พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๔๒
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ที่​เคิร์ท​แลนด์, รัฐ​โอไฮโอ, วัน​ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:148–154). สิ่ง​นี้​ได้​รับ​ต่อหน้า​เอ็ลเด​อร์สิบ​สอง​คน และ​ใน​สัมฤทธิผลแห่งสัญญา​ของ​พระเจ้า​ซึ่ง​ทรง​ให้​ไว้​ก่อน​หน้า​นี้​ว่า​จะ​ประทาน “กฎ” ให้​ใน​โอไฮโอ (ดู ภาค ๓๘:๓๒). ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​ระบุ​ว่าการ​เปิดเผย​นี้ “ประกอบด้วย​กฎ​ของ​ศาสนจักร” (History of the Church, 1:148).
๑–๑๐, เอ็ลเด​อร์ได้​รับ​เรียก​ให้​สั่งสอน​พระ​กิตติคุณ, ให้​บัพ​ติ​ศ​มา​ผู้​เปลี่ยนใจ​เลื่อมใส, และ​เสริม​สร้าง​ศาสนจักร; ๑๑–๑๒, พวก​เขา​ต้อง​ได้​รับ​เรียก​และ​ได้​รับ​แต่งตั้ง​และ​ต้อง​สอน​หลัก​ธรรม​ของ​พระ​กิตติคุณ​ที่​อยู่​ใน​พระ​คัมภีร์; ๑๓–๑๗, พวก​เขา​ต้อง​สอน​และ​พยากรณ์​โดย​อำนาจ​ของ​พระ​วิญญาณ; ๑๘–๒๙, วิ​สุทธิ​ชน​ได้​รับ​บัญชา​ไม่​ให้​ฆ่า, ลัก​ขโมย, กล่าว​เท็จ, มี​ตัณหา​ราคะ, ประพฤติ​ล่วงประเวณี, พูด​ให้ร้าย​ผู้​อื่น; ๓๐–๓๙, มี​การนำ​เสนอ​กฎ​ที่​ครอบ​คลุม​เรื่อง​การ​อุทิศ​ถวาย​ทรัพย์สิน; ๔๐–๔๒, พระเจ้า​ทรง​กล่าวโทษ​ความ​ทะนง​ตน​และ​ความ​เกียจคร้าน; ๔๓–๕๒, คน​ป่วย​ต้อง​ได้​รับ​การ​รักษา​หาย​โดย​การ​ปฏิบัติ​ต่อ​พวก​เขา​และ​โดย​ศรัทธา; ๕๓–๖๐, พระ​คัมภีร์​ปกครอง​ศาสนจักร​และ​ต้อง​ประกาศ​ต่อ​โลก; ๖๑–๖๙, พระเจ้า​จะ​ทรง​เปิดเผย​สถาน​ที่​ของ​เยรูซา​เล็ม​ใหม่​และ​ความ​ลี้ลับ​แห่ง​อาณาจักร; ๗๐–๗๓, ทรัพย์สิน​ที่​อุทิศ​ถวาย​ไว้​จะ​ต้อง​ใช้​เพื่อ​เกื้อ​หนุน​เจ้าหน้าที่​ของ​ศาสนจักร; ๗๔–๙๓, มี​การนำ​เสนอ​กฎ​ที่​ครอบ​คลุม​เรื่อง​การ​ผิด​ประเวณี, การ​ล่วงประเวณี, การ​ฆ่า, การ​ลัก​ขโมย, และ​การ​สารภาพ​บาป.
  ๑ จง​สดับ​ฟัง, โอ้ เจ้า​เอ็ลเด​อร์แห่ง​ศาสนจักร​ของ​เรา, ผู้​มา​ร่วม​ชุมนุม​กัน​ใน​นาม​ของ​เรา, แม้​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้ทรง​พระ​ชนม์, พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ของ​โลก; ตราบเท่า​ที่​เจ้า​เชื่อ​ใน​นาม​ของ​เรา และ​รักษา​บัญญัติ​ของ​เรา.
  ๒ เรา​กล่าว​แก่​เจ้า​อีก​ครั้ง, จง​สดับตรับฟัง​และ​เชื่อฟังกฎ​ซึ่ง​เรา​จะ​ให้​แก่​เจ้า.
  ๓ เพราะ​ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว, เนื่องจาก​เจ้า​ร่วม​ชุมนุม​กัน​ตาม​บัญญัติ ซึ่ง​ด้วย​บัญญัติ​นั้น​เรา​บัญชา​เจ้า, และ​เห็น​พ้อง​ต้องกัน​เกี่ยวกับ​เรื่อง​เดียว​นี้, และ​ทูล​ถาม​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของ​เรา​ฉันใด, แม้​ฉันนั้น​เจ้า​จะ​ได้​รับ.
  ๔ ดูเถิด, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, เรา​ให้​บัญญัติ​ข้อ​แรก​นี้​แก่​เจ้า, ว่า​เจ้า​จะ​ออก​ไป​ใน​นาม​ของ​เรา, เจ้า​ทุก​คน, เว้นแต่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, จูเนียร์, และ​ซิ​ดนีย์ ริก​ดัน.
