พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน
หนังสือ​ของ​โม​โร​ไน
บท​ที่ ๑๐
ประจักษ์พยาน​เกี่ยว​กับ​พระ​คัมภีร์​มอ​รม​อ​น​เกิด​ขึ้น​โดย​อำนาจ​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์—ของ​ประทาน​แห่ง​พระ​วิญญาณ​มอบ​ให้​คน​ซื่อสัตย์—ของ​ประทาน​ทาง​วิญญาณ​มา​คู่​กับ​ศรัทธา​เสมอ—ถ้อยคำ​ของ​โม​โร​ไน​พูด​จาก​ภัสมธุลี—จง​มา​หา​พระ​คริสต์, ได้​รับ​การ​ทำให้​ดี​พร้อม​ใน​พระองค์, และ​ชำระ​จิต​วิญญาณ​ท่าน​ให้​บริสุทธิ์. ประมาณ ค.ศ. ๔๒๑.
  ๑ บัดนี้​ข้าพเจ้า, โม​โร​ไน, เขียน​เรื่อง​บาง​อย่าง​ที่​ข้าพเจ้า​เห็น​ว่า​ดี; และ​ข้าพเจ้า​เขียน​ถึง​ชาวเลมัน, พี่น้อง​ข้าพเจ้า; และ​ข้าพเจ้า​อยาก​ให้​พวก​เขา​รู้​ว่า​กว่า​สี่​ร้อย​ยี่สิบ​ปี​ผ่าน​ไป​แล้ว​นับ​แต่​ได้​รับ​เครื่องหมาย​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระ​คริสต์.
  ๒ และ​ข้าพเจ้าผนึก​บันทึก​เหล่า​นี้, หลังจาก​ที่​พูด​กับ​ท่าน​แล้ว​เล็กน้อย​เพื่อ​เป็นการ​กระตุ้น​ท่าน.
  ๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้า​จะ​แนะนำ​ท่าน​ว่า​เมื่อ​ท่าน​จะ​อ่าน​เรื่อง​เหล่า​นี้, หาก​จะ​เป็น​ปรีชา​ญาณ​ใน​พระผู้เป็นเจ้า​ที่​ท่าน​จะ​อ่าน, ให้ท่า​น​จำ​ไว้​ว่า​พระเจ้า​ทรง​เมตตา​ลูก​หลาน​มนุษย์​เพียง​ใด, นับ​แต่​การ​สร้าง​อา​ดัมแม้ลง​มา​จนถึง​เวลา​ที่​ท่าน​จะ​ได้​รับ​เรื่อง​เหล่า​นี้, และ​ไตร่ตรอง​ในใจ​ท่าน.
  ๔ และ​เมื่อ​ท่าน​จะ​ได้​รับ​เรื่อง​เหล่า​นี้, ข้าพเจ้า​จะ​แนะนำ​ท่าน​ให้​ทูลถาม​พระผู้เป็นเจ้า, พระ​บิดานิรันดร์, ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​คริสต์, ว่า​เรื่อง​เหล่า​นี้​จริง​หรือไม่; และ​หาก​ท่าน​จะ​ทูล​ถาม​ด้วย​ใจจริง, ด้วย​เจตนาแท้จริง, โดย​มีศรัทธา​ใน​พระ​คริสต์, พระองค์​จะ​ทรง​แสดง​ความจริง​ของ​เรื่อง​ให้ประจักษ์​แก่​ท่าน, โดย​อำนาจ​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์.
  ๕ และ​โดย​อำนาจ​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ท่าน​จะรู้​ความจริง​ของ​ทุก​เรื่อง.
  ๖ และ​สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่​ดี​ย่อม​เที่ยงธรรม​และ​จริง; ดังนั้น, ไม่​มี​สิ่ง​ดี​ใดๆ จะ​ปฏิเสธ​พระ​คริสต์, แต่​ยอม​รับ​ว่า​พระองค์​ทรง​ดำรง​อยู่.
  ๗ และ​ท่าน​จะ​รู้​ว่า​พระองค์​ทรง​ดำรง​อยู่, โดย​อำนาจ​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์; ดังนั้น​ข้าพเจ้า​จะ​แนะนำ​ท่าน​มิ​ให้​ปฏิเสธ​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; เพราะ​พระองค์​ทรง​ทำ​งาน​ด้วย​เด​ชานุ​ภาพ, ตามศรัทธา​ของ​ลูก​หลาน​มนุษย์, เหมือน​กัน​ทั้ง​วัน​นี้​และ​พรุ่งนี้, และ​ตลอด​กาล.
