พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๒๗
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​แก่​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ที่​ฮา​ร์โมนีย์, รัฐ​เพ​นน์ซิลเวเนีย, เดือน​สิงหาคม ค.ศ. ๑๘๓๐ (History of the Church, 1:106–108). ใน​การเต​รี​ยม​เพื่อ​ประชุม​ทาง​ศาสนา​ซึ่ง​ใน​นั้น​จะ​ปฏิบัติ​พิธี​ศีล​ระลึก​ด้วย​ขนมปัง​และ​เหล้า​องุ่น, โจ​เซ​ฟออก​ไป​หา​เหล้า​องุ่น. ท่าน​พบ​ผู้​ส่ง​สาร​จาก​สวรรค์​และ​ได้​รับ​การ​เปิดเผย​นี้, ส่วน​หนึ่ง​เขียน​ไว้​ใน​เวลา​นั้น และ​ที่​เหลือ​เขียน​ใน​เดือน​กันยายน​ต่อ​มา. ปัจจุบัน​นี้​ใช้​น้ำ​แทน​เหล้า​องุ่น​ใน​การ​ประชุม​ที่​ประกอบ​พิธี​ศีล​ระลึก​ของ​ศาสนจักร.
๑–๔, อธิบาย​ถึง​เครื่องหมาย​ที่​จะ​ใช้​ใน​การ​รับ​ส่วน​ศีล​ระลึก; ๕–๑๔, พระ​คริสต์​และ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระองค์​จาก​ทุก​สมัย​การ​ประทาน​จะ​รับ​ส่วน​ศีล​ระลึก; ๑๕–๑๘, จง​สวม​ยุทธภัณฑ์​ทั้ง​ชุด​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๑ จง​ฟัง​สุรเสียง​ของ​พระ​เยซู​คริสต์, พระเจ้า​ของ​เจ้า, พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า, และ​พระ​ผู้​ไถ่​ของ​เจ้า, ซึ่ง​พระ​คำขอ​ง​พระองค์​มีชีวิต​และ​ทรง​พลัง.
  ๒ เพราะ, ดูเถิด, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​ไม่​สำคัญ​ว่า​เจ้า​จะ​กิน​อะไร​หรือ​เจ้า​จะ​ดื่ม​อะไร​เมื่อ​เจ้า​รับ​ส่วน​ศีลระลึก, หาก​เป็น​ไป​ว่า​เจ้า​ทำ​สิ่ง​นี้​โดย​ดวงตา​ที่​เห็นแก่​รัศมีภาพ​ของ​เรา​อย่าง​เดียว—โดย​ระลึก​ถึง​กาย​ของ​เรา​ต่อ​พระ​พักตร์​พระ​บิดา​ซึ่ง​ยอม​พลี​เพื่อ​เจ้า, และโลหิต​ของ​เรา​ซึ่ง​หลั่ง​ให้​เพื่อ​การ​ปลดบาป​ของ​เจ้า.
  ๓ ดังนั้น, บัญญัติ​ข้อ​หนึ่ง​เรา​ให้​แก่​เจ้า, ว่า​เจ้า​จะ​ไม่​ซื้อ​เหล้า​องุ่น ไม่​ทั้ง​เครื่อง​ดื่ม​แรง​จาก​ศัตรู​ของ​เจ้า;
  ๔ ดังนั้น, เจ้า​จง​อย่า​รับ​ส่วน​เลย เว้นแต่​จะ​ทำ​มัน​ใหม่​ใน​บรรดา​พวก​เจ้า; แท้จริง​แล้ว, ใน​นี้​อาณาจักร​ของ​พระ​บิดา​เรา​ซึ่ง​จะ​เสริม​สร้าง​ไว้​บน​แผ่นดิน​โลก.
  ๕ ดูเถิด, นี่​เป็น​ปรีชา​ญาณ​ใน​เรา; ดังนั้น, อย่า​ประหลาด​ใจ, เพราะ​โมง​จะ​มา​ถึง​เมื่อ​เรา​จะดื่ม​จาก​ผล​ของ​เถา​องุ่น​กับ​เจ้า​บน​แผ่นดิน​โลก, และ​กับ​โม​โรไน, ผู้​ที่​เรา​ส่ง​มา​หา​เจ้า​เพื่อ​เปิดเผย​พระ​คัมภีร์​มอ​รม​อ​น, ที่​มีค​วาม​สมบูรณ์​แห่ง​กิตติคุณ​อันเป็น​นิจ​ของ​เรา, ผู้​ที่​เรา​มอบ​กุญแจ​ของ​บันทึก​แห่งไม้​ของ​เอฟ​ราอิมไว้;
  ๖ และ​กับ​เอลีอัส​ด้วย, ผู้​ที่​เรา​มอบ​กุญแจ​แห่ง​การ​ทำให้​เกิด​การ​ฟื้นฟู​ของ​สิ่ง​ทั้งปวง​ที่​พูด​ไว้​จาก​ปากขอ​ง​ศาสดา​พยากรณ์​ผู้​บริสุทธิ์​ทุก​คน นับ​แต่​โลก​เริ่ม​ต้น, เกี่ยว​กับ​วัน​เวลา​สุดท้าย;
  ๗ และ​ยอ​ห์น บุตร​ของ​เศคาริ​ยาห์ด้วย, ซึ่ง​เศคาริ​ยาห์คน​นั้น​เขา(เอ​ลีอัส) มา​เยี่ยม​และ​ให้​สัญญา​ว่า​เขา​จะ​มี​บุตร, และ​เขา​จะ​มีชื่อ​ว่ายอห์น, และ​เขา​จะ​เปี่ยม​ด้วย​วิญญาณ​ของ​เอ​ลีอัส;
