พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๕๐
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ที่​เคิร์ท​แลนด์, รัฐ​โอไฮโอ, เดือน​พฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:170–173). ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​แถลง​ว่า​เอ็ลเด​อร์บาง​คน​ไม่​เข้าใจ​การ​แสดง​ให้​ประจักษ์​ของ​วิญญาณ​ที่​แตก​ต่าง​กัน​ซึ่ง​มี​อยู่​ทั่วไป​ใน​แผ่นดิน​โลก​และ​ว่าการ​เปิดเผย​นี้​ประทาน​ไว้​เพื่อ​ตอบ​การ​ทูล​ถาม​เป็น​พิเศษ​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้. สิ่ง​ที่​เรียก​กัน​ว่า​ปรากฏการณ์​ทาง​วิญญาณ​มิ​ใช่​สิ่ง​ผิด​ปรกติ​ใน​บรรดา​สมาชิก, ซึ่ง​บาง​คน​อ้าง​ว่า​ได้​รับ​นิมิต​และ​การ​เปิดเผย.
๑–๕, วิญญาณ​เท็จ​มากมาย​มี​อยู่​ทั่วไป​ใน​แผ่นดิน​โลก; ๖–๙, วิบัติ​แก่​คน​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด​และ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ถูก​ตัดขาด​จาก​ศาสนจักร; ๑๐–๑๔, เอ็ลเด​อร์ต้อง​สอน​พระ​กิตติคุณ​โดย​พระ​วิญญาณ; ๑๕–๒๒, ทั้ง​ผู้​สั่งสอน​และ​ผู้​ฟัง​จำเป็น​ต้อง​รับ​ความ​สว่าง​จาก​พระ​วิญญาณ; ๒๓–๒๕, สิ่ง​ที่​ไม่​จรรโลง​ใจ​มิได้​มา​จาก​พระผู้เป็นเจ้า; ๒๖–๒๘, คน​ซื่อสัตย์​เป็น​ผู้​ครอบครอง​สิ่ง​ทั้งปวง; ๒๙–๓๖, คำ​สวด​อ้อนวอน​ของ​ผู้​บริสุทธิ์​ได้​รับคำ​ตอบ; ๓๗–๔๖, พระ​คริสต์​ทรง​เป็น​พระ​เมษ​บาล​ผู้​ประเสริฐ​และ​ทรง​เป็น​ศิลา​แห่ง​อิส​ราเอล.
  ๑ จง​สดับ​ฟัง, โอ้​เจ้า​เอ็ลเด​อร์แห่ง​ศาสนจักร​ของ​เรา, และ​เงี่ยหู​ฟัง​สุรเสียง​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้ทรง​พระ​ชนม์; และ​เอาใจใส่​พระ​วจนะ​แห่ง​ปัญญา​ซึ่ง​จะ​ให้​แก่​เจ้า, ตาม​ที่​เจ้า​ขอ​และ​เห็น​พ้อง​ต้องกัน​เกี่ยว​กับ​ศาสนจักร, และ​เหล่า​วิญญาณ​ซึ่ง​ออก​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก.
  ๒ ดูเถิด, ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่า​มี​วิญญาณ​มากมาย​ซึ่ง​เป็น​วิญญาณเท็จ, ที่​ออก​ไป​ใน​แผ่นดิน​โลก, โดย​หลอกลวง​โลก.
  ๓ และ​ซาตาน​หมายมั่น​จะ​หลอกลวง​เจ้า​ด้วย, เพื่อ​เขา​จะ​ได้​ล้ม​ล้าง​เจ้า.
  ๔ ดูเถิด, เรา, พระเจ้า, มอง​ดู​เจ้า, และ​เห็น​ความ​น่า​ชิงชัง​ใน​ศาสนจักร​ที่อ้าง​นาม​ของ​เรา.
