พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๖๘
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ที่ไฮรัม, รัฐ​โอไฮโอ, เดือน​พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๓๑, ตาม​คำขอ​ของ​ออ​ร์สัน ไฮด์, ลูค เอส. จอห์น​สัน, ไลมัน อี. จอห์น​สัน, และ​วิลเลียม อี. แม็คเลลลิน (History of the Church, 1:227–229). ถึง​แม้​การ​เปิดเผย​นี้​ให้​ไว้​เป็นการ​ตอบ​คำ​วิงวอน​เพื่อให้​รู้​พระ​ดำริ​ของ​พระเจ้า​เกี่ยว​กับ​เอ็ลเด​อร์ที่​กล่าว​นาม​มา, แต่​เนื้อหา​ส่วน​ใหญ่​เกี่ยวข้อง​กับ​ศาสนจักร​โดย​รวม.
๑–๕, ถ้อยคำ​ของ​เอ็ลเด​อร์คือ​พระ​คัมภีร์​เมื่อ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ทรง​ดลใจ; ๖–๑๒, เอ็ลเด​อร์ต้อง​สั่งสอน​และ​ให้​บัพ​ติ​ศ​มา, และ​เครื่องหมาย​จะ​ติดตาม​ผู้​เชื่อ​ที่แท้​จริง; ๑๓–๒๔, บุตร​คน​แรก​ใน​บรรดา​บุตร​ของ​อา​โร​น​รับ​ใช้​เป็น​อธิการ​ควบคุม​ได้ (กล่าว​คือ, ถือ​กุญแจ​ทั้งหลาย​ของ​การ​เป็น​ประธาน​ควบคุม​ใน​ฐานะ​อธิการ) ภาย​ใต้​การ​กำกับ​ดูแล​ของ​ฝ่าย​ประธาน​สูง​สุด; ๒๕–๒๘, บิดา​มารดา​ได้​รับ​บัญชา​ให้​สอน​พระ​กิตติคุณ​แก่​ลูก​ๆ ของ​ตน; ๒๙–๓๕, วิ​สุทธิ​ชน​ต้อง​ถือ​วัน​สะ​บา​โต, ทำ​งาน​อย่าง​ขยัน​หมั่น​เพียร, และ​สวด​อ้อนวอน.
  ๑ ออ​ร์สัน ไฮด์, ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา, ได้​รับ​เรียก​โดย​การ​แต่งตั้ง​เขา​ให้​ประกาศ​พระ​กิตติคุณ​อันเป็น​นิจ, โดย​พระวิญญาณ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้ทรง​พระ​ชนม์, จาก​ผู้คน​กลุ่ม​หนึ่ง​ถึง​ผู้คน​อีก​กลุ่ม​หนึ่ง, และ​จาก​แผ่นดิน​หนึ่ง​ถึง​อีก​แผ่นดิน​หนึ่ง, ใน​การ​ชุมนุม​ทั้งหลาย​ของ​คน​ชั่ว​ร้าย, ใน​ธรรม​ศาลา​ของ​พวก​เขา, โดย​ชี้แจง​เหตุผล​และ​อรรถาธิบาย​พระ​คัมภีร์​ทั้งหมด​แก่​พวก​เขา.
  ๒ และ, ดูเถิด, และ​ดู​สิ, นี่​คือ​แบบอย่าง​แก่​คน​ทั้งปวง​เหล่า​นั้น​ที่​ได้​รับ​แต่งตั้ง​สู่​ฐานะ​ปุโรหิต​นี้, ผู้​ที่​พัน​ธ​กิจ​ของ​พวก​เขา​กำหนด​ให้​พวก​เขา​ออก​ไป—
  ๓ และ​นี่​คือ​แบบอย่าง​แก่​พวก​เขา, คือ​พวก​เขา​พึงกล่าว​ดัง​ที่​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ทรง​ดลใจ​พวก​เขา.
  ๔ และ​สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่​พวก​เขา​จะ​กล่าว เมื่อ​พระ​วิญญาณบริสุทธิ์​ทรง​ดลใจ​จะ​เป็น​พระ​คัมภีร์, จะ​เป็น​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า, จะ​เป็น​พระ​ดำริ​ของ​พระเจ้า, จะ​เป็น​พระ​คำขอ​ง​พระเจ้า, จะ​เป็น​สุรเสียง​ของ​พระเจ้า, และ​เด​ชานุภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​อัน​ส่ง​ผล​สู่​ความ​รอด.
  ๕ ดูเถิด, นี่​คือ​สัญญา​ของ​พระเจ้า​แก่​เจ้า, โอ้​เจ้า​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา.
