พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๕๙
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ใน​ไซ​อัน, เทศ​มณฑล​แจ๊คสัน, รัฐ​มิ​สซูรี, วัน​ที่ ๗ สิงหาคม ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:196–201). ก่อน​บันทึก​ของ​ท่าน​ถึง​การ​เปิดเผย​นี้, ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​เขียน​พรรณนา​ถึง​แผ่นดิน​แห่ง​ไซ​อัน, ที่​ซึ่ง​ผู้คน​ชุมนุม​กัน​อยู่​ใน​เวลา​นั้น. แผ่นดิน​ได้​รับ​การ​อุทิศ​ถวาย, ดัง​ที่​พระเจ้า​ทรง​แนะนำ​ไว้, และ​บริเวณ​ที่​จะ​สร้าง​พระ​วิหาร​ใน​อนาคต​ได้​รับ​การ​อุทิศ. พระเจ้า​ทรง​ทำให้​บัญญัติ​เหล่า​นี้​เหมาะสม​เป็น​พิเศษ​กับ​วิ​สุทธิ​ชน​ใน​ไซ​อัน.
๑–๔, วิ​สุทธิ​ชน​ที่​ซื่อสัตย์​ใน​ไซ​อัน​จะ​ได้​รับ​พร; ๕–๘, พวก​เขา​ต้อง​รัก​และ​รับ​ใช้​พระเจ้า​และ​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระองค์; ๙–๑๙, ด้วย​การ​รักษา​วัน​ของ​พระเจ้า​ให้​ศักดิ์สิทธิ์, วิ​สุทธิ​ชน​ได้​รับ​พร​ใน​ทาง​โลก​และ​ทาง​วิญญาณ; ๒๐–๒๔, คน​ที่​ชอบธรรม​ได้​รับ​สัญญา​สันติ​สุข​ใน​โลก​นี้​และ​ชีวิต​นิรันดร์ใน​โลก​ที่​จะ​มา​ถึง.
  ๑ ดูเถิด, พระเจ้า​ตรัส, คน​เหล่า​นั้น​ที่​ขึ้น​มายัง​แผ่นดิน​นี้ , ตาม​คำ​บัญชา​ของ​เรา, ด้วยเห็นแก่​รัศมี​ภาพ​ของ​เรา​อย่าง​เดียว​ย่อม​เป็น​สุข.
  ๒ เพราะ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​มี​ชีวิต​อยู่​จะ​สืบทอด​แผ่นดิน​โลก​เป็น​มรดก, และ​คน​เหล่า​นั้น​ที่สิ้นชีวิต​จะ​พักผ่อน​จาก​การ​ทำ​งาน​ทั้งหมด, และ​งาน​ของ​พวก​เขา​จะ​ติดตาม​พวก​เขา​ไป; และ​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​มงกุฎ​ในปราสาท​ของ​พระ​บิดา​แห่ง​เรา, ซึ่ง​เรา​เตรียม​ไว้​ให้​พวก​เขา.
  ๓ แท้จริง​แล้ว, คน​เหล่า​นั้น​ที่​เท้า​ของ​พวก​เขา​ยืน​อยู่​บน​แผ่นดิน​แห่ง​ไซ​อัน, ผู้​ที่​เชื่อฟัง​กิตติคุณ​ของ​เรา, ย่อม​เป็น​สุข; เพราะ​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​สิ่ง​ที่​ดี​ของ​แผ่นดิน​โลก​เป็น​รางวัล, และ​แผ่นดิน​โลก​จะ​นำ​ออก​มา​ด้วย​พละกำลัง​ของ​มัน.
  ๔ และ​พระองค์​จะ​ทรง​สวม​มงกุฎ​พวก​เขา​ด้วย​พร​จาก​เบื้องบน​เช่น​กัน, แท้จริง​แล้ว, และ​ด้วย​บัญญัติ​ไม่​น้อย, และ​ด้วย​การเปิดเผย​เมื่อ​ถึง​เวลา—คน​เหล่า​นั้น​ที่ซื่อสัตย์​และ​ขยัน​หมั่นเพียร​ต่อหน้า​เรา.