  ๕ แต่​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ซื่อสัตย์​และอดทน​ย่อม​เป็น​สุข, ไม่​ว่า​ใน​ชีวิต​หรือ​ใน​ความ​ตาย, เพราะ​พวก​เขา​จะ​สืบ​ทอด​ชีวิต​นิรันดร์เป็น​มรดก.
  ๖ แต่​วิบัติ​แก่​พวก​เขา​ที่​เป็น​คนหลอกลวง​และ​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด, เพราะ, พระเจ้า​ตรัส​ดังนี้, เรา​จะ​นำ​พวก​เขา​มา​สู่​การ​พิพากษา.
  ๗ ดูเถิด, ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, มีค​น​หน้า​ซื่อ​ใจคด​ใน​บรรดา​พวก​เจ้า, ผู้​ที่​หลอกลวง​บาง​คน, ซึ่ง​การ​นั้น​ให้อำนาจปฏิปักษ์; แต่​ดูเถิด​จะ​พา​คน​เช่นนั้น​กลับคืน​มา;
  ๘ แต่​คน​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด​จะ​ถูก​ค้น​พบ​และ​จะ​ถูกตัดขาด, ใน​ชีวิต​หรือ​ไม่​ก็​ใน​ความ​ตาย, แม้​ดัง​ที่​เรา​ประสงค์; และ​วิบัติ​แก่​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ถูก​ตัดขาด​จาก​ศาสนจักร​ของ​เรา, เพราะ​คน​เหล่า​นั้น​นั่นเอง​ที่​ถูก​โลก​ล้ม​ล้าง.
  ๙ ดังนั้น, ให้​มนุษย์​ทุก​คน​ระวัง​เกลือก​เขา​จะ​ทำ​สิ่ง​ซึ่ง​ไม่​อยู่​ใน​ความ​จริง​และ​ความชอบ​ธรรม​ต่อหน้า​เรา.
  ๑๐ และ​บัดนี้​มา​เถิด, พระเจ้า​ตรัส, โดย​พระ​วิญญาณ, กับ​เอ็ลเด​อร์แห่ง​ศาสนจักร​ของ​พระองค์, และ​ให้​เรา​หาเหตุผล​ด้วย​กัน, เพื่อ​เจ้า​จะ​เข้าใจ;
  ๑๑ ให้​เรา​หาเหตุ​ผล​แม้​ดัง​มนุษย์​คน​หนึ่ง​หาเหตุ​ผล​กับ​อีก​คน​หนึ่ง​ตรง​หน้า.
  ๑๒ บัดนี้, เมื่อ​มนุษย์​คน​หนึ่ง​ชี้แจง​เหตุผล เขา​ก็​เป็น​ที่​เข้าใจ​ของ​มนุษย์, เพราะ​เขา​ชี้แจง​เหตุผล​อย่าง​มนุษย์; แม้​เป็น​ดังนั้น เรา, พระเจ้า, ก็​จะ​ชี้แจง​เหตุผล​กับ​เจ้า​เพื่อ​เจ้า​จะเข้าใจ.
  ๑๓ ดังนั้น, เรา​พระเจ้า​ถาม​เจ้า​ด้วย​คำ​ถาม​นี้—เจ้า​ได้​รับแต่งตั้ง​เพื่อ​อะไร​เล่า ?
  ๑๔ เพื่อ​สั่งสอน​กิตติคุณ​ของ​เรา​โดย​พระวิญญาณ, แม้​พระ​ผู้ปลอบโยน​ซึ่ง​เรา​ส่ง​ออก​ไป​สอน​ความ​จริง.
  ๑๕ และ​จาก​นั้น​เจ้า​รับ​วิญญาณ​ต่างๆ ซึ่ง​เจ้า​ไม่​อาจ​เข้าใจ​ได้, และ​รับ​ไว้​ว่า​มา​จาก​พระผู้เป็นเจ้า; และ​ใน​การ​นี้​เจ้า​ถูก​ต้อง​หรือ ?
