พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๔๙
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์ ถึง​ซิ​ดนีย์ ริก​ดัน, พาร์ลีย์ พี. แพรทท์, และ​ลี​มัน คอ​พลีย์, ที่​เคิร์ท​แลนด์, รัฐ​โอไฮโอ, เดือน​มีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church 1:167–169). (แหล่ง​ข้อมูล​ทาง​ประวัติศาสตร์​บาง​แห่ง​ระบุ​วัน​ที่​ของ​การ​เปิดเผย​ครั้ง​นี้​ว่าเป็น​เดือน​พฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๓๑.) ลี​มัน คอ​พลีย์ น้อม​รับ​พระ​กิตติคุณ​แต่​ยัง​ยึดถือ​การ​สอน​บาง​อย่าง​ของ​นิกายเชเคอร์ส (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing –สมาคม​สมานฉันท์​แห่ง​ผู้​เชื่อ​ใน​การ​ปรากฏ​ครั้ง​ที่​สอง​ของ​พระ​คริสต์), ซึ่ง​แต่​ก่อน​เขา​เคย​เป็น​สมาชิก​นิกาย​นี้. ความ​เชื่อ​บาง​อย่าง​ของ​เชเคอร์สคือ การ​เสด็จ​มา​ครั้ง​ที่​สอง​ของ​พระ​คริสต์​ได้​เกิด​ขึ้น​แล้ว​และ​พระองค์​ทรง​ปรากฏ​ใน​รูป​ของ​สตรี, คือ แอนน์ ลี; การ​บัพ​ติ​ศ​มา​โดย​น้ำ​ไม่​ถือว่า​จำเป็น; มี​ข้อ​ห้าม​พิเศษ​คือ​ห้าม​กิน​เนื้อ​หมู, และ​หลาย​คน​ไม่​กิน​เนื้อ​สัตว์​เลย; และ​ชีวิต​ที่​ประพฤติ​พรหมจรรย์​ถือ​เป็น​ชีวิต​ที่​สูงส่ง​กว่า​การ​แต่งงาน. ใน​คำปรารภ​สำหรับ​การ​เปิดเผย​นี้, ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​เขียน​ว่า, “เพื่อให้​เกิด​ความ​เข้าใจ​อย่าง​ถ่องแท้​ยิ่ง​ขึ้น​ใน​เรื่อง​นี้, ข้าพเจ้า​ทูล​ถาม​พระเจ้า, และ​ได้​รับ​ดังนี้” (History of the Church 1:167). การ​เปิดเผย​ครั้ง​นี้​หักล้าง​แนว​ความ​คิด​บาง​อย่าง​ของ​กลุ่มเชเคอร์ส. พี่น้อง​ชาย​ที่​เอ่ย​นาม​ข้าง​ต้น​นี้​นำ​สำเนา​การ​เปิดเผย​นี้​ไป​ยัง​ชุมชนเชเคอร์ส (ใกล้​คลี​ฟแลนด์, รัฐ​โอไฮโอ) และ​อ่าน​ทั้งหมด​ให้​พวก​เขา​ฟัง, แต่​ถูก​ปฏิเสธ.
๑–๗, วัน​และ​โมง​แห่ง​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระ​คริสต์​จะ​ยัง​คง​ไม่​เป็น​ที่​รู้​จนกว่า​พระองค์​เสด็จ​มา; ๘–๑๔, มนุษย์​ต้อง​กลับ​ใจ, เชื่อ​พระ​กิตติคุณ, และ​ปฏิบัติ​ตาม​ศาสนพิธีเพื่อ​ได้​รับ​ความ​รอด; ๑๕–๑๖, การ​แต่งงาน​ได้​รับ​แต่งตั้ง​จาก​พระผู้เป็นเจ้า; ๑๗–๒๑, การ​กิน​เนื้อ​สัตว์​ได้​รับ​ความ​เห็น​ชอบ; ๒๒–๒๘, ไซ​อัน​จะ​เจริญ​รุ่งเรือง​และ​ชาวเล​มัน​จะ​บาน​สะพรั่ง​ดัง​ดอก​กุหลาบ​ก่อน​การ​เสด็จ​มา​ครั้ง​ที่​สอง.