  ๘ ซึ่ง​ยอ​ห์นค​น​นั้น​เรา​ส่ง​มา​หา​เจ้า, โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, จูเนียร์, และ​ออ​ลิเวอร์ คาว​เด​อ​รี, ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา, เพื่อ​แต่งตั้ง​เจ้า​สู่​ฐานะปุโรหิต​แรก​ซึ่ง​เจ้า​ได้​รับ​แล้ว, เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​รับ​เรียก​และ​ได้​รับแต่งตั้ง​แม้​ดัง​อา​โร;
  ๙ และ​เอ​ลียาห์​ด้วย, ผู้​ที่​เรา​มอบ​กุญแจ​แห่ง​อำนาจ​การ​หันใจ​บรรพบุรุษ​มา​หา​ลูก​หลาน, และ​ใจ​ลูก​หลาน​มา​หาบ​ร​รพ​บุรุษ, เพื่อ​ทั้ง​แผ่นดิน​โลก​จะ​ไม่​ถูก​ลง​ทัณฑ์​ด้วย​คำ​สาป​แช่ง;
  ๑๐ และ​กับ​โย​เซ​ฟและ​ยา​โค​บ, และ​อิสอัค, และ​อับ​ราฮัม, บรรพบุรุษ​ของ​เจ้า​ด้วย, ซึ่ง​โดย​คน​เหล่า​นั้นสัญญา​ยัง​คง​อยู่;
  ๑๑ และ​กับ​มี​คา​เอลด้วย, หรืออาดัม, บิดา​ของ​คน​ทั้งปวง, เจ้า​ชาย​ของ​คน​ทั้งปวง, เมธี​โบราณ;
  ๑๒ และ​กับ​เปโตร, และ​ยาก​อบ, และ​ยอ​ห์น​ด้วย, ผู้​ที่​เรา​ส่ง​มา​หา​เจ้า, ซึ่ง​โดย​คน​เหล่า​นั้น เราแต่งตั้ง​เจ้า​และ​ยืนยัน​เจ้า​เป็นอัครสาวก, และ​พยาน​พิเศษ​ถึง​นาม​ของ​เรา, และ​ถือ​กุญแจ​ของ​การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ของ​เจ้า และ​ใน​สิ่ง​เดียว​กับ​ที่​เรา​เปิดเผย​แก่​พวก​เขา​ไว้;
  ๑๓ ซึ่ง​แก่​พวก​เขา​เรามอบ​กุญแจ​แห่ง​อาณาจักร​ของ​เรา, และ​สมัย​การประทาน​แห่ง​พระกิตติคุณ​เพื่อ​เวลาสุดท้าย; และ​เพื่อ​ความสมบูรณ์​แห่ง​เวลา, ซึ่ง​ใน​นั้น​เรา​จะ​รวบรวม​สรรพ​สิ่ง​ทั้งปวง​ไว้​เป็น​หนึ่งเดียว, ทั้งที่​อยู่​ใน​สวรรค์, และ​ที่​อยู่​บน​แผ่นดิน​โลก;
  ๑๔ และ​กับ​คน​ทั้งปวง​เหล่า​นั้น​ด้วย​ผู้​ที่​พระ​บิดา​ของ​เราประทาน​จาก​โลก​ให้​เรา.
  ๑๕ ดังนั้น, จง​รื่นเริง​ใจ​และ​ชื่นชมยินดี, และ​จง​คาด​เอว​เจ้า, และ​จง​สวมยุทธภัณฑ์​ทั้ง​ชุด​ของ​เรา, เพื่อ​เจ้า​จะ​สามารถ​ต้านทาน​วัน​อัน​ชั่ว​ร้าย, โดย​ทำ​การ​อัน​ครบถ้วน, เพื่อ​เจ้า​จะ​สามารถยืนหยัด​อยู่​ได้.
  ๑๖ ฉะนั้น, จง​ยืน​เถิด, โดยคาด​เอว​เจ้า​ไว้​ด้วย​ความจริง, โดย​มี​เกราะอก​แห่ง​ความชอบธรรม, และ​สวม​เท้า​เจ้า​ไว้​ด้วย​การเต​รี​ยม​พระ​กิตติคุณ​แห่ง​สันติสุข, ซึ่ง​เรา​ส่งเทพ​ของ​เรา​มา​มอบ​แก่​เจ้า;
  ๑๗ โดย​ถือ​โล่​แห่ง​ศรัทธา​ซึ่ง​ด้วย​สิ่ง​นั้น​เจ้า​จะ​สามารถ​ดับ​ลูก​ศรเพลิง​ทั้งหมด​ของ​คน​ชั่ว​ร้าย;
  ๑๘ และ​ถือ​หมวก​เหล็ก​แห่ง​ความ​รอด, และ​ดาบ​แห่ง​พระ​วิญญาณ​ของ​เรา, ซึ่ง​เรา​จะ​เท​ลง​มา​ให้​เจ้า, และ​คำขอ​ง​เรา​ซึ่ง​เรา​เปิดเผย​แก่​เจ้า, และ​จง​เห็น​พ้อง​ต้องกัน​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ทั้งปวง​ไม่​ว่า​อะไร​ก็ตาม​ที่​เจ้า​ขอ​จาก​เรา, และ​จง​ซื่อสัตย์​จนกว่า​เรา​จะ​มา, และ​เรา​จะ​พา​เจ้า​ขึ้นไป, เพื่อ​ที่​ใด​ที่​เรา​อยู่​เจ้า​ก็​จะ​อยู่ด้วย. เอ​เมน.