  ๑๖ ดูเถิด เจ้า​จะ​ตอบ​คำ​ถาม​นี้​ด้วย​ตน​เอง; กระนั้น​ก็ตาม, เรา​จะ​ยัง​เมตตา​เจ้า; คน​ที่​อ่อนแอ​ใน​บรรดา​พวก​เจ้า นับ​แต่​นี้​ไป​เรา​จะ​ทำให้​เขาเข้มแข็ง.
  ๑๗ ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, คน​ที่​ได้​รับ​แต่งตั้ง​จาก​เรา​และ​ส่ง​ออก​ไปสั่งสอน​พระ​คำ​แห่ง​ความ​จริง​โดย​พระ​ผู้​ปลอบโยน, ใน​พระ​วิญญาณ​แห่ง​ความ​จริง, เขา​สั่งสอน​สิ่ง​นี้​โดย​พระวิญญาณ​แห่ง​ความ​จริง​หรือ​ทาง​อื่น​ใด​เล่า ?
  ๑๘ และ​หาก​เป็น​โดย​ทาง​อื่น​ก็​มิได้​มา​จาก​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๑๙ และ​อนึ่ง, คน​ที่​รับ​พระ​คำ​แห่ง​ความ​จริง, เขา​รับ​สิ่ง​นี้​โดย​พระ​วิญญาณ​แห่ง​ความ​จริง​หรือ​ทาง​อื่น​ใด​เล่า ?
  ๒๐ หาก​เป็น​ทาง​อื่น​ก็​มิได้​มา​จาก​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๒๑ ฉะนั้น, เหตุ​ใด​เล่า​เจ้า​ไม่​อาจ​เข้าใจ​และ​รู้​ได้, ว่า​คน​ที่​รับ​พระ​คำ​โดย​พระ​วิญญาณ​แห่ง​ความ​จริง​รับ​สิ่ง​นี้​ดัง​ที่​สั่งสอน​ไว้​โดย​พระ​วิญญาณ​แห่ง​ความ​จริง ?
  ๒๒ ดังนั้น, คน​ที่​สั่งสอน​และ​คน​ที่​รับ, เข้าใจ​กัน, และ​ทั้ง​สอง​ได้​รับ​การจร​ร​โลงใจ​และชื่นชมยินดี​ด้วย​กัน.
  ๒๓ และ​สิ่ง​ซึ่ง​ไม่​จรรโลง​ใจ​มิได้​มา​จาก​พระผู้เป็นเจ้า, และ​เป็นความมืด.
  ๒๔ สิ่ง​ซึ่ง​มา​จาก​พระผู้เป็นเจ้า​เป็นความสว่าง; และ​คน​ที่​รับ​ความ​สว่าง, และดำเนิน​อยู่​กับ​พระผู้เป็นเจ้า​ต่อ​ไป, รับ​ความ​สว่าง​มากขึ้น; และ​ความ​สว่าง​นั้น​เจิดจ้า​ยิ่ง​ขึ้น​ๆ จนถึง​วัน​ที่​สมบูรณ์.
  ๒๕ และ​อนึ่ง, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, และ​เรา​กล่าว​สิ่ง​นี้​เพื่อ​เจ้า​จะ​รู้ความจริง, เพื่อ​เจ้า​จะ​ไล่​ความ​มืด​ไป​จาก​บรรดา​พวก​เจ้า;
  ๒๖ คน​ที่​ได้​รับ​แต่งตั้ง​จาก​พระผู้เป็นเจ้า​และ​ส่ง​ออก​ไป, คน​คน​นั้น​กำหนด​ไว้​ให้​ยิ่ง​ใหญ่ที่สุด, ทั้งที่​เขา​ต่ำต้อย​ที่สุด​และ​เป็น​ผู้​รับใช้​ของ​คน​ทั้งปวง.
