม​กับ​เขา​จะ​ใหญ่​หลวง​เพียง​ใด​ใน​อาณาจักร​แห่ง​พระ​บิดา​ของ​เรา !
  ๑๖ และ​บัดนี้, หาก​ปีติ​ของ​เจ้า​จะ​ใหญ่​หลวง​ด้วย​จิต​วิญญาณ​เดียว​ที่​เจ้า​นำ​มา​หา​เรา​ในอาณาจักร​แห่ง​พระ​บิดา​ของ​เรา, ปีติ​ของ​เจ้า​จะ​ใหญ่​หลวง​สัก​เพียง​ใด​หาก​เจ้า​จะนำ​จิต​วิญญาณ​มากมาย​มา​หา​เรา !
  ๑๗ ดูเถิด, เจ้า​มี​กิตติคุณ​ของ​เรา​อยู่​ต่อหน้า​เจ้า, และ​ศิลา​ของ​เรา, และ​ความรอด​ของ​เรา
  ๑๘ จง​ทูลขอ​พระ​บิดา​ในนาม​ของ​เรา, ด้วย​ศรัทธา​เชื่อ​มั่น​ว่า​เจ้า​จะ​ได้​รับ, และ​เจ้า​จะ​มี​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์, ซึ่ง​แสดง​ทุก​สิ่ง​ที่​สมควร ให้​ประจักษ์​แก่​ลูก​หลาน​มนุษย์.
  ๑๙ และ​หาก​เจ้า​ไม่​มีศรัทธา, ความหวัง, และ​จิตกุศล, เจ้า​จะ​ทำ​อะไร​ไม่​ได้​เลย.
  ๒๐ อย่าขัดแย้ง​กับ​ศาสนจักร​ใด​เลย, เว้นแต่​เป็นศาสนจักร​ของ​มาร.
  ๒๑ จง​รับ​พระนาม​ของ​พระ​คริสต์, และพูด​ความ​จริง​ด้วยสติ.
  ๒๒ และ​มาก​เท่า​ที่​กลับ​ใจ​และ​รับ​บัพ​ติ​ศมา​ใน​นาม​ของ​เรา, ซึ่ง​คือ​พระ​เยซู​คริสต์, และอดทน​จนกว่า​ชีวิต​จะ​หาไม่, คน​เหล่า​นั้น​นั่นเอง​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด.
  ๒๓ ดูเถิด, พระ​เยซู​คริสต์​คือ​พระนาม​ซึ่ง​พระ​บิดา​ประทาน​มา​ให้, และ​ไม่​มี​นาม​อื่น​ใด​ประทาน​มา​ให้​ซึ่ง​โดย​พระ​นาม​นี้​มนุษย์​จะ​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด​ได้;
  ๒๔ ดังนั้น, คน​ทั้งปวง​ต้อง​รับ​พระ​นาม​ซึ่ง​พระ​บิดา​ประทาน​มา​ให้, เพราะ​โดย​พระ​นาม​นั้น​พระ​บิดา​จะ​ทรง​เรียก​พวก​เขา​ใน​วัน​สุดท้าย;
  ๒๕ ดังนั้น, หาก​พวก​เขา​มิได้​รู้จัก​พระนาม​ซึ่ง​โดย​พระ​นาม​นั้น​พระ​บิดา​จะ​ทรง​เรียก​พวก​เขา, พวก​เขา​จะ​มี​ที่​อยู่​ในอาณาจักร​แห่ง​พระ​บิดา​ของ​เรา​ไม่​ได้.
  ๒๖ และ​บัดนี้, ดูเถิด, มีค​น​อื่นๆ ที่​ได้​รับ​เรียก​ให้​ประกาศ​กิตติคุณ​ของ​เรา, ทั้ง​แก่​คน​ต่างชาติ​และ​แก่​ชาวยิว;
  ๒๗ แท้จริง​แล้ว, แม้​สิบ​สอง​คน; และ​อัครสาวก​สิบสอง​จะ​เป็น​สานุศิษย์​ของ​เรา, และ​พวก​เขา​จะ​รับ​นาม​ของ​เรา; และ​อัครสาวก​สิบ​สอง​คือ​คน​เหล่า​นั้น​ซึ่ง​จะ​ปรารถนา​รับนาม​ของ​เรา​ด้วย​ความ​ตั้งใจ​เด็ดเดี่ยว.
  ๒๘ และ​หาก​พวก​เขา​ปรารถนา​จะ​รับ​นาม​ของ​เรา​ด้วย​ความ​ตั้งใจ​เด็ดเดี่ยว, พวก​เขา​ก็ได้​รับ​เรียก​ให้​ไป​ทั่วโลก​เพื่อ​สั่งสอนกิตติคุณ​ของ​เรา​แก่​ชาว​โลกทั้งปวง.
  ๒๙ และ​พวก​เขา​คือ คน​เหล่า​นั้น​ที่​ได้​รับ​แต่งตั้ง​จาก​เรา​ที่​จะ​ให้​บัพ​ติ​ศมา​ใน​นาม​ของ​เรา, ตาม​สิ่ง​ซึ่ง​เขียน​ไว้;
  ๓๐ และ​เจ้า​มี​สิ่ง​ซึ่ง​เขียน​ไว้​อยู่​ต่อหน้า​เจ้า; ดังนั้น, เจ้า​จะ​ต้อง​ปฏิบัติ​สิ่ง​นี้​ตาม​ถ้อยคำ​ที่​เขียน​ไว้.