  ๕ และ​เรา​ให้​บัญญัติ​ข้อ​หนึ่ง​แก่​พวก​เขา​ว่า​พวก​เขา​จะ​ออก​ไป​ชั่ว​ระยะ​เวลา​ไม่​นาน, และ​จะ​ให้​โดย​อำนาจ​ของ​พระวิญญาณ​ว่า​พวก​เขา​จะ​กลับ​มา​เมื่อ​ไร.
  ๖ และ​เจ้า​จง​ออก​ไป​ใน​อำนาจ​แห่ง​พระ​วิญญาณ​ของ​เรา, โดย​สั่งสอน​กิตติคุณ​ของ​เรา, เป็น​คู่, ใน​นาม​ของ​เรา, โดย​เปล่ง​เสียง​เจ้า​ราวกับ​ด้วย​เสียง​แตร, ประกาศ​คำขอ​ง​เรา​เหมือนกับ​เทพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๗ และ​เจ้า​จง​ออก​ไป​ให้​บัพ​ติ​ศ​มา​ด้วย​น้ำ, โดย​กล่าว​ว่า: เจ้า​จง​กลับ​ใจ, เจ้า​จง​กลับ​ใจ, เพราะ​อาณาจักร​แห่ง​สวรรค์​อยู่​แค่​เอื้อม.
  ๘ และ​จาก​สถาน​ที่​นี้​เจ้า​จะ​ออก​ไป​ใน​ภูมิภาค​ต่างๆ ทาง​ตะวันตก; และ​ตราบเท่า​ที่​เจ้า​จะ​พบ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ยอม​รับ​เจ้า เจ้า​จะ​เสริม​สร้าง​ศาสนจักร​ของ​เรา​ใน​ทุก​ภูมิภาค—
  ๙ จนกว่า​เวลา​จะ​มา​ถึง​เมื่อ​จะ​เปิดเผย​แก่​เจ้า​จาก​เบื้องบน, เมื่อ​จะ​มี​การเต​รี​ยมนคร​แห่ง​เยรูซา​เล็มใหม่, เพื่อ​เรา​จะรวม​เจ้า​เป็น​หนึ่ง​เดียว, เพื่อ​เจ้า​จะ​เป็นผู้คน​ของ​เรา​และ​เรา​จะ​เป็น​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า.
  ๑๐ และ​อนึ่ง, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่าผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา เอ​ดเวิรด์ พาร์ทริ​จ พึง​ยืน​อยู่​ใน​หน้าที่​ซึ่งหน้า​ที่​นั้น​เรา​กำหนด​ให้​เขา. และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น, คือ​หาก​เขา​ล่วง​ละเมิด​ก็​จะ​กำหนด​ผู้อื่น​แทน​เขา. แม้​เป็น​ดังนั้น. เอ​เมน.
  ๑๑ อนึ่ง เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​จะ​ไม่​ให้​แก่​ใคร​เลย​ที่​จะ​ออก​ไปสั่งสอน​กิตติคุณ​ของ​เรา, หรือ​เสริม​สร้าง​ศาสนจักร​ของ​เรา, เว้นแต่​เขา​จะ​ได้​รับแต่งตั้ง​โดย​คน​ใด​คน​หนึ่ง​ที่​มี​สิทธิอำนาจ, และ​เป็น​ที่​รู้​แก่​ศาสนจักร​ว่า​เขา​มี​สิทธิ​อำนาจ​และ​ได้​รับ​แต่งตั้ง​ตาม​ระเบียบ​โดย​ผู้​นำ​ของ​ศาสนจักร.
  ๑๒ และ​อนึ่ง, เอ็ลเดอร์, ปุโรหิต​และ​ผู้​สอน​ของ​ศาสนจักร​นี้​พึงสอน​หลัก​ธรรม​แห่ง​กิตติคุณ​ของ​เรา, ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​พระ​คัมภีร์ไบเบิล​และ​พระ​คัมภีร์​มอ​รม​อ, ซึ่ง​ใน​นั้น​คือ​ความ​สมบูรณ์​แห่งกิตติคุณ.
  ๑๓ และ​พวก​เขา​พึง​ยึดถือ​พัน​ธ​สัญญา​และ​หลักการ​ของ​ศาสนจักร​เพื่อ​ปฏิบัติ, และ​สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​เป็น​คำ​สอน​ของ​พวก​เขา, ดัง​ที่​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​การ​ชี้แนะ​จาก​พระ​วิญญาณ.
  ๑๔ และ​จะ​ประทาน​พระ​วิญญาณ​แก่​เจ้า​โดย​คำ​สวดอ้อนวอน​จาก​ศรัทธา; และ​หาก​เจ้า​ไม่​ได้​รับ​พระวิญญาณ​เจ้า​จะ​ไม่​สอน.
  ๑๕ และ​ทั้งหมด​นี้​เจ้า​จะ​ถือ​ปฏิบัติ ดัง​ที่​เรา​บัญชา​ไว้​เกี่ยว​กับ​การ​สอน​ของ​เจ้า, จนกว่า​จะ​ให้​ความ​สมบูรณ์​แห่ง​พระคัมภีร์​ของ​เรา.
