พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หลัก​คำ​สอน
และ
พัน​ธ​สัญญา
ภาค ๙๓
การ​เปิดเผย​ที่​ประทาน​ผ่าน​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ศาสดา​พยากรณ์, ที่​เคิร์ท​แลนด์, รัฐ​โอไฮโอ, วัน​ที่ ๖ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๓๓ (History of the Church, 1:343–346).
๑–๕, คน​ทั้งปวง​ผู้​ที่​ซื่อสัตย์​จะ​เห็น​พระเจ้า; ๖–๑๘, ยอ​ห์นก​ล่า​ว​คำ​พยาน​ว่า​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​ดำเนิน​จาก​พระ​คุณ​สู่​พระ​คุณ​จน​พระองค์​ทรง​ได้​รับ​ความ​สมบูรณ์​แห่ง​รัศมี​ภาพ​ของ​พระ​บิดา; ๑๙–๒๐, มนุษย์​ที่​ซื่อสัตย์, โดย​ดำเนิน​จาก​พระ​คุณ​สู่​พระ​คุณ, จะ​ได้​รับ​ความ​สมบูรณ์​ของ​พระองค์​ด้วย; ๒๑–๒๒, คน​เหล่า​นั้น​ที่​ถือกำเนิด​ผ่าน​พระ​คริสต์​เป็น​ศาสนจักร​ของ​พระ​บุตร​หัวปี; ๒๓–๒๘, พระ​คริสต์​ทรง​ได้​รับ​ความ​สมบูรณ์​แห่ง​ความ​จริง​ทั้งมวล​และ​มนุษย์​โดย​การ​เชื่อฟัง​จะ​ได้​รับ​เช่น​เดียวกัน; ๒๙–๓๒, ใน​กาล​เริ่ม​ต้น​มนุษย์​ดำรง​อยู่​กับ​พระผู้เป็นเจ้า; ๓๓–๓๕, ธาตุ​ต่างๆ เป็นนิรันดร์, และ​มนุษย์​จะ​ได้​รับ​ความ​สมบูรณ์​แห่ง​ปีติ​ได้​ใน​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต; ๓๖–๓๗, รัศมี​ภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​คือ​ความ​รู้​แจ้ง; ๓๘–๔๐, เด็ก​ๆ บริสุทธิ์​ต่อ​พระ​พักตร์​พระผู้เป็นเจ้า​เนื่องจาก​การ​ไถ่​ของ​พระ​คริสต์; ๔๑–๕๓, พี่น้อง​ชาย​ซึ่ง​เป็น​ผู้​นำ​ได้​รับ​พระ​บัญชา​ให้​จัด​ครอบครัว​ของ​ตน​ให้​เป็น​ระเบียบ.
  ๑ ตาม​จริง​แล้ว, พระเจ้า​ตรัส​ดังนี้: เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น​คือ​จิต​วิญญาณ​ทุก​ดวง​ที่ละทิ้ง​บาป​ของ​ตน​และ​มา​หา​เรา, และ​เรียกหา​นาม​ของ​เรา, และเชื่อฟัง​เสียง​ของ​เรา, และ​รักษา​บัญญัติ​ของ​เรา, จะเห็นหน้า​เรา​และ​รู้​ว่า​เรา​ดำรง​อยู่;
  ๒ และ​ว่า​เรา​คือแสงสว่าง​ที่แท้​จริง​ซึ่ง​ให้​ความ​สว่าง​ทุก​คน​ที่มา​ใน​โลก;
  ๓ และ​ว่า​เรา​อยู่ใน​พระ​บิดา, และ​พระ​บิดา​ใน​เรา, และ​พระ​บิดา​และ​เรา​เป็น​หนึ่ง​เดียวกัน—
  ๔ พระ​บิดาเพราะ​พระองค์ประทาน​ความ​สมบูรณ์​แห่ง​พระองค์​แก่​เรา, และ​พระ​บุตร เพราะ​เรา​อยู่​ใน​โลก​มา​แล้ว​และ​ให้​เนื้อหนัง​เป็น​ร่าง​ของ​เรา, และ​พำนัก​ใน​บรรดา​บุตร​ของ​มนุษย์.