  ๘ และ​อนึ่ง, ข้าพเจ้า​แนะนำ​ท่าน, พี่น้อง​ข้าพเจ้า, ไม่​ให้​ปฏิเสธ​ของประทาน​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, เพราะ​มี​อยู่​หลาย​อย่าง; และ​สิ่ง​เหล่า​นี้​มา​จาก​พระผู้เป็นเจ้า​เดียวกัน. และ​มี​วิธี​ต่าง ๆ กัน​ที่​จะ​ให้​ของ​ประทาน​เหล่า​นี้; แต่​เป็น​พระผู้เป็นเจ้า​เดียวกัน​ทรง​ทำ​งาน​ใน​ทุก​สิ่ง​และ​ใน​ทุก​คน; และ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ประทาน​ให้​โดย​การ​แสดง​ให้​ประจักษ์​ของ​พระ​วิญญาณ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ต่อ​มนุษย์, เพื่อ​เป็น​ประโยชน์​แก่​พวก​เขา.
  ๙ เพราะ​ดูเถิด, ประทาน​ให้​คนหนึ่ง​โดย​พระ​วิญญาณ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, เพื่อ​เขา​จะสอน​พระ​คำ​แห่ง​ปัญญา;
  ๑๐ และ​ให้​อีก​คน​หนึ่ง, เพื่อ​เขา​จะ​สอน​พระ​คำ​แห่ง​ความ​รู้​โดย​พระ​วิญญาณ​เดียวกัน;
  ๑๑ และ​ให้​อีก​คน​หนึ่ง, ศรัทธา​มั่นคง​แน่วแน่; และ​อีก​คน​หนึ่ง, ของ​ประทาน​แห่ง​การรักษา​โดย​พระ​วิญญาณ​เดียวกัน;
  ๑๒ และ​อนึ่ง, ให้​อีก​คน​หนึ่ง, เพื่อ​เขา​จะ​ทำ​งานปาฏิหาริย์​ยิ่ง​ใหญ่;
  ๑๓ และ​อนึ่ง, ให้​อีก​คน​หนึ่ง, เพื่อ​เขา​จะ​พยากรณ์​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ทั้งปวง;
  ๑๔ และ​อนึ่ง, ให้​อีก​คน​หนึ่ง, การ​เห็น​เทพ​และ​วิญญาณ​ที่​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ;
  ๑๕ และ​อนึ่ง, ให้​อีก​คน​หนึ่ง, นานา​ภาษา;
  ๑๖ และ​อนึ่ง, ให้​อีก​คน​หนึ่ง, การ​แปล​ความ​หมาย​ของ​ภาษา​และ​ของ​การ​พูดภาษา​ต่าง ๆ.
  ๑๗ และ​ของ​ประทาน​ทั้งหมด​นี้​ได้​มา​โดย​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​คริสต์; และ​ของ​ประทาน​เหล่า​นี้​มา​สู่​คน​ทุก​คน​ต่าง​คน​ต่าง​มี, ตาม​ที่​พระองค์​ทรง​ประสงค์.
  ๑๘ และ​ข้าพเจ้า​จะ​แนะนำ​ท่าน, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, ให้ท่า​น​จำ​ไว้​ว่า​ของ​ประทาน​ที่​ดี​ทุกอย่าง​มา​จาก​พระ​คริสต์.
  ๑๙ และ​ข้าพเจ้า​จะ​แนะนำ​ท่าน, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, ให้ท่า​น​จำ​ไว้​ว่า​พระองค์​ทรง​เป็น​เหมือนกัน​ทั้ง​วัน​วาน, วัน​นี้, และ​ตลอด​กาล, และ​ว่า​ของ​ประทาน​ทั้งหมด​นี้​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​พูด​มา, ซึ่ง​เป็น​ทาง​วิญญาณ, จะ​ไม่​มี​วัน​หมด​ไป, แม้​ตราบเท่า​ที่​โลก​จะ​ยัง​คง​อยู่, เว้นแต่​จะ​เป็น​ไป​ตาม​ความ​ไม่เชื่อ​ของ​ลูก​หลาน​มนุษย์.
  ๒๐ ดังนั้น, จึง​ต้อง​มีศรัทธา; และ​หาก​ต้อง​มี​ศรัทธา​ก็​ต้อง​มีค​วาม​หวัง​ด้วย; และ​หาก​ต้อง​มีค​วาม​หวัง​ก็​ต้อง​มี​จิต​กุศล​ด้วย.