  ๑ จง​สดับ​ฟัง​คำขอ​ง​เรา, บรรดา​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ซิ​ดนีย์, และพาร์ลีย์, และ​ลี​มัน; เพราะ​ดูเถิด, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​เรา​ให้​บัญญัติ​ข้อ​หนึ่ง​แก่​เจ้า​ว่า​เจ้า​จะ​ไปสั่งสอน​กิตติคุณ​ของ​เรา​ซึ่ง​เจ้า​ได้​รับ, แม้​ดัง​ที่​เจ้า​ได้​รับ, ให้​แก่เชเคอร์ส.
  ๒ ดูเถิด, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​พวก​เขา​ปรารถนา​จะ​รู้ความ​จริง​บาง​ส่วน, แต่​ไม่​ทั้งหมด, เพราะ​พวก​เขา​ไม่​ถูกต้อง​ต่อหน้า​เรา​และ​จำเป็น​ต้อง​กลับ​ใจ.
  ๓ ดังนั้น, เรา​ส่ง​เจ้า, ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ซิ​ดนีย์ และพาร์ลีย์, ไป​สั่งสอน​กิตติคุณ​แก่​พวก​เขา.
  ๔ และ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ลี​มัน พึง​ได้​รับ​แต่งตั้ง​สู่​งาน​นี้, เพื่อ​เขา​จะ​ชี้แจง​เหตุผล​กับ​คน​เหล่า​นั้น, มิ​ใช่​ตาม​สิ่ง​ซึ่ง​เขา​ได้​รับ​จาก​คน​เหล่า​นั้น, แต่​ตาม​สิ่ง​ซึ่ง​เจ้า ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา​จะสอน​เขา; และ​โดย​การ​ทำ​เช่น​นั้น​เรา​จะ​ให้​พร​เขา, มิ​ฉะนั้น​เขา​จะ​ไม่​รุ่งเรือง.
  ๕ พระเจ้า​ตรัส​ดังนี้; เพราะ​เรา​คือ​พระผู้เป็นเจ้า, และส่ง​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ที่​ถือกำเนิด​ของ​เรา​มายัง​โลก​เพื่อ​การไถ่​โลก, และ​ประกาศิต​ว่า​คน​ที่​รับ​พระองค์​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด, และ​คน​ที่​หา​รับ​พระองค์​ไม่​จะอัปมงคล
  ๖ และ​พวก​เขา​ทำ​กับ​บุตร​แห่ง​พระ​มหาบุรุษ​แม้​ดัง​ที่​พวก​เขา​ต้องการ; และ​พระองค์​ทรง​รับ​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระองค์​ทาง​พระ​หัตถ์ขวา​แห่ง​รัศมีภาพ​ของ​พระองค์, และ​บัดนี้​ทรง​ปกครอง​อยู่​ใน​สวรรค์, และ​จะ​ทรง​ปกครอง​จน​พระองค์​เสด็จ​ลง​มาบ​น​แผ่นดิน​โลก เพื่อ​ทำให้​ศัตรู​ทั้งปวง​อยู่ใต้​พระ​บาท​ของ​พระองค์, ซึ่ง​เวลา​นั้น​อยู่​แค่​เอื้อม—
  ๗ เรา, พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า, พูด​มัน​ไว้; แต่​โมง​และวัน​ไม่​มี​มนุษย์​คน​ใด​รู้, ทั้ง​เหล่า​เทพ​ใน​สวรรค์​ก็​ไม่​รู้, และ​พวก​เขา​จะ​ไม่​รู้​จนกว่า​พระองค์​เสด็จ​มา.