  ๖ ดังนั้น, จง​รื่นเริง​เถิด, และ​อย่ากลัว​เลย, เพราะ​เรา​พระเจ้า​อยู่​กับ​เจ้า, และ​จะ​ยืน​เคียง​ข้าง​เจ้า; และ​เจ้า​จะ​กล่าว​คำ​พยาน​ถึง​เรา, แม้​พระ​เยซู​คริสต์, ว่า​เรา​คือ​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้ทรง​พระ​ชนม์, ว่า​เรา​เคย​ดำรง​อยู่, ว่า​เรา​ดำรง​อยู่, และ​ว่า​เรา​จะ​มา.
  ๗ นี่​คือ​พระ​คำขอ​ง​พระเจ้า​แก่​เจ้า, ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ออ​ร์สัน ไฮด์, และ​แก่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ลูค จอห์น​สัน ด้วย, และ​แก่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ไลมัน จอห์น​สัน, และ​แก่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา วิลเลียม อี. แม็คเลลลิน, และ​แก่​เอ็ลเด​อร์ที่​ซื่อสัตย์​ทุก​คน​แห่ง​ศาสนจักร​ของ​เรา—
  ๘ เจ้า​จงไป​ทั่ว​โลก, สั่งสอน​พระ​กิตติคุณ​แก่​ชาวโลก​ทั้งปวง, โดย​กระทำ​ใน​สิทธิอำนาจ​ซึ่ง​เรา​ให้​เจ้า​ไว้, โดย​ให้​บัพ​ติ​ศมา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​บิดา, และ​ของ​พระ​บุตร, และ​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์.
  ๙ และคน​ที่​เชื่อ​และ​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้รอด, และ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​จะอัปมงคล.
  ๑๐ และ​คน​ที่​เชื่อ​จะ​ได้​รับ​พร​ด้วยเครื่องหมาย​ที่​ติดตาม​ไป​ด้วย, แม้​ดัง​ที่​เขียน​ไว้.
  ๑๑ และ​จะ​ให้​แก่​เจ้าที่​จะ​รู้เครื่องหมาย​แห่ง​กาล​เวลา, และ​เครื่องหมาย​แห่ง​การ​เสด็จ​มา​ของ​บุตร​แห่ง​พระ​มหา​บุรุษ;
  ๑๒ และ​มาก​เท่า​ที่​พระ​บิดา​จะ​รับสั่ง​คำ​พยาน​ถึง, จะ​ให้​อำนาจ​แก่​เจ้า​ไว้​เพื่อผนึก​พวก​เขา​สู่​ชีวิตนิรันดร์. เอ​เมน.
  ๑๓ และ​บัดนี้, เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นอกเหนือ​จาก​พัน​ธ​สัญญา​และ​พระ​บัญญัติ, เรื่อง​เหล่า​นั้น​มี​ดังนี้—
  ๑๔ ยัง​คง​มี​อยู่​ใน​ภายหน้า, ใน​เวลา​อัน​เหมาะสม​ของ​พระเจ้า, อธิการ​คน​อื่นๆ จะ​ได้​รับ​การ​วางมือ​มอบ​หน้าที่​สำหรับ​ศาสนจักร, ให้​ปฏิบัติ​แม้​ตาม​คน​แรก;
  ๑๕ ดังนั้น​พวก​เขา​ต้อง​เป็น​มหาปุโรหิต​ที่​มี​ค่า​ควร, และ​ฝ่าย​ประธาน​สูงสุด​ของ​ฐานะ​ปุโรหิต​แห่ง​เม​ลคีเซ​เด​ค​จะ​เป็น​ผู้​กำหนด​พวก​เขา, เว้นแต่​พวก​เขา​จะ​เป็น​สายเลือด​แท้​ของ​อา​โร.
  ๑๖ และ​หาก​พวก​เขา​เป็น​สายเลือด​แท้​ของ​อา​โร​พ​วก​เขา​ก็​มี​สิทธิ์​ถูก​ต้องตา​มก​ฎ​ต่อ​การ​เป็น​อธิการ, หาก​พวก​เขา​เป็น​บุตร​คน​แรก​ใน​บรรดา​บุตร​ของ​อา​โร​น;
  ๑๗ เพราะ​บุตร​คน​แรก​ถือสิทธิ์​การ​เป็น​ประธาน​ควบคุม​ฐานะ​ปุโรหิต​นี้, และกุญแจ​ทั้งหลาย​หรือ​สิทธิ​อำนาจ​ของ​ฐานะ​ปุโรหิต​นั้น​นั้น.