  ๕ เรา​อยู่​ใน​โลก​มา​แล้ว​และ​ได้​รับ​จาก​พระ​บิดา​ของ​เรา, และงาน​ของ​พระองค์​แสดง​ให้​ประจักษ์​ไว้​อย่าง​แจ้ง​ชัด.
  ๖ และ​ยอห์น​เห็น​และ​กล่าว​คำ​พยาน​ถึง​ความ​สมบูรณ์​แห่ง​รัศมีภาพ​ของ​เรา, และ​ความ​สมบูรณ์​แห่ง​บันทึก​ของ​ยอห์น​จะ​ได้​รับ​การ​เปิดเผย​ต่อ​จาก​นี้​ไป.
  ๗ และ​เขา​กล่าว​คำ​พยาน, โดย​พูด​ว่า: ข้าพเจ้า​เห็น​รัศมี​ภาพ​ของ​พระองค์, ว่า​พระองค์​ทรง​ดำรง​อยู่​ใน​กาล​เริ่มต้น, ก่อน​มี​โลก​ขึ้น​มา;
  ๘ ฉะนั้น, ใน​กาล​เริ่ม​ต้น​พระ​วาทะ​ทรง​ดำรง​อยู่, เพราะ​พระองค์​ทรง​เป็น​พระ​วา​ทะ, แม้​ผู้​ส่ง​สาร​แห่ง​ความ​รอด—
  ๙ แสงสว่าง​และ​พระ​ผู้ไถ่​ของ​โลก; พระ​วิญญาณ​แห่ง​ความ​จริง, ผู้​เสด็จ​มา​ใน​โลก, เพราะ​โลก​รังสรรค์​โดย​พระองค์, และ​ใน​พระองค์​จึง​บังเกิด​ชีวิต​ของ​มนุษย์​และ​แสงสว่าง​ของ​มนุษย์.
  ๑๐ โลก​ทั้งหลายรังสรรค์​โดย​พระองค์; มนุษย์​รังสรรค์​โดย​พระองค์; สิ่ง​ทั้งปวง​รังสรรค์​โดย​พระองค์, และ​โดย​ผ่าน​พระองค์, และ​จาก​พระองค์.
  ๑๑ และ​ข้าพเจ้า, ยอ​ห์น, กล่าว​คำ​พยาน​ว่า​ข้าพเจ้า​เห็น​รัศมี​ภาพ​ของ​พระองค์, ดัง​รัศมี​ภาพ​ของ​พระองค์​เดียว​ที่​ถือกำเนิด​จาก​พระ​บิดา, เปี่ยม​ด้วย​พระ​คุณ​และ​ความ​จริง, แม้​พระ​วิญญาณ​แห่ง​ความ​จริง, ซึ่ง​เสด็จ​มา​และ​ทรง​พำนัก​ใน​เนื้อ​หนัง, และ​ทรง​พำนัก​ใน​บรรดา​พวก​เรา.
  ๑๒ และ​ข้าพเจ้า, ยอ​ห์น, เห็น​ว่า​พระองค์​หา​ได้​รับ​ความสมบูรณ์​ไม่​ใน​ตอน​แรก, แต่​ได้​รับ​พระคุณ​แทน​พระ​คุณ;
  ๑๓ และ​พระองค์​หา​ได้​รับ​ความ​สมบูรณ์​ไม่​ใน​ตอน​แรก, แต่​ดำเนิน​ต่อ​ไป​จาก​พระคุณ​สู่​พระ​คุณ, จน​พระองค์​ได้​รับ​ความ​สมบูรณ์;
  ๑๔ และ​ด้วย​เหตุ​นี้ จึง​เรียก​พระองค์​พระบุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, เพราะ​พระองค์​หา​ได้​รับ​ความ​สมบูรณ์​ไม่​ใน​ตอน​แรก.