  ๑๖ และ​ขณะ​ที่​เจ้า​จะ​เปล่ง​เสียง​เจ้า​โดย​พระ​ผู้ปลอบโยน, เจ้า​จะ​พูด​และ​พยากรณ์​ดัง​ที่​เรา​เห็น​ว่า​ดี;
  ๑๗ เพราะ, ดูเถิด, พระ​ผู้​ปลอบโยน​ทรง​รู้​สิ่ง​ทั้งปวง, และ​รับสั่ง​คำ​พยาน​ถึง​พระ​บิดา​และ​ถึง​พระ​บุตร.
  ๑๘ และ​บัดนี้, ดูเถิด, เรา​พูด​กับ​ศาสนจักร. เจ้า​จะ​ไม่ฆ่า; และ​คน​ที่ฆ่า​จะ​ไม่​ได้​รับ​การ​ให้อภัย​ทั้ง​ใน​โลก​นี้, และ​ใน​โลก​ที่​จะ​มา​ถึง.
  ๑๙ และ​อนึ่ง, เรา​กล่าว, เจ้า​จะ​ไม่​ฆ่า; แต่​คน​ที่​ฆ่า​พึงตาย.
  ๒๐ เจ้า​จะ​ไม่​ลักขโมย; และ​คน​ที่​ลัก​ขโมย​และ​ไม่​ยอม​กลับ​ใจ​พึง​ถูก​ขับ​ออก​ไป.
  ๒๑ เจ้า​จะ​ไม่​กล่าวเท็จ; คน​ที่​กล่าว​เท็จ​และ​ไม่​ยอม​กลับ​ใจ​พึง​ถูก​ขับ​ออก​ไป.
  ๒๒ เจ้าจงรัก​ภรรยา​ของ​เจ้า​ด้วย​สุดใจ​ของ​เจ้า, และ​จง​แนบสนิท​กับ​นาง​และ​หา​ใช่​ใคร​อื่น​ไม่.
  ๒๓ และ​คน​ที่​มอง​ดู​หญิง​ด้วย​ตัณหาราคะ​ใน​นาง​จะ​ปฎิเส​ธค​วาม​เชื่อ, และ​จะ​ไม่​มี​พระ​วิญญาณ; และ​หาก​เขา​ไม่​กลับ​ใจ เขา​พึง​ถูก​ขับ​ออก​ไป.
  ๒๔ เจ้า​จะ​ไม่​ประพฤติล่วงประเวณี; และ​คน​ที่​ประพฤติ​ล่วงประเวณี, และ​ไม่​กลับ​ใจ, พึง​ถูก​ขับ​ออก​ไป.
  ๒๕ แต่​คน​ที่​ประพฤติ​ล่วงประเวณี​และ​กลับใจ​ด้วย​สุดใจ​ของ​เขา, และ​ละทิ้ง​มัน, และ​ไม่​ทำ​มัน​อีก, เจ้า​จงให้อภัย;
  ๒๖ แต่​หาก​เขา​ทำ​มันอีก, เขา​จะ​ไม่​ได้​รับ​การ​ให้อภัย, แต่​พึง​ถูก​ขับ​ออก​ไป.
  ๒๗ เจ้า​จะ​ไม่​พูดให้ร้าย​เพื่อนบ้าน​เจ้า, ทั้ง​ไม่​ทำร้าย​เขา​แต่​อย่าง​ใด.
  ๒๘ เจ้า​รู้​กฎ​ของ​เรา​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​เหล่า​นี้​ให้​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​ของ​เรา; คน​ที่​ทำบาป​และ​ไม่​กลับ​ใจ​พึง​ถูก​ขับ​ออกไป.
  ๒๙ หาก​เจ้ารัก​เรา​เจ้า​จง​รับใช้​เรา​และรักษา​บัญญัติ​ทั้งหมด​ของ​เรา.
  ๓๐ และ​ดูเถิด, เจ้า​จง​นึกถึง​คนจน, และอุทิศ​ทรัพย์สิน​ของ​เจ้า​เพื่อ​เป็นการค้ำจุน​พวก​เขา​ใน​สิ่ง​ซึ่ง​เจ้า​มี​เพื่อ​แบ่ง​ให้​พวก​เขา, ด้วย​พัน​ธ​สัญญา​และ​ตราสาร​ซึ่ง​จะ​ฝ่าฝืน​ไม่​ได้.
  ๓๑ และ​ตราบเท่า​ที่​เจ้าแบ่ง​ทรัพย์สมบัติ​ของ​เจ้า​ให้​คนจน, เจ้า​จะ​ทำ​สิ่ง​นี้​แก่​เรา; และ​จง​มอบ​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ไว้​ให้อธิการ​ของ​ศาสนจักร​ของ​เรา​และ​ที่​ปรึกษา​ของ​เขา, เอ็ลเด​อร์สอง​คน, หรือ​มหา​ปุโรหิต, ดัง​ที่​เขา​จะ​กำหนด​หรือ​กำหนด​ไว้​และ​วางมือ​มอบหน้าที่​เพื่อ​จุด​ประสงค์​นั้น.
