พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๒๘
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์ ถึง​ออ​ลิเวอร์ คาว​เด​อ​รี, ที่เฟเยทท์, รัฐ​นิ​ว​ยอ​ร์ก, เดือน​กันยายน ค.ศ. ๑๘๓๐ (History of the Church, 1:109–111). ไฮรัม เพ​จ, สมาชิก​ของ​ศาสนจักร, มี​ศิลา​ก้อน​หนึ่ง และ​อ้าง​ว่า​ได้​รับ​การ​เปิดเผย​โดย​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​ศิลา​ก้อน​นั้น​เกี่ยว​กับ​การ​เสริม​สร้าง​ไซ​อัน​และ​ระเบียบ​ของ​ศาสนจักร. สมาชิก​หลาย​คน​ถูก​หลอก เพราะ​การก​ล่า​ว​อ้าง​เหล่า​นี้, และ​แม้แต่​ออ​ลิเวอร์ คาว​เด​อ​รี ก็ได้​รับ​อิทธิพล​ผิด​ๆ จาก​การ​นี้. ก่อน​การ​ประชุม​ใหญ่​ครั้ง​หนึ่ง​ที่​กำหนด​ไว้, ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​ทูล​ถาม​พระเจ้า​อย่าง​จริงจัง​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​ดัง​กล่าว, และ​ได้​รับ​การ​เปิดเผย​ต่อ​ไป​นี้.
๑–๗, โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ถือ​กุญแจ​แห่ง​ความ​ลี้ลับ, และ​ท่าน​เป็น​ผู้​เดียว​ที่​ได้​รับ​การ​เปิดเผย​สำหรับ​ศาสนจักร; ๘–๑๐, ออ​ลิเวอร์ คาว​เด​อ​รี ต้อง​ไป​สั่งสอน​ชาวเล​มัน; ๑๑–๑๖, ซา​ตาน​หลอกลวงไฮรัม เพ​จ และ​ให้การ​เปิดเผย​เท็จ​แก่​เขา.
  ๑ ดูเถิด, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ออลิเวอร์, ว่า​จะ​ให้​แก่​เจ้า​เพื่อ​ศาสนจักร​จะ​ฟัง​เจ้า​ใน​ทุก​เรื่อง​ไม่​ว่า​เรื่อง​ใด​ก็ตาม​ที่​เจ้า​จะสอน​พวก​เขา​โดย​พระ​ผู้ปลอบโยน, เกี่ยว​กับ​การ​เปิดเผย​และ​บัญญัติ​ซึ่ง​เรา​ให้​ไว้.
  ๒ แต่, ดูเถิด, ตาม​จริง​แล้ว, ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, จะ​ไม่​กำหนด​ให้ใคร​รับ​บัญญัติ​และ​การ​เปิดเผย​ใน​ศาสนจักร​นี้​เว้นแต่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, จูเนียร์, เพราะ​เขา​ได้​รับ​สิ่ง​เหล่า​นั้น​แม้​ดัง​โมเสส.
  ๓ และ​เจ้า​จง​เชื่อฟัง​ใน​เรื่อง​ซึ่ง​เรา​จะ​ให้​แก่​เขา, แม้​ดัง​อา​โร, ที่​จะ​ประกาศ​บัญญัติ​และ​การ​เปิดเผย​อย่าง​ซื่อสัตย์, ด้วย​พลัง​อำนาจ​และ​สิทธิอำนาจ​ต่อ​ศาสนจักร.
  ๔ และ​หาก​พระ​ผู้​ปลอบโยน​ทรง​นำ​เจ้า ณ เวลา​ใด​เวลา​หนึ่ง​ให้พูด​หรือ​สอน, หรือ​ตลอด​เวลา​โดย​วิถี​แห่ง​บัญญัติ​ต่อ​ศาสนจักร, ก็​ให้​เจ้า​ทำได้.
  ๕ แต่​เจ้า​ไม่​พึง​เขียน​เป็น​รูป​แบบ​ของ​บัญญัติ, แต่​โดย​ปัญญา;
  ๖ และ​เจ้า​ไม่​พึง​สั่ง​คน​ที่​เป็น​หัวหน้า​เจ้า, และ​เป็น​หัวหน้า​ของ​ศาสนจักร;
  ๗ เพราะ​เรา​ให้​แก่​เขากุญแจ​แห่ง​ความลี้ลับ, และ​การ​เปิดเผย​ซึ่ง​ผนึก​ไว้, จนกว่า​เรา​จะ​กำหนด​คน​อื่น​ให้​พวก​เขา​แทน​ที่​เขา.