  ๒๗ ดังนั้น, เขา​จึง​เป็น​ผู้ครอบครอง​สิ่ง​ทั้งปวง; เพราะ​สิ่ง​ทั้งปวง​ขึ้น​อยู่​กับ​เขา, ทั้ง​ใน​สวรรค์​และ​บน​แผ่นดิน​โลก, ชีวิต​และ​แสงสว่าง, พระ​วิญญาณ​และอำนาจ, ส่ง​ออก​ไป​โดย​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​บิดา​โดย​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์, พระ​บุตร​ของ​พระองค์.
  ๒๘ แต่​ไม่​มี​มนุษย์​คน​ใด​เป็น​ผู้​ครอบครอง​สิ่ง​ทั้งปวง เว้นแต่​พระองค์​จะ​ทรง​ทำให้​เขาบริสุทธิ์​และ​ทรง​ชำระล้าง​เขา​จาก​บาป​ทั้งปวง.
  ๒๙ และ​หาก​พระองค์​ทรง​ทำให้​เจ้า​บริสุทธิ์​และ​ทรง​ชำระ​ล้าง​เจ้า​จาก​บาป​ทั้งปวง, เจ้า​พึงขอ​อะไร​ก็ตาม​ที่​เจ้า​ประสงค์​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​และ​สิ่ง​นั้น​จะ​บังเกิด​ขึ้น.
  ๓๐ แต่​จง​รู้​เรื่อง​นี้, จะ​ให้​แก่​เจ้า​สิ่ง​ใด​ที่​เจ้า​จะ​ขอ; และ​เมื่อ​พระองค์​ทรง​กำหนด​เจ้า​ไว้​เป็นหัวหน้า, วิญญาณ​ทั้งหลาย​จะ​ขึ้น​อยู่​กับ​เจ้า.
  ๓๑ ดังนั้น, เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น, คือ​หาก​เจ้า​เห็นวิญญาณ​แสดง​ให้​ประจักษ์​ซึ่ง​เจ้า​ไม่​อาจ​เข้าใจ​ได้, และ​เจ้า​มิได้​รับ​วิญญาณ​นั้น, เจ้า​พึง​ทูล​ขอ​จาก​พระ​บิดา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู; และ​หาก​พระองค์​หา​ประทาน​วิญญาณ​นั้น​แก่​เจ้า​ไม่, เมื่อนั้น​เจ้า​จะ​รู้​ว่า​สิ่ง​นั้น​มิได้​มา​จาก​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๓๒ และ​จะ​ให้​แก่เจ้า, อำนาจ​เหนือ​วิญญาณ​นั้น; และ​เจ้า​พึง​ประกาศ​ต่อต้าน​วิญญาณ​นั้น​ด้วย​เสียง​ดัง​ว่า​มัน​มิได้​มา​จาก​พระผู้เป็นเจ้า—
  ๓๓ มิ​ใช่​โดย​การก​ล่า​วหา​ด้วย​การบริภาษ, เพื่อ​เจ้า​จะ​ไม่​แพ้, ทั้ง​มิ​ใช่​ด้วย​การโอ้อวด​และ​แสดง​ความ​ชื่นชมยินดี, เกลือก​เจ้า​จะ​ถูก​มัน​ยึด​ไว้.
  ๓๔ คน​ที่​ได้​รับ​จาก​พระผู้เป็นเจ้า, ก็​ให้​เขา​พิจารณา​สิ่ง​นั้น​ว่า​มา​จาก​พระผู้เป็นเจ้า; และ​ให้​เขา​ชื่นชมยินดี​ที่​เขา​ได้​รับ​พิจารณา​จาก​พระผู้เป็นเจ้า​ว่า​คู่ควร​ที่​จะ​ได้​รับ.
