พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​โม​โร​ไน
บท​ที่ ๒
พระ​เยซู​ประทาน​อำนาจ​ที่​จะ​มอบ​ของ​ประทาน​แห่ง​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ให้​สานุศิษย์​ชาว​นีไฟสิบ​สอง​คน. ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.
  ๑ พระ​ดำรัส​ของ​พระ​คริสต์, ซึ่ง​พระองค์​รับสั่ง​กับสานุศิษย์​ของ​พระองค์, คือ​คน​สิบ​สอง​คน​ที่​พระองค์​ทรง​เลือก​ไว้, เมื่อ​พระองค์​ทรง​วาง​พระ​หัตถ์​บน​พวก​ท่าน—
  ๒ และ​พระองค์​ทรง​เรียก​ชื่อ​พวก​ท่าน, โดย​ตรัส​ว่า: เจ้า​จง​เรียก​หา​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของ​เรา, ใน​คำ​สวด​อ้อนวอน​อย่าง​สุดกำลัง; และ​หลังจาก​เจ้า​ทำ​สิ่ง​นี้​แล้ว​เจ้า​จะ​มีอำนาจ​ซึ่ง​กับ​คน​ที่​เจ้า​จะวางมือ​ของ​เจ้า, เจ้า​จะให้​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์; และ​เจ้า​จะ​ให้​ใน​นาม​ของ​เรา, เพราะ​อัครสาวก​ของ​เรา​ทำ​ดังนี้.
  ๓ บัดนี้​พระ​คริสต์​รับสั่ง​ถ้อยคำ​เหล่า​นี้​กับ​พวก​ท่าน​ใน​เวลา​ที่​เสด็จ​มา​ปรากฏ​ครั้ง​แรก; และ​ฝูง​ชน​หา​ได้ยิน​ไม่, แต่​สานุศิษย์​ได้ยิน​รับสั่ง; และ​มาก​เท่า​ที่​พวก​ท่านวาง​มือ​ของ​พวก​ท่าน, พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​เสด็จ​ลง​มาบ​นค​น​เหล่า​นั้น.