  ๓๒ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น, คือ​หลังจาก​มอบ​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ไว้​ให้​อธิการ​ของ​ศาสนจักร​ของ​เรา, และ​หลังจาก​ที่​เขา​ได้​รับ​ประจักษ์พยาน​เหล่า​นี้​เกี่ยว​กับ​การ​อุทิศถวาย​ทรัพย์สิน​ของ​ศาสนจักร​ของ​เรา, ว่า​สิ่ง​เหล่า​นั้น​จะ​เอา​ไป​จาก​ศาสนจักร​ไม่​ได้, ตาม​บัญญัติ​ของ​เรา, เรา​จะ​ทำให้​ทุก​คน​รู้จักรับผิดชอบ​ต่อ​เรา, ผู้พิทักษ์​ทรัพย์สิน​ของ​เขา​เอง, หรือ​สิ่ง​ที่​เขา​ได้​รับ​โดย​การ​อุทิศ​ถวาย, เท่า​ที่​จะ​เพียงพอ​สำหรับ​ตัว​เขา​และครอบครัว.
  ๓๓ และ​อนึ่ง, หาก​จะ​มี​ทรัพย์สิน​อยู่​ใน​มือ​ศาสนจักร, หรือ​บุคคล​ใด​ใน​นั้น, เกิน​กว่า​ความ​จำเป็น​เพื่อ​การ​ค้ำจุน​พวก​เขา​หลังจาก​การ​อุทิศ​ถวาย​ครั้ง​แรก​นี้, ซึ่ง​เป็น​ส่วน​ที่เหลือ​ที่​จะ​อุทิศ​ถวาย​ไว้​แก่​อธิการ, สิ่ง​นี้​ก็​จะ​เก็บ​ไว้​ช่วย​คน​ที่​ไม่​มี, เป็น​ครั้ง​คราว, เพื่อ​ทุก​คน​ที่​มีค​วาม​จำเป็น​จะ​มี​ใช้​เพียงพอ​และ​ได้​รับ​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​เขา.
  ๓๔ ฉะนั้น, จะ​เก็บ​ส่วน​ที่​เหลือ​ไว้​ใน​คลัง​ของ​เรา, เพื่อ​สงเคราะห์​คน​จน​และ​คน​ขัดสน, ดัง​ที่​จะ​กำหนด​โดย​สภา​สูง​ของ​ศาสนจักร, และ​อธิการ​และ​สภา​ของ​เขา;
  ๓๕ และ​เพื่อ​จุด​ประสงค์​ของ​การ​ซื้อ​ที่ดิน​เพื่อ​ประโยชน์​ส่วนรวม​ของ​ศาสนจักร, และ​การ​สร้าง​บ้าน​แห่ง​การ​นมัสการ, และ​การ​เสริม​สร้าง​เยรูซา​เล็มใหม่​ซึ่ง​จะ​เปิดเผย​ต่อ​ไป​ใน​ภายหลัง—
  ๓๖ เพื่อ​ผู้คน​แห่ง​พัน​ธ​สัญญา​ของ​เรา​จะ​มา​รวม​ไว้​เป็น​หนึ่ง​เดียว​ใน​วัน​นั้น​เมื่อ​เรา​จะมา​ยังวิหาร​ของ​เรา. และ​สิ่ง​นี้​เรา​ทำ​เพื่อ​ความ​รอด​ของ​ผู้คน​ของ​เรา.
  ๓๗ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น, คือ​คน​ที่​ทำบาป​และ​ไม่​กลับ​ใจ​พึง​ถูก​ขับออก​จาก​ศาสนจักร, และ​จะ​ไม่​ได้​รับ​สิ่ง​ซึ่ง​เขา​อุทิศถวาย​แก่​คน​จน​หรือ​คน​ขัดสน​ของ​ศาสนจักร​ของ​เรา​อีก, หรือ​อีก​นัย​หนึ่ง, แก่​เรา—
  ๓๘ เพราะ​ตราบเท่า​ที่​เจ้าทำ​สิ่ง​นั้น​ต่อ​คน​ต่ำต้อย​ที่สุด​ของ​คน​เหล่า​นี้, เจ้า​ก็​ทำ​สิ่ง​นั้น​ต่อ​เรา.
  ๓๙ เพราะ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น, เรื่อง​ที่​เรา​พูด​โดย​ปาก​ศาสดา​พยากรณ์​ทั้งหลาย​ของ​เรา​จะ​เกิดสัมฤทธิผล; เพราะ​เรา​จะ​อุทิศ​ถวาย​ความ​มั่งคั่ง​ของ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​น้อม​รับ​กิตติคุณ​ของ​เรา​ใน​บรรดา​คน​ต่าง​ชาติ​ให้​แก่​คน​จน​ใน​บรรดา​ผู้คน​ของ​เรา​ซึ่ง​เป็น​ของ​เชื้อสาย​แห่ง​อิส​ราเอล.
