พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๘๕
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ที่​เคิร์ท​แลนด์, รัฐ​โอไฮโอ, วัน​ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๓๒ (History of the Church, 1:298–299). ภาค​นี้​คือ​บาง​ส่วน​จาก​จดหมาย​ของ​ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​ถึง​ดับ​เบิลยู. ดับ​เบิลยู. เฟลพ์ส, ผู้​อาศัย​อยู่​ใน​อิน​ดิเพน​เดนซ์, รัฐ​มิ​สซูรี. จดหมาย​ฉบับ​นี้​ให้​ไว้​เพื่อ​ตอบ​คำ​ถาม​เกี่ยว​กับ​วิ​สุทธิ​ชน​เหล่า​นั้น​ที่​ย้าย​ไป​ไซ​อัน​แต่​ไม่​ได้​รับ​มรดก​ของ​พวก​เขา​ตาม​ระเบียบ​ที่​ก่อตั้ง​ไว้​ใน​ศาสนจักร.
๑–๕, มรดก​ทั้งหลาย​ใน​ไซ​อัน​ต้อง​ได้​รับ​โดย​ผ่าน​การ​อุทิศ​ถวาย; ๖–๑๒, วิ​สุทธิ​ชน​จะ​รับ​มอบ​มรดก​ของ​พวก​เขา​ใน​ไซ​อัน​จาก​บุคคล​ที่​มี​พละ​กำลัง​และ​แข็งแรง​คน​หนึ่ง.
  ๑ เป็น​หน้าที่​ของ​พนักงาน​ของ​พระเจ้า, ผู้​ที่​พระองค์​ทรง​กำหนด​ไว้, ที่​จะ​เขียน​ประวัติ, และบันทึก​ทั่วไป​ของ​ศาสนจักร​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ทั้งปวง​ที่​เกิด​ขึ้น​ใน​ไซ​อัน, และ​เกี่ยว​กับ​คน​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นั้น​ผู้​ที่​อุทิศถวาย​ทรัพย์สิน, และ​ได้​รับ​มรดก​จาก​อธิการ​ตาม​กฎ;
  ๒ และ​วิถี​ชีวิต​ของ​พวก​เขา, ศรัทธา​ของ​พวก​เขา, และ​งาน​ด้วย; และ​เกี่ยว​กับ​ผู้​ละทิ้ง​ความ​เชื่อ​ด้วย​ซึ่ง​ละทิ้ง​ความ​เชื่อ​หลังจาก​ได้​รับ​มรดก​ของ​พวก​เขา​แล้ว.
  ๓ สิ่ง​นี้​ตรงกันข้าม​กับ​พระ​ประสงค์​และ​พระ​บัญญัติ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ที่​คน​เหล่า​นั้น​ผู้​มิได้​รับ​มรดก​ของ​พวก​เขา​โดย​การ​อุทิศถวาย, สอดคล้อง​กับ​กฎ​ของ​พระองค์, ซึ่ง​พระองค์​ประทาน​ไว้, เพื่อ​พระองค์​จะ​ทรง​เก็บ​ส่วนสิบ​จาก​ผู้คน​ของ​พระองค์, เพื่อ​เตรียม​พวก​เขา​ให้​พร้อม​รับ​วัน​แห่ง​การแก้แค้น​และ​เผา​ไหม้, โดย​จะ​มีชื่อ​พวก​เขา​บันทึก​ไว้​กับ​ผู้คน​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๔ ทั้ง​ไม่​ให้​บันทึก​ลำดับ​การ​สืบ​เชื้อสาย​ของ​พวก​เขา​ไว้, หรือ​ไม่​ให้​มี​ไว้ ณ ที่​ใด​ที่​จะ​พบ​ได้​ใน​บันทึก​หรือ​ประวัติ​ใด​ของ​ศาสนจักร.
  ๕ ชื่อ​พวก​เขา​จะ​ไม่​มี​ใคร​พบ​เห็น, ทั้ง​ชื่อ​บิดา, และ​ชื่อ​ลูก​ๆ ว่า​มี​เขียน​ไว้​ในหนังสือ​แห่ง​กฎ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, พระเจ้า​จอม​โยธา​ตรัส.