  ๕ ดังนั้น, เรา​ให้​บัญญัติ​ข้อ​หนึ่ง​แก่​พวก​เขา, โดย​กล่าว​ดังนี้​ว่า: เจ้าจงรัก​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า​ด้วยสุดใจ​ของ​เจ้า, ด้วย​สุด​พลัง, ความ​นึกคิด, และ​พละ​กำลัง​ของ​เจ้า; และ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์ เจ้า​จง​รับใช้​พระองค์.
  ๖ เจ้า​จงรักเพื่อนบ้าน​ของ​เจ้า​ดัง​ตัว​เจ้า. เจ้า​จะ​ไม่​ลักขโมย; ทั้ง​ไม่​ประพฤติล่วงประเวณี, หรือฆ่า, หรือ​ทำ​อะไร​ที่​เหมือน​กัน​นี้.
  ๗ เจ้า​จง​ขอบพระทัย​พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า​ใน​ทุก​สิ่ง.
  ๘ เจ้า​จง​ถวาย​เครื่อง​ถวายบูชา​แด่​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า​ใน​ความชอบธรรม, แม้​เครื่อง​ถวาย​บูชา​อันเป็น​ใจ​ที่​ชอกช้ำ​และ​วิญญาณ​ที่​สำนึกผิด.
  ๙ และ​เพื่อ​เจ้า​จะ​รักษา​ตัว​ให้หมดจด​จาก​โลก​ได้​สมบูรณ์​ยิ่ง​ขึ้น, เจ้า​จง​ไป​ยัง​บ้าน​แห่ง​การ​สวด​อ้อนวอน​และ​ถวาย​ศีล​ระลึก​ของ​เจ้า​ใน​วันศักดิ์สิทธิ์​ของ​เรา;
  ๑๐ เพราะ​ตาม​จริง​แล้ว นี่​คือ​วัน​ที่​กำหนด​ไว้​ให้​เจ้า​เพื่อ​พักผ่อน​จาก​การ​ทำ​งาน​ของ​เจ้า, และ​เพื่อแสดง​ความ​จงรัก​ของ​เจ้า​แด่​พระ​ผู้​สูง​สุด;
  ๑๑ กระนั้น​ก็ตาม จง​ถวาย​คำ​ปฏิญาณ​ของ​เจ้า​ใน​ความชอบ​ธรรม​ทุก​วัน​และ​ทุก​เวลา;
  ๑๒ แต่​จำ​ไว้​ว่า​ใน​วัน​นี้, วัน​ของ​พระเจ้า, เจ้า​จง​ถวาย​เครื่องสักการะ​ของ​เจ้า และ​ศีล​ระลึก​ของ​เจ้า​แด่​พระ​ผู้​สูงสุด, สารภาพ​บาป​ต่อ​พี่น้อง​ของ​เจ้า, และ​ต่อ​พระ​พักตร์​พระเจ้า.
  ๑๓ และ​ใน​วัน​นี้ เจ้า​จะ​ไม่​ทำ​สิ่ง​ใด​อื่น, เพียง​ให้​อาหาร​ของ​เจ้า​มี​เตรียม​ไว้​ด้วย​ใจ​มุ่ง​อย่าง​เดียว​เพื่อ​การ​อดอาหาร​ของ​เจ้า​จะ​สมบูรณ์, หรือ, อีก​นัย​หนึ่ง, เพื่อปีติ​ของ​เจ้า​จะ​เต็ม​เปี่ยม.
  ๑๔ ตาม​จริง​แล้ว, นี่​เป็นการ​อด​อาหาร​และ​การ​สวด​อ้อนวอน, หรือ​อีก​นัย​หนึ่ง, การ​ชื่นชมยินดี​และ​การ​สวด​อ้อนวอน.