  ๔๐ และ​อนึ่ง, เจ้า​จะ​ไม่จองหอง​ใน​ใจ​เจ้า; จง​ให้อาภรณ์​ทั้งหมด​ของ​เจ้า​เรียบ​ง่าย, และ​ความ​งาม​ของ​มัน​เป็นความ​งาม​ของ​งาน​จาก​มือ​เจ้า​เอง;
  ๔๑ และ​ให้​สิ่ง​ทั้งปวง​กระทำ​ใน​ความ​สะอาด​ต่อ​เรา.
  ๔๒ เจ้า​จะ​ไม่เกียจคร้าน; เพราะ​คน​ที่​เกียจคร้าน​จะ​ไม่​กิน​อาหาร​ทั้ง​ไม่​สวม​อาภรณ์​ของ​คน​ทำ​งาน.
  ๔๓ และ​ผู้​ใด​ก็ตาม​ใน​บรรดา​พวก​เจ้าที่เจ็บป่วย, และ​ไม่​มี​ศรัทธา​ที่​จะ​รับ​การ​รักษา​ให้​หาย, แต่​เชื่อ, ก็​จะ​ได้​รับ​การ​บำรุง​เลี้ยง​ด้วย​ความ​นุ่มนวล​ทุก​อย่าง, ด้วย​สมุนไพร​และ​อาหาร​อ่อน, และ​การ​นั้น​มิ​ใช่​โดย​มือ​ของ​ศัตรู.
  ๔๔ และ​เอ็ลเด​อร์ของ​ศาสนจักร, สอง​คน​หรือ​มาก​กว่า​นั้น, พึง​ได้​รับ​เรียก, และ​พึง​สวด​อ้อนวอน​เพื่อ​พวก​เขา​และวางมือ​บน​พวก​เขา​ใน​นาม​ของ​เรา; และ​หาก​พวก​เขา​ตาย พวก​เขา​จะตาย​เพื่อ​เรา, และ​หาก​พวก​เขา​อยู่ พวก​เขา​จะ​อยู่​เพื่อ​เรา.
  ๔๕ เจ้า​จงอยู่​ด้วย​กัน​ด้วย​ความรัก, ถึงขนาด​ที่​เจ้า​จะร่ำไห้​เพราะ​การ​สูญ​เสีย​พวก​เขา​ที่​ตาย, และ​โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​สำหรับ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ไม่​มีค​วามหวัง​ใน​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​อัน​รุ่งโรจน์.
  ๔๖ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น​คือ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ตาย​ใน​เรา​จะ​ไม่​ลิ้ม​รส​แห่ง​ความตาย, เพราะ​มัน​จะหวาน​สำหรับ​พวก​เขา;
  ๔๗ และ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​มิได้​ตาย​ใน​เรา, วิบัติ​แก่​พวก​เขา, เพราะ​ความ​ตาย​ของ​พวก​เขา​ขม.
  ๔๘ และ​อนึ่ง, เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น​คือ​คน​ที่​มีศรัทธา​ใน​เรา​ที่​จะ​รับ​การ​รักษา​ให้หาย, และ​ไม่​ถูกกำหนด​ให้​ตาย, จะ​ได้​รับ​การ​รักษา​ให้​หาย.
  ๔๙ คน​ที่​มี​ศรัทธา​จะ​เห็น​ก็​จะ​เห็น.
  ๕๐ คน​ที่​มี​ศรัทธา​จะ​ได้ยิน​ก็​จะ​ได้ยิน.
  ๕๑ คน​ง่อย​ที่​มี​ศรัทธา​จะ​กระโดด​ก็​จะ​กระโดด.
  ๕๒ และ​คน​ที่​ไม่​มี​ศรัทธา​จะ​ทำ​สิ่ง​เหล่า​นี้, แต่​เชื่อ​ใน​เรา, มี​พลัง​เพื่อ​มา​เป็นบุตร​ของ​เรา; และ​ตราบเท่า​ที่​พวก​เขา​หา​ฝ่าฝืน​กฎ​ของ​เรา​ไม่ เจ้า​จงแบ่งเบา​ความ​เจ็บป่วย​ของ​พวก​เขา.
  ๕๓ เจ้า​จง​ยืนหยัด​ใน​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​ความพิทักษ์​ของ​เจ้า.
  ๕๔ เจ้า​จะ​ไม่​ถือ​เอา​อาภรณ์​ของ​พี่น้อง​เจ้า; เจ้า​จะ​จ่าย​ค่า​ตอบแทน​สิ่ง​ที่​เจ้า​จะ​ได้​รับ​จาก​พี่น้อง​เจ้า.
  ๕๕ และ​หาก​เจ้า​ได้รับ​มาก​กว่า​สิ่ง​ที่​จะ​ค้ำจุน​เจ้า, เจ้า​จง​ให้​มัน​อยู่​ในคลัง​ของ​เรา, เพื่อ​ทุก​สิ่ง​จะ​บังเกิด​ตาม​สิ่ง​ที่​เรา​กล่าว​ไว้.