  ๑๕ และ​ข้าพเจ้า, ยอห์น, กล่าว​คำ​พยาน, และ​ดู​สิ, ฟ้า​สวรรค์​เปิด​ออก, และ​พระ​วิญญาณบริสุทธิ์​เสด็จ​ลง​มาบ​นพ​ระ​องค์​ใน​รูป​ของ​นกพิราบ, และ​ประทับ​บน​พระองค์, และ​มีเสียง​มา​จาก​สวรรค์​โดย​กล่าว​ว่า: นี่​คือ​บุตรที่รัก​ของ​เรา.
  ๑๖ และ​ข้าพเจ้า, ยอ​ห์น, กล่าว​คำ​พยาน​ว่า​พระองค์​ได้​รับ​ความ​สมบูรณ์​แห่ง​รัศมี​ภาพ​ของ​พระ​บิดา;
  ๑๗ และ​พระองค์​ได้​รับ​เด​ชานุภาพทั้งปวง, ทั้ง​ใน​สวรรค์​และ​บน​แผ่นดิน​โลก, และ​รัศมี​ภาพ​ของ​พระบิดา​อยู่​กับ​พระองค์, เพราะ​พระองค์​ทรง​พำนัก​อยู่​ใน​พระองค์.
  ๑๘ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น, คือ​หาก​เจ้า​ซื่อสัตย์​เจ้า​จะ​ได้​รับ​ความ​สมบูรณ์​แห่ง​บันทึก​ของ​ยอ​ห์น.
  ๑๙ เรา​ให้​คำ​กล่าว​เหล่า​นี้​แก่​เจ้า เพื่อ​เจ้า​จะ​เข้าใจ และ​รู้​ว่า​จะนมัสการ​อย่างไร, และ​รู้​ว่า​เจ้า​นมัสการ​อะไร, เพื่อ​เจ้า​จะ​มา​เฝ้า​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของ​เรา, และ​ได้​รับ​ความ​สมบูรณ์​แห่ง​พระองค์​ใน​เวลา​อัน​สมควร.
  ๒๐ เพราะ​หาก​เจ้า​รักษาบัญญัติ​ของ​เรา เจ้า​จะ​ได้​รับ​ความสมบูรณ์​แห่ง​พระองค์, และรุ่งโรจน์​ใน​เรา​ดัง​ที่​เรา​ใน​พระ​บิดา; ฉะนั้น, เรา​จึง​กล่าว​แก่​เจ้า, เจ้า​จะ​ได้​รับ​พระคุณ​แทน​พระ​คุณ.
  ๒๑ และ​บัดนี้, ตาม​จริง​แล้ว เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ใน​กาล​เริ่มต้น​เรา​อยู่​กับ​พระ​บิดา, และ​เป็น​พระ​บุตรหัวปี;
  ๒๒ และ​คน​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​เหล่า​นั้น​ผู้​ถือกำเนิด​ผ่าน​เรา​เป็น​ผู้​รับส่วน​รัศมีภาพ​ของ​พระองค์​พระองค์​นั้น, และ​เป็น​ศาสนจักร​ของ​พระ​บุตร​หัวปี.
  ๒๓ ใน​กาล​เริ่ม​ต้น​เจ้า​ดำรง​อยู่กับ​พระ​บิดา​เช่น​กัน; สิ่ง​นั้น​ซึ่ง​เป็น​พระ​วิญญาณ, แม้​พระ​วิญญาณ​แห่ง​ความ​จริง;
  ๒๔ และ​ความจริง​คือ​ความรู้​ถึง​สิ่ง​ทั้งหลาย​ดัง​ที่​เป็น​อยู่, และ​ดัง​ที่​เป็น​มา, และ​ดัง​ที่​จะ​เป็น;
  ๒๕ และ​สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่มา​ก​หรือ​น้อย​กว่านี้​เป็น​วิญญาณ​ของ​คน​ชั่วคน​นั้น ซึ่ง​เป็น​ผู้​กล่าวเท็จ​มา​นับ​จาก​กาล​เริ่ม​ต้น.