  ๒๑ และ​เว้นแต่​ท่าน​จะ​มี​จิตกุศล​ท่าน​จะ​ไม่​มี​ทาง​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด​ใน​อาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ได้; ทั้ง​ท่าน​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด​ใน​อาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ไม่​ได้​หาก​ท่าน​ไม่​มี​ศรัทธา; ทั้ง​ท่าน​จะ​รอด​ไม่​ได้​หาก​ท่าน​ไม่​มีค​วาม​หวัง.
  ๒๒ และ​หาก​ท่าน​ไม่​มีค​วาม​หวัง​ท่าน​จำ​ต้อง​อยู่​ใน​ความ​หมด​หวัง; และ​ความ​หมด​หวัง​มี​มา​เพราะ​ความ​ชั่วช้า​สามานย์.
  ๒๓ และ​พระ​คริสต์​ตรัส​กับ​บรรพบุรุษ​ของ​เรา​ไว้​จริง ๆ ว่า: หาก​เจ้า​มีศรัทธา​เจ้า​สามารถ​ทำ​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​เห็น​สมควร.
  ๒๔ และ​บัดนี้​ข้าพเจ้า​พูด​กับ​ทั่ว​สุด​แดน​แผ่นดิน​โลก—ว่า​หาก​วัน​นั้น​มา​ถึง​ซึ่ง​อำนาจ​และ​ของ​ประทาน​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​หมด​ไป​ใน​บรรดา​พวก​ท่าน, มัน​ก็​จะ​เป็น​ไปเพราะ​ความ​ไม่เชื่อ.
  ๒๕ และ​วิบัติ​จง​มี​แก่​ลูก​หลาน​มนุษย์​หาก​เป็น​ไป​เช่น​นี้; เพราะ​จะ​ไม่​มีใคร​ทำ​ดี​ใน​บรรดา​พวก​ท่าน, ไม่​มี​สัก​คน. เพราะ​หาก​มี​สัก​คนใน​บรรดา​พวก​ท่าน​ที่​ทำ​ดี, เขา​จะ​ทำ​งาน​ด้วย​อำนาจ​และ​ของ​ประทาน​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๒๖ และ​วิบัติ​แก่​คน​ที่​จะ​ทำ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ให้​หมด​ไป​และ​ตาย, เพราะ​พวก​เขา​ย่อม​ตาย​ในบาป​ของ​ตน, และ​พวก​เขา​ไม่​สามารถ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด​ใน​อาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; และ​ข้าพเจ้า​พูด​เรื่อง​นี้​ตาม​พระ​วจนะ​ของ​พระ​คริสต์; และ​ข้าพเจ้า​หาก​ล่า​ว​เท็จ​ไม่.
  ๒๗ และ​ข้าพเจ้า​แนะนำ​ท่าน​ให้​จดจำ​เรื่อง​เหล่า​นี้; เพราะ​เวลา​มา​ถึง​เร็ว​ที่​ท่าน​จะ​รู้​ว่า​ข้าพเจ้า​ไม่​กล่าว​เท็จ, เพราะ​ท่าน​จะ​เห็น​ข้าพเจ้า​ที่​บัลลังก์​พิพากษา​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; และ​พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ตรัส​กับ​ท่าน​ว่า: เรา​มิได้​ประกาศคำ​ขอ​ง​เรา​แก่​เจ้า​หรือ, ซึ่ง​ชาย​ผู้​นี้​เขียน​ไว้, เหมือน​คนร้อง​ขึ้น​มา​จาก​บรรดา​คน​ตาย, แท้จริง​แล้ว, แม้​ดัง​คน​พูด​ออก​มา​จาก​ภัสมธุลี ?
  ๒๘ ข้าพเจ้า​ประกาศ​เรื่อง​เหล่า​นี้​เพื่อให้​คำ​พยากรณ์​เกิดสัมฤทธิผล. และ​ดูเถิด, มัน​จะ​ออก​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้ทรง​เป็น​นิจ; และ​พระ​วจนะ​ของ​พระองค์​จะส่งเสียง​เรียก​ออก​ไป​จาก​รุ่น​สู่​รุ่น.
  ๒๙ และ​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ทรง​แสดง​แก่​ท่าน, ว่า​เรื่อง​ที่​ข้าพเจ้า​เขียน​ไว้​เป็น​เรื่อง​จริง.