  ๕๖ เจ้า​จง​ขอ, และ​จะ​ให้​พระคัมภีร์​ของ​เรา ดัง​ที่​เรา​กำหนด​ไว้, และ​สิ่ง​เหล่า​นั้น​จะ​ได้​รับ​การปกปักรักษา​อยู่​ใน​ความ​ปลอดภัย;
  ๕๗ และ​เป็น​สิ่ง​จำเป็น​ที่​เจ้า​จะ​นิ่ง​ไว้​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​เหล่า​นั้น, และ​ไม่​นำ​มาส​อ​น​จนกว่า​เจ้า​จะ​ได้​รับ​สิ่ง​เหล่า​นั้น​อย่าง​สมบูรณ์.
  ๕๘ และ​เรา​ให้​บัญญัติ​ข้อ​หนึ่ง​แก่​เจ้า​ว่า​เมื่อนั้น​เจ้า​จะ​สอน​สิ่ง​เหล่า​นั้น​แก่​มนุษย์​ทั้งปวง; เพราะ​สิ่ง​เหล่า​นั้น​จะ​นำ​มาส​อ​น​แก่​ประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา​และ​คนทั้งปวง.
  ๕๙ เจ้า​จง​ยอม​รับ​สิ่ง​ทั้งหลาย​ที่​เจ้า​ได้​รับ, ซึ่ง​มอบ​แก่​เจ้า​ใน​พระ​คัมภีร์​ของ​เรา​ไว้​เป็น​กฎ, เพื่อ​เป็น​กฎ​ของ​เรา​ใน​การ​ปกครอง​ศาสนจักร​ของ​เรา;
  ๖๐ และ​คน​ที่ทำ​ตาม​สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​รอด, และ​คน​ที่​หา​ทำ​สิ่ง​ดัง​กล่าว​ไม่​จะอัปมงคล​หาก​เขา​ทำ​เช่น​นั้น​ต่อ​ไป.
  ๖๑ หาก​เจ้า​จะ​ถาม, เจ้า​จะ​ได้​รับ​การเปิดเผย​มา​เติม​การ​เปิดเผย, ความรู้​มา​เติม​ความ​รู้, เพื่อ​เจ้า​จะ​รู้ความลี้ลับ​และ​สิ่ง​ที่​ส่งเสริม​ความ​สงบสุข—สิ่ง​นั้น​ที่​นำ​มา​ซึ่งปีติ, สิ่ง​นั้น​ที่​นำ​มา​ซึ่ง​นิรันดร​แห่ง​ชีวิต.
  ๖๒ เจ้า​จง​ขอ, และ​จะ​เปิดเผย​แก่​เจ้า​ใน​เวลา​อัน​เหมาะสม​ของ​เรา​เอง ว่า​เยรูซา​เล็มใหม่​จะ​สร้าง ณ ที่​ใด.
  ๖๓ และ​ดูเถิด, เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น​คือ​เรา​จะ​ส่ง​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา​ออก​ไป​ทิศ​ตะวันออก​และ​ทิศ​ตะวันตก, ทิศ​เหนือ​และ​ทิศ​ใต้.
  ๖๔ และ​แม้​ใน​ขณะ​นี้, ให้​คน​ที่​ไป​ทิศ​ตะวันออก​สอน​คน​เหล่า​นั้น​ที่​จะ​เปลี่ยนใจ​เลื่อมใส​ให้​หลบ​หนี​ไป​ทิศตะวันตก, และ​นี่​เป็น​ผล​สืบ​เนื่อง​มา​จาก​สิ่ง​ซึ่ง​จะ​มาบ​น​แผ่นดิน​โลก, และ​จาก​การ​มั่วสุมลับ.
  ๖๕ ดูเถิด, เจ้า​จง​ยึดถือ​สิ่ง​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นี้, และ​รางวัล​ของ​เจ้า​จะ​ยิ่ง​ใหญ่​สัก​เพียง​ใด; เพราะ​จะ​ให้​แก่​เจ้าที่​จะ​รู้ความ​ลี้ลับ​ของ​อาณาจักร, แต่​ไม่​ให้​แก่​โลก​ที่​จะ​รู้​สิ่ง​เหล่า​นั้น.
  ๖๖ เจ้า​จง​ยึดถือ​กฎ​ซึ่ง​เจ้า​ได้​รับ​และ​จง​ซื่อสัตย์.
  ๖๗ และ​ต่อ​ไป​ใน​ภาย​ภาค​หน้า​เจ้า​จะ​ได้​รับ​พัน​ธสัญญา​ศาสนจักร, ซึ่ง​จะ​เพียงพอ​ที่​จะ​สถาปนา​เจ้า, ทั้งที่​นี่​และ​ใน​เยรูซา​เล็ม​ใหม่.
  ๖๘ ฉะนั้น, คน​ที่​ขาดปัญญา, ก็​ให้​เขา​ขอ​จาก​เรา, และ​เรา​จะ​ให้​เขา​ด้วย​ใจ​กรุณา​และ​หา​ตำหนิ​เขา​ไม่.
  ๖๙ จง​รื่นเริง​ใจ​และ​ชื่นชมยินดี​เถิด, เพราะ​เจ้า​ได้​รับอาณาจักร, หรือ​อีก​นัย​หนึ่ง, กุญแจ​ของ​ศาสนจักร​แล้ว. แม้​เป็น​ดังนั้น. เอ​เมน.