  ๒๖ พระ​วิญญาณ​แห่ง​ความจริง​มา​จาก​พระผู้เป็นเจ้า. เรา​คือ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​ความ​จริง, และ​ยอ​ห์นก​ล่า​ว​คำ​พยาน​ถึง​เรา; โดย​กล่าว​ว่า: พระองค์​ทรง​ได้​รับ​ความ​สมบูรณ์​แห่ง​ความ​จริง, แท้จริง​แล้ว, แม้​แห่ง​ความ​จริง​ทั้งมวล;
  ๒๗ และ​ไม่​มี​มนุษย์​คน​ใด​ได้​รับ​ความสมบูรณ์​เว้นแต่​เขา​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระองค์.
  ๒๘ คน​ที่รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระองค์​ได้​รับ​ความ​จริง​และแสงสว่าง, จน​เขา​รุ่งโรจน์​ใน​ความ​จริง​และรู้​สิ่ง​ทั้งปวง.
  ๒๙ ใน​กาล​เริ่มต้น​มนุษย์​ดำรง​อยู่​กับ​พระผู้เป็นเจ้า​เช่น​กัน. ความ​รู้แจ้ง, หรือ​แสงสว่าง​แห่ง​ความ​จริง, มิได้​สร้าง​ขึ้น​หรือ​รังสรรค์​ไว้, ทั้ง​แน่นอน​ว่า​ไม่​สามารถ​ทำได้.
  ๓๐ ความ​จริง​ทั้งมวล​เป็น​อิสระ​อยู่​ใน​ภพ​นั้น​ซึ่ง​ใน​นั้น​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​วาง​ไว้, ที่​จะกระทำ​ด้วย​ตัว​มัน​เอง, ดัง​ความ​รู้​แจ้ง​ทั้งมวล​ด้วย; มิ​ฉะนั้น​ก็​ไม่​มี​การ​ดำรง​อยู่.
  ๓๑ ดูเถิด, นี่​คือ​สิทธิ์เสรี​ของ​มนุษย์, และ​นี่​คือ​การก​ล่า​ว​โทษ​แก่​มนุษย์; เพราะ​สิ่ง​นั้น​ซึ่ง​ดำรง​อยู่​จาก​กาล​เริ่ม​ต้น​แสดง​ให้​ประจักษ์​อย่าง​แจ้งชัด​แก่​พวก​เขา, และ​พวก​เขา​หา​รับ​แสงสว่าง​ไม่.
  ๓๒ และ​มนุษย์​ทุก​คน​ที่​วิญญาณ​ของ​เขา​หา​รับแสงสว่าง​ไม่​จะ​อยู่​ภาย​ใต้​การก​ล่า​ว​โทษ.
  ๓๓ เพราะ​มนุษย์​เป็นวิญญาณ. ธาตุ​ต่างๆ เป็นนิรันดร์, และ​วิญญาณ​กับ​ธาตุ, สัมพันธ์​กัน​อย่าง​แยก​ไม่​ออก, จะ​ได้​รับ​ความ​สมบูรณ์​แห่ง​ปีติ;
  ๓๔ และ​เมื่อแยก​จาก​กัน, มนุษย์​จะ​รับ​ความ​สมบูรณ์​แห่งปีติ​ไม่​ได้.
  ๓๕ ธาตุ​ต่างๆ เป็น​พลับพลา​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; แท้จริง​แล้ว, มนุษย์​เป็น​พลับพลา​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, แม้​พระวิหาร; และ​พระ​วิหาร​ใด​ก็ตาม​ที่​เสื่อม​ความ​ศักดิ์สิทธิ์, พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ทรง​ทำลาย​พระ​วิหาร​นั้น.