  ๑๘ ไม่​มี​มนุษย์​คน​ใด​มี​สิทธิ์​ถูก​ต้องตา​มก​ฎ​ต่อ​ตำแหน่ง​นี้, ที่​จะ​ถือ​กุญแจ​ทั้งหลาย​ของ​ฐานะ​ปุโรหิต​นี้, เว้นแต่​เขา​จะ​เป็น​สายเลือดแท้​และ​บุตร​คน​แรก​ของ​อา​โร​น.
  ๑๙ แต่, เนื่องจาก​มหาปุโรหิต​ของ​ฐานะ​ปุโรหิต​แห่ง​เม​ลคีเซ​เด​ค​มี​สิทธิ​อำนาจ​ที่​จะ​ปฏิบัติ​หน้าที่​ใน​ตำแหน่ง​ทั้งหมด​ที่​ต่ำ​กว่า เขา​จะ​ปฏิบัติ​หน้าที่​ใน​ตำแหน่งอธิการ​ได้​เมื่อ​หา​สายเลือด​แท้​ของ​อา​โร​น​ไม่​ได้, โดย​มี​ข้อแม้​ว่า​เขา​ได้​รับ​เรียก​และ​วางมือ​มอบ​หน้าที่​และ​แต่งตั้ง​สู่​พลัง​อำนาจ​นี้, ภาย​ใต้​มือ​ของ​ฝ่าย​ประธาน​สูง​สุด​ของ​ฐานะ​ปุโรหิต​แห่ง​เม​ลคีเซ​เด​ค.
  ๒๐ และ​สายเลือด​แท้​ของ​อา​โร​น, เช่น​เดียวกัน, ต้อง​กำหนด​โดย​ฝ่าย​ประธาน​สูง​สุด​นี้, และ​พบ​ว่า​มี​ค่า​ควร, และ​ได้​รับ​การเจิม, และ​ได้​รับแต่งตั้ง​ภาย​ใต้​มือ​ของ​ฝ่าย​ประธาน​สูง​สุด​นี้, มิ​ฉะนั้น​พวก​เขา​ก็​ไม่​มี​สิทธิ​อำนาจ​ถูก​ต้องตา​มก​ฎ​ที่​จะ​ปฏิบัติ​หน้าที่​ใน​ฐานะ​ปุโรหิต​ของ​พวก​เขา.
  ๒๑ แต่, โดย​อาศัย​ประกาศิต​เกี่ยว​กับ​สิทธิ​ของ​ฐานะ​ปุโรหิต​ของ​พวก​เขา​ที่​สืบ​ต่อ​จาก​บิดา​ถึง​บุตร, พวก​เขา​จะ​เรียก​ร้อง​สิทธิ์​การ​เจิม​ของ​ตน​ได้​หาก​ใน​เวลา​ใด​ก็ตาม​ที่​พวก​เขา​สามารถ​พิสูจน์​เชื้อสาย​ของ​ตน, หรือ​ทราบ​ได้โดย​การ​เปิดเผย​จาก​พระเจ้า​ภาย​ใต้​มือ​ของ​ฝ่าย​ประธาน​สูง​สุด​ที่​กล่าว​มา​ข้าง​ต้น.
  ๒๒ และ​อนึ่ง, ไม่​มี​อธิการ​หรือ​มหา​ปุโรหิต​คน​ใด​ซึ่ง​จะ​วางมือ​มอบ​หน้าที่​ไว้​เพื่อ​การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​นี้​จะ​ถูก​สอบสวน​หรือ​ถูก​กล่าวโทษ​สำหรับ​โทษานุโทษ​ใดๆ, เว้นแต่​ต่อหน้า​ฝ่าย​ประธาน​สูงสุด​ของ​ศาสนจักร;
  ๒๓ และ​ตราบเท่า​ที่​พบ​ว่า​เขา​มีค​วาม​ผิด​ต่อหน้า​ฝ่าย​ประธาน​สูง​สุด​นี้, โดย​พยาน​หลักฐาน​ที่​หักล้าง​ไม่​ได้, เขา​จะ​ถูก​กล่าวโทษ;
  ๒๔ และ​หาก​เขา​กลับ​ใจ เขา​จะ​ได้​รับ​การให้อภัย, ตาม​พัน​ธ​สัญญา​และ​พระ​บัญญัติ​ของ​ศาสนจักร.