  ๓๕ และ​โดย​การ​เอาใจใส่​และ​ทำ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ซึ่ง​เจ้า​ได้​รับ​มา, และ​ซึ่ง​เจ้า​จะ​ได้​รับ​นับ​แต่​นี้​ไป—และอาณาจักร​ที่​พระ​บิดา​ให้​ไว้​แก่​เจ้า, และพลัง​ที่​จะ​ชนะ​สิ่ง​ทั้งปวง​ซึ่ง​มิได้​รับ​แต่งตั้ง​จาก​พระองค์—
  ๓๖ และ​ดูเถิด, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, เจ้า​เป็น​สุข​แล้ว ผู้​ที่​บัดนี้​กำลัง​ได้ยิน​ถ้อยคำ​เหล่า​นี้​ของ​เรา​จาก​ปาก​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา, เพราะ​บาป​ของ​เจ้า​ได้​รับ​การให้อภัย​แล้ว.
  ๓๗ ให้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ เวคฟิลด์, ผู้​ที่​เรา​พอใจ​มาก, และ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา พาร์ลีย์ พี. แพรทท์ ออก​ไป​ใน​บรรดา​หน่วย​ต่างๆ ของ​ศาสนจักร​และ​เสริม​สร้าง​ความ​มั่นคง​แก่​หน่วย​เหล่า​นั้น​โดย​การ​ให้​คำแนะนำ;
  ๓๘ และ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา จอห์น คอร์ริลล์ด้วย, หรือ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา​มาก​เท่า​ที่​ได้​รับ​แต่งตั้ง​มา​สู่​ตำแหน่ง​นี้, และ​ให้​พวก​เขา​ทำ​งาน​ใน​สวนองุ่น; และ​มิ​ให้​ใคร​ขัดขวาง​พวก​เขา​ใน​การ​ทำ​สิ่ง​ที่​เรา​กำหนด​แก่​พวก​เขา—
  ๓๙ ดังนั้น, ใน​เรื่อง​นี้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา เอ​ด​เวิร์ด พาร์ทริ​ไม่​ถูก​ต้อง; กระนั้น​ก็ตาม ก็​ให้​เขา​กลับ​ใจ​และ​เขา​จะ​ได้​รับ​การ​ให้อภัย.
  ๔๐ ดูเถิด, เจ้า​เป็น​เด็ก​น้อย​และ​เจ้า​ไม่​อาจทน​ทุก​สิ่ง​ได้​ขณะ​นี้; เจ้า​ต้องเติบโต​ใน​พระคุณ​และ​ใน​ความ​รู้​เรื่อง​ความจริง.
  ๔๑ อย่ากลัว​เลย, เด็ก​น้อย​ทั้งหลาย, เพราะ​เจ้า​เป็น​ของ​เรา, และ​เราชนะ​โลก​แล้ว, และ​เจ้า​มา​จาก​คน​เหล่า​นั้น​ที่​พระ​บิดา​ของ​เราประทาน​ให้​เรา;
  ๔๒ และ​ไม่​มี​ใคร​ใน​บรรดา​คน​เหล่า​นั้น​ที่​พระ​บิดา​ของ​เรา​ประทาน​ให้​เรา​จะ​หายไป.
  ๔๓ และ​พระ​บิดา​และ​เรา​เป็น​หนึ่งเดียวกัน. เรา​อยู่​ใน​พระ​บิดา​และ​พระ​บิดา​ใน​เรา; และ​ตราบเท่า​ที่​เจ้า​รับ​เรา, เจ้า​ก็​อยู่​ใน​เรา​และ​เรา​ใน​เจ้า.
  ๔๔ ดังนั้น, เรา​อยู่​ท่ามกลาง​เจ้า, และ​เรา​คือ​เมษ​บาล​ผู้ประเสริฐ, และศิลา​แห่ง​อิส​ราเอล. คน​ที่​สร้าง​อยู่​บนศิลา​นี้​จะ​ไม่​มี​วัน​ตกเลย.
  ๔๕ และ​วัน​มา​ถึง​เมื่อ​เจ้า​จะ​ได้ยิน​เสียง​ของ​เรา​และเห็น​เรา, และ​รู้​ว่า​เรา​ดำรง​อยู่.
  ๔๖ จง​เฝ้าดู, ฉะนั้น, เพื่อ​เจ้า​จะพร้อม. แม้​เป็น​ดังนั้น. เอ​เมน.