  ๓๑ และ​บัดนี้ เรา​พูด​กับ​เจ้า, อัครสาวก​สิบสอง—ดูเถิด, พระ​คุณ​ของ​เรา​เพียงพอ​สำหรับ​เจ้า; เจ้า​ต้อง​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​ซื่อตรง​ต่อหน้า​เรา​และ​อย่า​ทำบาป.
  ๓๒ และ, ดูเถิด, เจ้า​คือ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ได้​รับ​แต่งตั้ง​จาก​เรา​เพื่อให้แต่งตั้ง​ปุโรหิต​และ​ผู้​สอน; ประกาศ​กิตติคุณ​ของเรา, ตาม​อำนาจ​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​อยู่​ใน​เจ้า, และ​ตาม​การเรียก​และ​ของ​ประทาน​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ให้​แก่​มนุษย์;
  ๓๓ และ​เรา, พระ​เยซู​คริสต์, พระเจ้า​ของ​เจ้า​และ​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า, พูด​เรื่อง​นี้​ไว้.
  ๓๔ ถ้อยคำ​เหล่า​นี้​มิ​ใช่​ของ​น​ร​ชาติ​หรือ​ของ​มนุษย์, แต่​เป็น​ของ​เรา; ดังนั้น, เจ้า​จง​เป็น​พยาน​ว่า​มัน​เป็น​ของ​เรา​และ​มิ​ใช่​ของ​มนุษย์;
  ๓๕ เพราะ​นี่​คือเสียง​ของ​เรา​ซึ่ง​พูด​มัน​กับ​เจ้า; เพราะ​พระ​วิญญาณ​ของ​เรา​ให้​มัน​แก่​เจ้า, และ​โดย​อำนาจ​ของ​เรา​เจ้า​จะ​อ่าน​มัน​ให้​กัน​ได้; และ​เว้นแต่​เป็น​โดย​อำนาจ​ของ​เรา​แล้ว เจ้า​จะ​มี​มัน​ไม่​ได้;
  ๓๖ ดังนั้น, เจ้า​จะ​เป็นพยาน​ได้​ว่า​เจ้า​ได้ยิน​เสียง​เรา, และ​รู้​ถ้อยคำ​ของ​เรา.
  ๓๗ และ​บัดนี้, ดูเถิด, เรา​ให้​แก่​เจ้า, ออ​ลิเวอร์ คาว​เด​อ​รี, และ​แก่​เด​วิด วิ​ต​เม​อร์ด้วย, ว่า​เจ้า​จง​ค้น​หา​อัครสาวก​สิบ​สอง, ผู้​จะ​มีค​วาม​ปรารถนา​ถึง​สิ่ง​ที่​เรา​พูด​ไว้;
  ๓๘ และ​โดย​ความ​ปรารถนา​ของ​พวก​เขา​และงาน​ของ​พวก​เขา​เจ้า​จะ​รู้จัก​พวก​เขา.
  ๓๙ และ​เมื่อ​เจ้า​พบ​พวก​เขา​แล้ว เจ้า​จะ​ให้​พวก​เขา​เห็น​สิ่ง​เหล่า​นี้.
  ๔๐ และ​เจ้า​จะ​หมอบ​ลง​และนมัสการ​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของ​เรา.
  ๔๑ และ​เจ้า​ต้อง​สั่งสอน​โลก, โดย​กล่าว​ว่า: ท่าน​ต้อง​กลับ​ใจ​และ​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา, ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์;
  ๔๒ เพราะ​คน​ทั้งปวง​ต้อง​กลับ​ใจ​และ​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา, และ​มิ​ใช่​ผู้ชาย​เท่านั้น, แต่​ผู้หญิง, และ​เด็ก​ซึ่ง​ถึง​วัย​ที่รับผิดชอบ​ได้.
  ๔๓ และ​บัดนี้, หลังจาก​ที่​เจ้า​ได้​รับ​สิ่ง​นี้, เจ้า​ต้อง​รักษาบัญญัติ​ของ​เรา​ใน​ทุก​สิ่ง;
  ๔๔ และ​โดย​มือ​เจ้า เรา​จะ​ทำ​งานอัศจรรย์​ใน​บรรดา​ลูก​หลาน​มนุษย์, ให้​ผู้คน​เป็นอันมากตระหนัก​ถึง​บาป​ของ​พวก​เขา, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​มา​สู่​การก​ลับ​ใจ, และ​เพื่อ​พวก​เขา​จะ​มา​สู่​อาณาจักร​แห่ง​พระ​บิดา​ของ​เรา.
  ๔๕ ดังนั้น, พร​ซึ่ง​เรา​ให้​แก่​เจ้า​อยู่เหนือ​สิ่ง​ทั้งหลาย​ทั้งปวง.
  ๔๖ และ​หลังจาก​ที่​เจ้า​ได้​รับ​สิ่ง​นี้, หาก​เจ้า​มิได้รักษา​บัญญัติ​ของ​เรา เจ้า​ก็​จะ​รอด​ไม่​ได้​ใน​อาณาจักร​แห่ง​พระ​บิดา​ของ​เรา.
  ๔๗ ดูเถิด, เรา, พระ​เยซู​คริสต์, พระเจ้า​ของ​เจ้า​และ​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า, และ​พระ​ผู้​ไถ่​ของ​เจ้า, โดย​อำนาจ​ของ​พระ​วิญญาณ​ของ​เรา​พูด​เรื่อง​นี้​ไว้. เอ​เมน.