  ๖ แท้จริง​แล้ว, เสียง​สงบ​แผ่วเบา​ตรัส​ไว้​ดังนี้, ซึ่ง​กระซิบ​ผ่าน​และ​เสียดแทง​สิ่ง​ทั้งปวง, และ​บ่อย​ครั้ง​ทรง​ทำให้​กระดูก​ข้าพเจ้า​สั่น​ขณะ​ที่​ทรง​แสดง​ให้​ประจักษ์, โดย​ตรัส​ว่า:
  ๗ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น​คือ​เรา, พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า, จะ​ส่ง​บุคคล​ที่​มี​พละ​กำลัง​และ​แข็งแรง​คน​หนึ่ง, ซึ่ง​ถือ​คทา​แห่ง​อำนาจ​ใน​มือ​เขา, ห่อ​หุ้ม​ด้วย​ความ​สว่าง​เป็น​อาภรณ์, ผู้​ที่​ปากขอ​ง​เขา​จะ​เอ่ย​ถ้อยคำ, ถ้อยคำนิรันดร์; ขณะ​ที่​อุทร​ของ​เขา​จะ​เป็นต้น​สาย​แห่ง​สัจ​ธรรม, เพื่อ​วาง​ระเบียบ​ครัวเรือน​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​เพื่อ​จัดการ​มรดก​ทั้งหลาย​โดย​จัดสรร​เป็น​แปลง​ๆ ให้​วิ​สุทธิ​ชน​ผู้​ที่​พบ​ว่า​ชื่อ​ของ​พวก​เขา, และ​ชื่อ​บิดา​ของ​พวก​เขา, และ​ชื่อ​ลูก​ๆ ของ​พวก​เขา, บันทึก​ไว้​ใน​หนังสือ​แห่ง​กฎ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า;
  ๘ ใน​ขณะ​ที่​ชาย​ผู้​นั้น, ผู้​ได้​รับ​เรียก​จาก​พระผู้เป็นเจ้า​และ​กำหนด​ไว้, ผู้​ที่​ยื่นมือ​เขา​ออก​ไป​ประคองหีบ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​มิ​ให้​ตก, จะ​ล้ม​โดย​ลูก​ศร​แห่ง​ความ​ตาย, ดัง​ต้นไม้​ที่​ถูก​บั่น​ด้วย​ลูก​ศร​แห่ง​สายฟ้า​ฟาด​อัน​เจิดจ้า.
  ๙ และ​คน​ทั้งปวง​เหล่า​นั้น​ที่​ไม่​พบ​ว่า​มี​เขียน​อยู่​ใน​หนังสือ​แห่ง​ความ​ทรงจำ​จะ​ไม่​พบ​มรดก​อัน​ใด​เลย​ใน​วัน​นั้น, แต่​พวก​เขา​จะ​ถูก​สับ​เป็น​ชิ้น​ๆ, และ​จะ​ทรง​กำหนด​ส่วน​ของ​พวก​เขา​ไว้​ใน​บรรดา​พวก​ที่​ไม่​เชื่อ, ที่​ซึ่ง​มี​การ​พิลาป​รำพัน​และ​การขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน.
  ๑๐ สิ่ง​เหล่า​นี้​ข้าพเจ้า​หา​พูด​ด้วย​ตัว​ข้าพเจ้า​เอง​ไม่; ฉะนั้น, ดัง​ที่​พระเจ้า​รับสั่ง, พระองค์​จะ​ทรง​ทำให้​เกิดสัมฤทธิผลด้วย.
  ๑๑ และ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​เป็น​ของ​ฐานะ​ปุโรหิต​ระดับ​สูง, ซึ่ง​ชื่อ​พวก​เขา​ไม่​พบ​ว่า​เขียน​ไว้​ใน​หนังสือ​แห่งกฎ, หรือ​พบ​ว่า​ละทิ้ง​ความเชื่อ, หรือ​ถูกตัดขาด​จาก​ศาสนจักร, และ​ฐานะ​ปุโรหิต​ที่​ต่ำ​กว่า​ด้วย, หรือ​สมาชิก, ใน​วัน​นั้น​จะ​ไม่​พบ​มรดก​ใน​บรรดา​วิ​สุทธิ​ชน​ของ​พระ​ผู้​สูง​สุด;
  ๑๒ ฉะนั้น, จะ​บังเกิด​กับ​พวก​เขา​ดัง​ที่​บังเกิด​กับ​ลูก​หลาน​ของ​ปุโรหิต, ตาม​ที่​จะ​พบ​ว่า​มี​บันทึก​ไว้​ใน​บท​ที่​สอง​และข้อ​หก​สิบ​เอ็ด​และ​หก​สิบ​สอง​ของ​เอส​รา.