  ๓๐ และ​อนึ่ง​ข้าพเจ้า​อยาก​กระตุ้น​ท่าน​ให้​มาหา​พระ​คริสต์, และ​ยึด​มั่น​ใน​ของ​ประทาน​ที่​ดี​ไว้​ทุก​อย่าง, และ​ไม่แตะต้อง​ของ​ชั่ว, หรือ​สิ่ง​ไม่​สะอาด.
  ๓๑ และ​จงตื่น, และ​ลุก​ขึ้น​จาก​ภัสมธุลี, โอ้​เยรูซา​เล็ม; แท้จริง​แล้ว, และ​สวม​อาภรณ์​งดงาม​ของ​ท่าน, โอ้​ธิดา​ของ​ไซอัน; และ​จง​ทำหลัก​ของ​ท่าน​ให้แข็งแรง​และ​ขยาย​เขตแดน​ของ​ท่าน​ตลอด​กาล, เพื่อ​ท่าน​จะ​ไม่ปะปน​กัน​อีก​ต่อ​ไป, เพื่อ​พัน​ธ​สัญญา​ของ​พระ​บิดา​นิรันดร์ซึ่ง​พระองค์​ทรง​กระทำ​ไว้​กับ​ท่าน, โอ้​เชื้อสาย​แห่ง​อิส​ราเอล, จะ​เกิดสัมฤทธิผล.
  ๓๒ แท้จริง​แล้ว, จง​มาหา​พระ​คริสต์, และ​ได้​รับ​การ​ทำให้​ดีพร้อม​ใน​พระองค์, และ​ปฏิเสธ​ตน​จาก​ความ​ไม่​เป็น​เหมือน​พระผู้เป็นเจ้า​ทุก​อย่าง; และ​หาก​ท่าน​จะ​ปฏิเสธ​ตน​จาก​ความ​ไม่​เป็น​เหมือน​พระผู้เป็นเจ้า​ทุก​อย่าง, และรัก​พระผู้เป็นเจ้า​ด้วย​สุด​พลัง, ความ​นึกคิด, และ​พละ​กำลัง​ของ​ท่าน, เมื่อนั้น​พระ​คุณ​ของ​พระองค์​จึง​เพียงพอ​สำหรับ​ท่าน, เพื่อ​โดย​พระ​คุณ​ของ​พระองค์​ท่าน​จะ​ดี​พร้อม​ใน​พระ​คริสต์; และ​หาก​โดย​พระคุณ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ท่าน​ดี​พร้อม​ใน​พระ​คริสต์, ท่าน​ย่อม​ไม่​มี​ทาง​ปฏิเสธ​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ได้​เลย.
  ๓๓ และ​อนึ่ง, หาก​ท่าน​โดย​พระ​คุณ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ดี​พร้อม​ใน​พระ​คริสต์, และ​ไม่​ปฏิเสธ​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระองค์, เมื่อนั้น​ท่าน​ย่อม​ได้​รับ​การ​ชำระ​ให้บริสุทธิ์​ใน​พระ​คริสต์​โดย​พระ​คุณ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, ผ่าน​การ​หลั่ง​พระโลหิต​ของ​พระ​คริสต์, ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​พัน​ธ​สัญญา​ของ​พระ​บิดา​อัน​นำ​ไป​สู่​การปลด​บาป​ของ​ท่าน, ทำให้​ท่าน​กลับบริสุทธิ์, ปราศจาก​มลทิน.
  ๓๔ และ​บัดนี้​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ทุก​คน​ว่า, ลา​ก่อน. ใน​ไม่​ช้า​ข้าพเจ้า​จะ​ไปพักผ่อน​อยู่​ใน​เมือง​บรม​สุขเกษม​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, จนกว่าวิญญาณ​และ​ร่างกาย​ของ​ข้าพเจ้า​จะรวม​กัน​อีก, และ​พระองค์​จะ​ทรง​นำ​ข้าพเจ้า​ออก​มา​อย่าง​มี​ชัย​ทาง​นภา​กา, เพื่อ​พบ​ท่าน​หน้า​บัลลังก์​พิพากษา​อัน​น่าพึงใจ​ของ​พระ​เยโฮวาห์​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่, พระ​ผู้พิพากษา​นิรันดร์ทั้ง​ของ​คน​เป็น​และ​คน​ตาย. เอ​เมน.

จบ​บริบูรณ์