  ๑๕ และ​ตราบเท่า​ที่​เจ้า​ทำ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ด้วย​การ​น้อม​ขอบพระทัย, ด้วยใจ​และ​สีหน้ารื่นเริง, มิ​ใช่​ด้วย​การสรวลเสเฮฮา, เพราะ​นี่​เป็น​บาป, แต่​ด้วย​ใจ​ยินดี​และ​สีหน้า​รื่นเริง—
  ๑๖ ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว, ว่า​ตราบเท่า​ที่​เจ้า​ทำ​สิ่ง​นี้, ความ​บริบูรณ์​ของ​แผ่นดิน​โลก​เป็น​ของ​เจ้า, บรรดา​สัตว์​ใน​ทุ่ง​และ​สัตว์​ปีก​ใน​อากาศ, และ​สิ่ง​มี​ชีวิต​ที่​ปีน​ป่าย​ต้นไม้​และ​เดิน​บน​แผ่นดิน​โลก;
  ๑๗ แท้จริง​แล้ว, และ​สมุนไพร, และ​สิ่ง​ดี​ต่างๆ ซึ่ง​มา​จาก​ดิน, ไม่​ว่า​สำหรับ​เป็น​อาหาร หรือ​สำหรับ​เป็น​เครื่อง​นุ่งห่ม, หรือ​เป็นบ้า​น, หรือ​เป็น​ยุ้ง, หรือ​เป็น​สวน​ผลไม้, หรือ​เป็น​สวน​พืช​พรรณ, หรือ​เป็น​สวน​องุ่น;
  ๑๘ แท้จริง​แล้ว, สิ่ง​ทั้งปวง​ซึ่ง​มา​จากดิน, ใน​ฤดู​ของ​มัน, รังสรรค์​ไว้​เพื่อ​ประโยชน์​และ​การ​ใช้​ของ​มนุษย์, ทั้ง​ทำให้​จำเริญ​ตา​และ​จำเริญ​ใจ;
  ๑๙ แท้จริง​แล้ว, เพื่อ​เป็น​อาหาร​และ​เป็น​เครื่อง​นุ่งห่ม, เป็น​รส​และ​เป็น​กลิ่น, ที่​จะ​ทำให้​ร่างกาย​แข็งแรง และ​ทำให้​จิต​วิญญาณ​รื่นรมย์.
  ๒๐ และ​เป็น​ที่​พอ​พระทัย​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ที่​พระองค์​ประทาน​สิ่ง​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นี้​ไว้​ให้​มนุษย์; เพราะ​เพื่อ​จุดหมาย​นี้ จึง​ทรง​รังสรรค์​สิ่ง​เหล่า​นี้​ไว้​ใช้, ด้วย​การ​พิจารณา, มิ​ให้​มาก​ไป, ทั้ง​มิ​ใช่​โดย​การ​บังคับ.
  ๒๑ และ​ไม่​มี​อะไร​ที่​มนุษย์​จะ​ทำให้​พระผู้เป็นเจ้า​ทรงขุ่นเคือง, หรือ​ความ​กริ้ว​ของ​พระองค์​จะ​ไม่​ดาลเดือด​กับ​ผู้​ใด​เลย, นอกจาก​คน​เหล่า​นั้น​ที่​มิได้สารภาพ​ถึง​พระ​หัตถ์​ของ​พระองค์​ใน​ทุก​สิ่ง, และ​มิได้​เชื่อฟัง​พระ​บัญญัติ​ของ​พระองค์.
  ๒๒ ดูเถิด, นี่​เป็น​ไป​ตาม​กฎ​และ​บรรดา​ศาสดา​พยากรณ์; ดังนั้น, อย่า​รบกวน​เรา​อีก​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้.
  ๒๓ แต่​จง​เรียน​รู้​ว่า คน​ที่​ทำ​งาน​แห่ง​ความชอบธรรม​จะ​ได้​รับรางวัล​ของ​เขา, แม้​สันติสุข​ใน​โลก​นี้ และ​ชีวิตนิรันดร์​ใน​โลก​ที่​จะ​มา​ถึง.
  ๒๔ เรา, พระเจ้า, พูด​ไว้​ดังนี้, และ​พระ​วิญญาณ​รับสั่ง​คำ​พยาน. เอ​เมน.