  ๘ ดังนั้น, เรา​ประสงค์​ให้​มนุษย์​ทั้งปวง​กลับ​ใจ, เพราะ​ทุก​คน​อยู่​ภาย​ใต้บาป, เว้นแต่​คน​เหล่า​นั้น​ซึ่ง​เรา​แยก​ไว้​สำหรับ​ตัว​เรา, คนบริสุทธิ์​ที่​เจ้า​หา​ล่วงรู้​เกี่ยว​กับ​พวก​เขา​ไม่.
  ๙ ดังนั้น, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า​ว่า​เรา​ส่ง​พัน​ธสัญญา​อันเป็น​นิจ​ของ​เรา​มา​ให้​เจ้า, แม้​พัน​ธ​สัญญา​นั้น​ซึ่ง​มี​มา​จาก​กาล​เริ่ม​ต้น.
  ๑๐ และ​สิ่ง​ซึ่ง​เรา​สัญญา​ไว้ เรา​ทำให้​เกิด​สัมฤทธิผลแล้วเช่นนั้น, และประชาชาติ​ของ​แผ่นดิน​โลก​จะคำนับ​มัน; และ, หาก​มิ​ใช่​ด้วย​ตัว​พวก​เขา​เอง, พวก​เขา​ก็​จะ​ตกต่ำ, เพราะ​สิ่ง​ซึ่ง​บัดนี้​สูงส่ง​ด้วย​ตัว​มัน​เอง​จะ​ถูก​ริ​ดร​อ​อำนาจ.
  ๑๑ ดังนั้น, เรา​ให้​คำ​บัญชา​แก่​เจ้า​ให้​เจ้าไป​ใน​บรรดา​คน​พวก​นี้, และ​กล่าว​แก่​พวก​เขา, เหมือนกับ​อัครสาวก​ใน​สมัย​โบราณ​ของ​เรา, ซึ่ง​ชื่อ​เขา​คือ​เปโตร​ว่า​ดังนี้:
  ๑๒ จง​เชื่อ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระเจ้า​พระ​เยซู, ผู้​เคย​ประทับ​อยู่​บน​แผ่นดิน​โลก, และ​จะ​เสด็จ​มา, ปฐม​และ​อวสาน;
  ๑๓ จง​กลับใจ​และ​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์, ตาม​พระ​บัญญัติ​อัน​ศักดิ์สิทธิ์, เพื่อ​การ​ปลด​บาป;
  ๑๔ และ​ผู้​ใด​ที่​ทำ​เช่น​นี้​จะ​ได้​รับ​ของประทาน​แห่ง​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์, โดย​การวางมือ​ของ​เอ็ลเด​อร์แห่ง​ศาสนจักร.
  ๑๕ และ​อนึ่ง, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่าผู้​ใด​ที่ห้าม​การ​แต่งงาน​มิได้​รับ​แต่งตั้ง​จาก​พระผู้เป็นเจ้า, เพราะ​การแต่งงาน​ได้​รับ​แต่งตั้ง​จาก​พระผู้เป็นเจ้า​เพื่อ​มนุษย์.
  ๑๖ ดังนั้น, จึง​ถูก​ต้องตา​มก​ฎ​ที่​เขา​ควร​มีภรรยา​คน​เดียว, และ​พวก​เขา​ทั้ง​สอง​จะ​เป็น​เนื้อเดียวกัน, และ​ทั้งหมด​นี้​เพื่อ​แผ่นดินโลก​จะ​สามารถ​สนอง​ตอบ​เจตนารมณ์​ของ​การ​สร้าง;
  ๑๗ และ​เพื่อ​จะ​ได้​เต็ม​ไป​ด้วย​มนุษย์​ตาม​จำนวน​ที่​กำหนด​ไว้, ตาม​การสร้าง​ของ​เขาก่อน​โลก​รังสรรค์​ขึ้น​มา.