  ๒๕ และ​อนึ่ง, ตราบเท่า​ที่​บิดามารดา​มี​ลูก​ใน​ไซ​อัน, หรือ​ใน​ส​เต​หนึ่ง​ส​เต​ค​ใด​ของ​นาง, ซึ่ง​จัดตั้ง​ขึ้น, ที่​มิได้สอน​พวก​เขา​ให้​เข้าใจ​หลัก​คำ​สอน​เรื่อง​การก​ลับ​ใจ, ศรัทธา​ใน​พระ​คริสต์​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้ทรง​พระ​ชนม์, และ​เรื่อง​บัพ​ติ​ศ​มา​และ​ของ​ประทาน​แห่ง​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​โดย​การ​วางมือ, เมื่อ​อายุ​แปดขวบ, บาป​ย่อม​อยู่​บน​ศีรษะ​ของ​บิดา​มารดา.
  ๒๖ เพราะ​นี่​จะ​เป็น​กฎ​ให้​ผู้​อยู่​อาศัย​ของ​ไซอัน, หรือ​ใน​ส​เต​ค​หนึ่ง​ส​เต​ค​ใด​ของ​นาง​ซึ่ง​จัดตั้ง​ขึ้น.
  ๒๗ และ​ลูก​ๆ ของ​พวก​เขา​พึง​รับ​บัพ​ติ​ศมา​เพื่อ​การ​ปลดบาป​ของ​พวก​เขา​เมื่อ​อายุ​แปดขวบ, และ​รับ​การ​วางมือ.
  ๒๘ และ​พวก​เขา​พึง​สอน​ลูก​ๆ ของ​ตน​ให้​สวดอ้อนวอน​ด้วย, และ​ให้​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​ซื่อตรง​ต่อ​พระ​พักตร์​พระเจ้า.
  ๒๙ และ​ผู้​อยู่​อาศัย​ของ​ไซ​อัน​พึง​ถือ​วัน​สะ​บาโต​ด้วย​เพื่อ​รักษา​ไว้​ให้​บริสุทธิ์.
  ๓๐ และ​ผู้​อยู่​อาศัย​ของ​ไซ​อัน​พึง​ระลึก​ถึง​การ​ทำ​งาน​ของ​พวก​เขา​ด้วย, ตราบเท่า​ที่​กำหนด​พวก​เขา​ให้​ทำ​งาน, ด้วย​สุด​ความ​ซื่อสัตย์; เพราะ​คน​เกียจคร้าน​จะ​ถูก​จดจำ​ไว้​ต่อ​พระ​พักตร์​พระเจ้า.
  ๓๑ บัดนี้, เรา, พระเจ้า, ไม่สู้​จะ​พอใจ​ผู้​อยู่​อาศัย​ของ​ไซ​อัน, เพราะ​มีค​นเกียจคร้าน​ใน​บรรดา​พวก​เขา; และ​ลูก​ๆ ของ​พวก​เขา​กำลัง​เติบ​ใหญ่​ใน​ความ​ชั่วร้าย​ด้วย; ทั้ง​พวก​เขา​ก็​มิได้​แสวงหา​ความ​มั่งคั่ง​แห่ง​นิรันดร​อย่าง​ตั้งใจ​จริง, แต่​แวว​ตาขอ​ง​พวก​เขา​มี​แต่​ความ​ละโมบ.
  ๓๒ สิ่ง​เหล่า​นี้​ไม่​ควร​เป็น, และ​ต้อง​ให้​หมด​ไป​จาก​บรรดา​พวก​เขา; ดังนั้น, ให้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ออ​ลิเวอร์ คาว​เด​อ​รี นำ​คำ​กล่าว​เหล่า​นี้​ไป​ยัง​แผ่นดิน​แห่ง​ไซ​อัน.
  ๓๓ และ​บัญญัติ​ข้อ​หนึ่ง​เรา​ให้​แก่​พวก​เขา—ว่า​คน​ที่​มิได้​ยึดถือ​ที่​จะ​สวดอ้อนวอน​ต่อ​พระ​พักตร์​พระเจ้า​ตาม​เวลา​ดังนี้, ก็​ให้​เขา​ถูกจดจำ​ไว้​ต่อหน้า​ผู้​พิพากษา​แห่ง​ผู้คน​ของ​เรา.
  ๓๔ คำกล่าว​เหล่า​นี้​จริง​และ​เป็น​สัจจะ; ดังนั้น, อย่า​ได้​ล่วง​ละเมิด​เลย, ทั้ง​ไม่​ตัดทอน​สิ่ง​ใด​ออก​ไป​จาก​คำ​กล่าว​เหล่า​นี้.
  ๓๕ ดูเถิด, เรา​คือ​อัลฟาและ​โอ​เมกา, และ​เรา​มา​โดย​พลัน. เอ​เมน.