  ๗๐ ปุโรหิต​และ​ผู้สอน​พึง​มี​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​ความพิทักษ์​ของ​พวก​เขา, แม้​ดัง​สมาชิก.
  ๗๑ และ​เอ็ลเด​อร์หรือ​มหา​ปุโรหิต​ผู้​กำหนด​ไว้​ให้​ช่วย​อธิการ​ใน​ฐานะ​ที่​ปรึกษา​ใน​สิ่ง​ทั้งปวง, ต้อง​ให้​ครอบครัว​พวก​เขา​ได้​รับ​การ​ค้ำจุน​จาก​ทรัพย์สิน​ซึ่ง​อุทิศถวาย​แก่​อธิการ, เพื่อ​ประโยชน์​ของ​คน​จน, และ​เพื่อ​จุด​ประสงค์​อื่น, ดัง​กล่าว​มา​ก่อน​แล้ว;
  ๗๒ มิ​ฉะนั้น พวก​เขา​ก็​ต้อง​ได้​รับ​สิ่ง​ทดแทน​ที่​เที่ยงธรรม​สำหรับ​การ​รับ​ใช้​ทั้งหมด​ของ​พวก​เขา, ไม่​ว่า​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​ความ​พิทักษ์​หรือ​อื่นๆ, ดัง​เช่น​ที่​ปรึกษา​และ​อธิการ​จะ​เห็น​สมควร​ที่สุด​หรือ​ตัดสินใจ​เลือก.
  ๗๓ และ​อธิการ, พึง​ได้​รับ​การ​ค้ำจุน, ด้วย, หรือ​ไม่​ก็​รับ​สิ่ง​ทดแทน​ที่​เที่ยงธรรม​สำหรับ​การ​รับ​ใช้​ทั้งหมด​ของ​เขา​ใน​ศาสนจักร.
  ๗๔ ดูเถิด, ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​บุคคล​ใด​ก็ตาม​ใน​บรรดา​พวก​เจ้า, ที่​เลิก​กับ​คู่ครอง​ของ​พวก​เขา​เพราะ​เหตุ​ที่​ผิดประเวณี, หรือ​อีก​นัย​หนึ่ง, หาก​พวก​เขา​จะ​เป็น​พยาน​ต่อ​เจ้า​ด้วย​ความ​นอบน้อม​ที่สุด​แห่ง​ใจ​ว่า​สถานการณ์​เป็น​เช่น​นั้น, เจ้า​อย่า​ขับ​พวก​เขา​ออก​ไป​จาก​บรรดา​พวก​เจ้า;
  ๗๕ แต่​หาก​เจ้า​จะ​พบ​ว่า​บุคคล​ใด​ทิ้ง​คู่ครอง​ของ​พวก​เขา​เพื่อ​เห็นแก่​การล่วงประเวณี, และ​พวก​เขา​เอง​เป็น​ผู้​กระทำความผิด, และ​คู่ครอง​ของ​พวก​เขา​มี​ชีวิต​อยู่, พวก​เขา​จะ​ถูก​ขับ​ออกไป​จาก​บรรดา​พวก​เจ้า.
  ๗๖ และ​อนึ่ง, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​เจ้า​จง​เฝ้าระวัง​และ​ระมัดระวัง, ด้วย​การ​สอบ​ถาม​ละเอียด​ถี่ถ้วน, เพื่อ​เจ้า​จะ​ไม่​รับ​คน​เช่น​นั้น​ใน​บรรดา​พวก​เจ้า​หาก​คน​เหล่า​นั้นแต่​ง​งาน​แล้ว;
  ๗๗ และ​หาก​พวก​เขา​ยัง​ไม่​แต่งงาน, พวก​เขา​พึง​กลับ​ใจ​จาก​บาป​ทั้งหมด​ของ​พวก​เขา​หาไม่​แล้ว​เจ้า​จะ​ไม่​รับ​พวก​เขา.
  ๗๘ และ​อนึ่ง, ทุก​คน​ที่​เป็น​ของ​ศาสนจักร​นี้​ของ​พระ​คริสต์, พึง​ยึดถือ​รักษา​บัญญัติ​และ​พัน​ธ​สัญญา​ทั้งปวง​ของ​ศาสนจักร.
  ๗๙ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น, คือ​หาก​บุคคล​ใด​ใน​บรรดา​พวก​เจ้า​จะ​ฆ่า พวก​เขา​จะ​ถูก​ส่ง​ไป​และ​ถูก​ดำเนิน​การ​ตาม​กฎ​ของ​แผ่นดิน; เพราะ​จำ​ไว้​ว่า​เขา​จะ​ไม่​ได้​รับ​การ​ให้อภัย; และ​จะ​พิสูจน์​เรื่อง​นี้​ตาม​กฎ​ของ​แผ่นดิน.