  ๓๖ รัศมีภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​คือ​ความ​รู้แจ้ง, หรือ, อีก​นัย​หนึ่ง, แสงสว่าง​และ​ความ​จริง.
  ๓๗ แสงสว่าง​และ​ความ​จริง​ละทิ้ง​คนชั่ว​คน​นั้น.
  ๓๘ วิญญาณ​ทุก​ดวง​ของ​มนุษย์บริสุทธิ์​ใน​กาล​เริ่ม​ต้น, และ​โดยที่​พระผู้เป็นเจ้า​ทรงไถ่​มนุษย์​แล้ว​จาก​การตก, มนุษย์​จึง​กลาย​เป็น​คนบริสุทธิ์​ต่อ​พระ​พักตร์​พระผู้เป็นเจ้า​อีก​ครั้ง, ใน​สภาพ​ของ​พวก​เขา​ที่​เป็น​ทารก.
  ๓๙ และ​คน​ชั่ว​ร้าย​คน​นั้น​มา​และนำ​แสงสว่าง​และ​ความ​จริง​ไป, จาก​ลูก​หลาน​มนุษย์, โดย​การ​ไม่​เชื่อฟัง, และ​เนื่องจากประเพณี​บรรพบุรุษ​ของ​พวก​เขา.
  ๔๐ แต่​เรา​บัญชา​เจ้า​ไว้​ให้​เลี้ยงดู​ลูก​ๆ ของ​เจ้า​ใน​แสงสว่าง​และ​ความ​จริง.
  ๔๑ แต่​ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา เฟรเด​อริ​ค จี. วิลเลียมส์, เจ้า​ทำ​ตน​ให้​อยู่​ภาย​ใต้​การก​ล่า​ว​โทษ​นี้​เรื่อย​มา;
  ๔๒ เจ้า​มิได้สอน​แสงสว่าง​และ​ความ​จริง​แก่​ลูก​ๆ, ตาม​พระ​บัญญัติ; และ​คน​ชั่ว​ร้าย​คน​นั้น​ยัง​มี​อำนาจ, ใน​เวลา​นี้, เหนือ​เจ้า, และ​นี่​เป็น​เหตุ​แห่ง​ความ​ทุกข์​ของ​เจ้า.
  ๔๓ และ​บัดนี้ บัญญัติ​ข้อ​หนึ่ง​เรา​ให้​แก่​เจ้า—หาก​เจ้า​จะ​ได้​รับ​การ​ปลดปล่อย​เจ้า​พึง​จัด​บ้าน​ของ​เจ้า​เอง​ให้​อยู่​ในระเบียบ, เพราะ​มี​หลาย​เรื่อง​ที่​ไม่​ถูก​ต้อง​ใน​บ้าน​ของ​เจ้า.
  ๔๔ ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ซิ​ดนีย์ ริก​ดัน, ว่า​ใน​บาง​เรื่อง​เขา​มิได้​รักษา​พระ​บัญญัติ​เกี่ยว​กับ​ลูก​ๆ ของ​เขา; ฉะนั้น, ก่อน​อื่น​จง​จัด​บ้าน​ของ​เจ้า​ให้​อยู่​ใน​ระเบียบ.
  ๔๕ ตาม​จริง​แล้ว, เรา​กล่าว​แก่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, จูเนียร์, หรือ​อีก​นัย​หนึ่ง, เรา​จะ​เรียก​พวก​เจ้า​ว่าเพื่อน, เพราะ​เจ้า​เป็น​เพื่อน​ของ​เรา, และ​เจ้า​จะ​มี​มรดก​กับ​เรา—
  ๔๖ เรา​เรียก​พวก​เจ้า​ว่าผู้​รับใช้​เพื่อ​เห็นแก่​โลก, และ​เจ้า​เป็น​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พวก​เขา​เพื่อ​เห็นแก่​เรา—
  ๔๗ และ​บัดนี้, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, จูเนียร์—เจ้า​มิได้​รักษา​พระ​บัญญัติ, และ​จำเป็น​ต้อง​ยืน​รับ​การติเตียน​ต่อ​พระ​พักตร์​พระเจ้า;
  ๔๘ ครอบครัว​ของ​เจ้า​จำเป็น​ต้อง​กลับ​ใจ​และ​ละทิ้ง​บาง​สิ่ง​บาง​อย่าง, และ​ให้​ใส่ใจ​ใน​คำ​กล่าว​ของ​เจ้า​อย่าง​ตั้งใจ​จริง​ยิ่ง​ขึ้น, มิ​ฉะนั้น​จะ​ถูก​ย้าย​ออก​จาก​ที่​ของ​พวก​เขา.