  ๘ และ​บัดนี้, ดูเถิด, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า​ว่า​เจ้า​จง​ไป​ยัง​ชาวเลมัน​และ​สั่งสอนกิตติคุณ​ของ​เรา​แก่​พวก​เขา; และ​ตราบเท่า​ที่​พวก​เขา​รับคำ​สอน​ของ​เจ้า เจ้า​จง​ทำให้​ศาสนจักร​ของ​เรา​สถาปนา​ขึ้น​ใน​บรรดา​พวก​เขา; และ​เจ้า​จะ​ได้​รับ​การ​เปิดเผย​ต่างๆ แต่​อย่า​เขียน​ไว้​เป็น​รูป​แบบ​ของ​บัญญัติ.
  ๙ และ​บัดนี้, ดูเถิด, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า​ว่าไม่ได้​เปิดเผย, และ​ไม่​มี​มนุษย์​คน​ใด​รู้​สถาน​ที่​ซึ่ง​จะ​สร้างนคร​ไซอัน, แต่​จะ​ให้​รู้​ต่อ​ไป​ใน​ภายหลัง. ดูเถิด, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า​ว่า​มัน​จะ​อยู่​ชาย​แดน​ใกล้​ชาวเล​มัน.
  ๑๐ เจ้า​จง​อย่า​ละ​จาก​สถาน​ที่​นี้​จน​หลังจาก​การ​ประชุม​ใหญ่; และ​พึง​กำหนด​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ ให้​ควบคุม​การ​ประชุม​ใหญ่​โดย​เสียง​ของ​ที่​ประชุม, และ​สิ่ง​ใด​ที่​เขา​กล่าว​แก่​เจ้า เจ้า​จง​บอก.
  ๑๑ และ​อนึ่ง, เจ้า​จะ​พาไฮรัม เพ​จ, พี่น้อง​เจ้า, ออก​ไป​ตามลำพังระหว่าง​เขา​กับ​เจ้า, และ​บอก​เขา​ว่า​เรื่อง​เหล่า​นั้น​ซึ่ง​เขา​เขียน​จาก​ศิลา​ก้อน​นั้น​มิ​ใช่​จาก​เรา และ​ว่า​ซา​ตานหลอกลวง​เขา;
  ๑๒ เพราะ, ดูเถิด, มิได้​กำหนด​สิ่ง​เหล่า​นี้​ไว้​ให้​เขา, ทั้ง​จะ​ไม่​กำหนด​สิ่ง​ใด​ให้​ใคร​ใน​ศาสนจักร​นี้​ซึ่ง​ตรงกันข้าม​กับ​พัน​ธ​สัญญา​ศาสนจักร.
  ๑๓ เพราะ​สิ่ง​ทั้งปวง​ต้อง​ทำ​ไป​ตาม​ระเบียบ, และ​โดย​ความ​เห็น​ชอบ​ร่วมกัน​ใน​ศาสนจักร, โดย​คำ​สวด​อ้อนวอน​จาก​ศรัทธา.
  ๑๔ และ​เจ้า​จง​ช่วย​ทำ​สิ่ง​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นี้​ให้​เรียบร้อย, ตาม​พัน​ธ​สัญญา​ของ​ศาสนจักร, ก่อน​ที่​เจ้า​จะ​เดินทาง​ไป​ใน​บรรดา​ชาวเล​มัน.
  ๑๕ และ​จะให้​แก่​เจ้า​นับ​แต่​เวลา​ที่​เจ้า​จะ​ไป, จนถึง​เวลา​ที่​เจ้า​จะ​กลับ, ว่า​เจ้า​จะ​ทำ​อะไร.
  ๑๖ และ​เจ้า​ต้อง​อ้า​ปากขอ​ง​เจ้า​ตลอด​เวลา, โดย​ประกาศ​กิตติคุณ​ของ​เรา​ด้วย​เสียง​แห่ง​ความ​ชื่นชมยินดี. เอ​เมน.