  ๑๘ และ​ผู้​ใด​ที่ห้าม​ว่า​ให้​ละเว้น​จาก​เนื้อสัตว์, ว่า​มนุษย์​ไม่​ควร​กิน​สิ่ง​นั้น​นั้น, มิได้​รับ​แต่งตั้ง​จาก​พระผู้เป็นเจ้า;
  ๑๙ เพราะ, ดูเถิด, บรรดาสัตว์​ใน​ทุ่ง​และ​สัตว์​ปีก​ใน​อากาศ, และ​สิ่ง​ซึ่ง​มา​จาก​แผ่นดิน, ได้​รับ​แต่งตั้ง​เพื่อ​ประโยชน์​ของ​มนุษย์​สำหรับ​เป็น​อาหาร​และ​สำหรับ​เป็น​เครื่อง​นุ่งห่ม, และ​เพื่อ​เขา​จะ​ได้​มีค​วาม​อุดม​สมบูรณ์.
  ๒๐ แต่​มิได้​ให้​ไว้​ว่า​คน​ๆ หนึ่ง​จะครอบครอง​สิ่ง​ซึ่ง​เหนือ​อีก​คน​หนึ่ง, ด้วย​เหตุ​นี้โลก​จึง​อยู่​ใน​บาป.
  ๒๑ และ​วิบัติ​จง​มี​แก่​มนุษย์​ที่​ทำให้หลั่ง​เลือด​หรือ​เสีย​เนื้อ​หนัง​ไป​เปล่า​ๆ และ​มิได้​ขาดแคลน.
  ๒๒ และ​อนึ่ง, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​บุตร​แห่ง​พระ​มหา​บุรุษ​มิได้​เสด็จมา​ใน​รูป​ของ​สตรี, ทั้ง​มิ​ใช่​แบบ​ชาย​ที่​สัญจร​ไป​มาบ​น​แผ่นดิน​โลก.
  ๒๓ ดังนั้น, อย่า​ถูกหลอก, แต่​จง​ดำเนิน​ต่อ​ไป​ใน​ความ​แน่วแน่, เฝ้ารอ​ให้​ฟ้า​สวรรค์​ถูก​เขย่า, และ​แผ่นดิน​โลก​สั่น​ไหว​และ​เหวี่ยง​ไป​มา​ดุจ​คน​เมา, และ​เฝ้า​รอ​ให้​พระองค์​ทรง​เลื่อนหุบเขา​ขึ้น​สูง, และ​ให้​พระองค์​ทรง​ลดภูเขา​ลง​ต่ำ, และ​ให้​สถาน​ที่​ขรุขระ​กลับ​ราบเรียบ—และ​ทั้งหมด​นี้​เมื่อ​เทพ​จะเป่าแตร​ของ​เขา.
  ๒๔ แต่​ก่อน​วัน​สำคัญ​ยิ่ง​ของ​พระเจ้า​จะ​มา​ถึง, ยา​โค​จะ​เจริญ​รุ่งเรือง​ใน​แดน​ทุรกันดาร, และ​ชาวเล​มัน​จะ​บานสะพรั่ง​ดัง​ดอก​กุหลาบ.
  ๒๕ ไซ​อัน​จะ​เจริญรุ่งเรือง​บน​เนินเขา​และ​ชื่นชมยินดี​บน​ภูเขา, และ​จะ​มา​ชุมนุม​กัน​ยัง​สถาน​ที่​ซึ่ง​เรา​กำหนด​ไว้.
  ๒๖ ดูเถิด, เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, จง​ออก​ไป​ดัง​ที่​เรา​บัญชา​เจ้า; จง​กลับ​ใจ​จาก​บาป​ทั้งหมด​ของเจ้า; ขอ​และ​เจ้า​จะ​ได้​รับ; เคาะ​และ​จะ​เปิด​มัน​ให้​เจ้า.
  ๒๗ ดูเถิด, เรา​จะ​ไป​เบื้องหน้า​เจ้า​และ​เป็น​หน่วย​ระวังหลัง​ของ​เจ้า; และ​เรา​จะ​อยู่ท่ามกลาง​เจ้า, และ​เจ้า​จะ​ไม่​ถูก​ทำให้จำนน.
  ๒๘ ดูเถิด, เรา​คือ​พระ​เยซู​คริสต์, และ​เรา​มา​โดยพลัน. แม้​เป็น​ดังนั้น. เอ​เมน.