  ๔๙ สิ่ง​ใด​ที่​เรา​กล่าว​แก่​คน​หนึ่ง​เรา​ก็​กล่าว​แก่​ทุก​คน; จง​สวดอ้อนวอน​เสมอ​เกลือก​คน​ชั่ว​ร้าย​คน​นั้น​มี​อำนาจ​ใน​เจ้า, และ​ย้าย​เจ้า​ออก​จาก​ที่​ของ​เจ้า.
  ๕๐ ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา นูเวล เค. วิ​ทนีย์ ด้วย, อธิการ​คน​หนึ่ง​ของ​ศาสนจักร​เรา, ต้อง​ถูก​ตี​สอน, และ​จัด​ครอบครัว​เขา​ให้​อยู่​ใน​ระเบียบ, และ​จง​ดู​ว่า​พวก​เขา​ขยัน​หมั่น​เพียร​และ​ทุ่มเท​ให้​บ้าน​มาก​ขึ้น, และ​จง​สวด​อ้อนวอน​เสมอ, มิ​ฉะนั้น​พวก​เขา​จะ​ถูก​ย้าย​ออก​จากที่​ของ​พวก​เขา.
  ๕๑ บัดนี้, เรา​กล่าว​แก่​พวก​เจ้า, เพื่อน​ของ​เรา, ให้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา ซิ​ดนีย์ ริก​ดัน ออก​เดินทาง, และ​ให้​เร่งรีบ, และ​ประกาศ​ปี​อัน​ทรงโปรด​ของ​พระเจ้า​ด้วย, และ​พระ​กิตติคุณ​แห่ง​ความ​รอด, ดัง​ที่​เรา​จะ​ให้​เขา​เอ่ย​ปาก; และ​โดย​การ​สวด​อ้อนวอน​จาก​ศรัทธา​ของ​เจ้า​พร้อม​ด้วย​ความ​เห็น​ชอบ​เอกฉันท์ เรา​จะ​สนับสนุน​เขา.
  ๕๒ และ​ให้​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, จูเนียร์, และ​เฟรเด​อริ​ค จี. วิลเลียมส์ เร่งรีบ​ด้วย, และ​จะ​ให้​แก่​พวก​เขา แม้​ตาม​การ​สวด​อ้อนวอน​จาก​ศรัทธา; และ​ตราบเท่า​ที่​เจ้า​เชื่อฟัง​คำ​กล่าว​ของ​เรา​เจ้า​จะ​ไม่​ถูก​ทำให้​จำนน​ใน​โลก​นี้, หรือ​ใน​โลก​ที่​จะ​มา​ถึง.
  ๕๓ และ, ตาม​จริง​แล้ว​เรา​กล่าว​แก่​เจ้า, ว่าเป็น​ความ​ประสงค์​ของ​เรา​ที่​เจ้า​จะ​เร่งรีบแปล​คัมภีร์​ของ​เรา, และ​จะได้​ความรู้​เรื่อง​ประวัติศาสตร์, และ​เรื่อง​ประเทศ​ต่างๆ, และ​เรื่อง​อาณาจักร​ต่างๆ, เรื่อง​กฎ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​และ​มนุษย์, และ​ทั้งหมด​นี้​เพื่อ​ความ​รอด​ของ​ไซ​อัน. เอ​เมน.