  ๘๐ และ​หาก​ชาย​หรือ​หญิง​ใด​จะ​ประพฤติ​ล่วงประเวณี, เขา​หรือ​เธอ​พึง​ถูก​สอบสวน​ต่อหน้า​เอ็ลเด​อร์สอง​คน​ของ​ศาสนจักร, หรือ​มาก​กว่า​นั้น, และ​คำ​ทุก​คำ​จะ​ตรา​ไว้​กล่าวหา​เขา​หรือ​เธอ โดย​พยาน​สอง​คน​ของ​ศาสนจักร​และ​มิ​ใช่​ของ​ศัตรู; แต่​หาก​มี​พยาน​มาก​กว่า​สอง​คน​จะ​ดี​กว่า.
  ๘๑ แต่​เขา​หรือ​เธอ​จะ​ถูก​กล่าวโทษ​โดย​ปากขอ​ง​พยาน​สอง​คน; และ​เอ็ลเด​อร์พึง​เสนอ​เรื่อง​ต่อหน้า​ศาสนจักร, และ​ศาสนจักร​พึง​ยกมือ​ของ​พวก​เขา​สนับสนุน​ข้อ​กล่าวหา​เขา​หรือ​เธอ, เพื่อ​เขา​เหล่า​นั้น​จะ​ถูก​ดำเนิน​การ​ตาม​กฎ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๘๒ และ​หาก​เป็น​ไป​ได้, ก็​จำเป็น​ที่​อธิการ​จะ​อยู่ ณ ที่​นั้น​ด้วย.
  ๘๓ และ​เจ้า​พึง​กระทำ​ดังนี้​ใน​ทุก​เรื่อง​ซึ่ง​จะ​มา​อยู่​ต่อหน้า​เจ้า.
  ๘๔ และ​หาก​ชาย​หรือ​หญิง​จะ​ปล้น, เขา​หรือ​เธอ​จะ​ถูก​ส่ง​ไป​ยัง​กฎ​ของ​แผ่นดิน.
  ๘๕ และ​หาก​เขา​หรือ​เธอ​จะ​ลักขโมย, เขา​หรือ​เธอ​จะ​ถูก​ส่ง​ไป​ยัง​กฎ​ของ​แผ่นดิน.
  ๘๖ และ​หาก​เขา​หรือ​เธอ​จะ​กล่าวเท็จ, เขา​หรือ​เธอ​จะ​ถูก​ส่ง​ไป​ยัง​กฎ​ของ​แผ่นดิน.
  ๘๗ และ​หาก​เขา​หรือ​เธอ​ทำความ​ชั่วช้า​สามานย์​ใดๆ, เขา​หรือ​เธอ​จะ​ถูก​ส่ง​ไป​ยัง​กฎ, แม้​กฎ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๘๘ และ​หาก​พี่น้องชาย​หญิง​ของ​เจ้า​ทำผิด​ต่อ​เจ้า, เจ้า​จง​พา​เขา​หรือ​เธอ​ไป เฉพาะ​เขา​หรือ​เธอ​กับ​เจ้า​ตามลำพัง; และ​หาก​เขา​หรือ​เธอสารภาพ​เจ้า​จง​คืนดี​กัน.
  ๘๙ และ​หาก​เขา​หรือ​เธอ​หา​สารภาพ​ไม่ เจ้า​จง​ส่ง​เขา​หรือ​เธอ​ไป​ยัง​ศาสนจักร, ไม่​ส่ง​ไป​ให้​สมาชิก, แต่​ส่ง​ไป​ให้​เอ็ลเดอร์. และ​พึง​ให้​ดำเนิน​ไป​ใน​การ​ประชุม, และ​มิ​ใช่​กระทำ​สิ่ง​นี้​ต่อหน้า​โลก.
  ๙๐ และ​หาก​พี่น้อง​ชาย​หญิง​ของ​เจ้า​ทำ​ผิด​ต่อ​ผู้คน​จำนวน​มาก, เขา​หรือ​เธอ​พึง​ถูก​ตีสอน​ต่อหน้า​ผู้คน​จำนวน​มาก.
  ๙๑ และ​หาก​คน​ใด​ทำ​ผิด​อย่าง​เปิดเผย, เขา​หรือ​เธอ​พึง​ถูก​ติเตียน​อย่าง​เปิดเผย, เพื่อ​เขา​หรือ​เธอ​จะ​ได้​อับอาย. และ​หาก​เขา​หรือ​เธอ​หา​สารภาพ​ไม่, เขา​หรือ​เธอ​จะ​ถูก​ส่ง​ไป​ยัง​กฎ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๙๒ หาก​ใคร​จะ​ทำ​ผิด​ใน​ที่​ลับตา, เขา​หรือ​เธอ​พึง​ถูก​ติเตียน​ใน​ที่​ลับตา, เพื่อ​เขา​หรือ​เธอ​จะ​มี​โอกาส​สารภาพ​ใน​ที่​ลับตา​ต่อ​เขา​หรือ​เธอ​ผู้​ที่​เขา​หรือ​เธอ​ทำ​ผิด, และ​ต่อ​พระผู้เป็นเจ้า, เพื่อ​ศาสนจักร​จะ​ไม่​กล่าว​วาจา​ให้​เป็น​ที่​อัปยศ​ต่อ​เขา​หรือ​เธอ.
  ๙๓ และ​เจ้า​พึง​ดำเนิน​การ​ดังนั้น​ใน​สิ่ง​ทั้งปวง.