พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​โม​โร​ไน
บท​ที่ ๗
มี​การ​เชิญ​ชวน​เข้า​สู่​สถาน​พักผ่อน​ของ​พระเจ้า—จง​สวด​อ้อนวอน​ด้วย​เจตนา​อัน​แท้จริง—พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​คริสต์​ทำให้​มนุษย์​สามารถ​รู้ความ​ดี​จาก​ความ​ชั่ว—ซา​ตาน​ชักนำ​มนุษย์​ให้​ปฏิเสธ​พระ​คริสต์​และ​ทำ​ชั่ว—ศาสดา​พยากรณ์​แสดง​ให้​ประจักษ์​ถึง​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระ​คริสต์—ปาฏิหาริย์​เกิด​ขึ้น​ได้โดย​ศรัทธา, และ​เทพ​ปฏิบัติ—มนุษย์​ควร​หวัง​ชีวิต​นิรันดร์และ​แนบ​สนิท​กับ​จิต​กุศล ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.
  ๑ และ​บัดนี้​ข้าพเจ้า, โม​โร​ไน, เขียน​คำ​พูด​ของ​มอ​รม​อ​น​บิดา​ข้าพเจ้า​ไว้​เล็กน้อย, ซึ่ง​ท่าน​พูด​ไว้​เกี่ยว​กับศรัทธา, ความ​หวัง, และ​จิต​กุศล; เพราะ​ท่าน​พูด​กับ​ผู้คน​ใน​ลักษณะ​นี้, เมื่อ​ท่าน​สอน​พวก​เขา​ใน​ธรรม​ศาลา​ซึ่ง​พวก​เขา​สร้าง​ไว้​เป็น​สถาน​ที่​นมัสการ.
  ๒ และ​บัดนี้​ข้าพเจ้า, มอ​รม​อ​น, กล่าว​แก่​ท่าน​พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า; และ​เป็น​โดย​พระ​คุณ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​พระ​บิดา, และ​พระเจ้า​พระ​เยซู​คริสต์​ของ​เรา, และ​พระ​ประสงค์​อัน​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์, เพราะ​ของ​ประทาน​แห่ง​การเรียก​ของ​พระองค์​ที่​มี​ต่อ​ข้าพเจ้า, ที่​ข้าพเจ้า​ได้​รับ​อนุญาต​ให้​พูด​กับ​ท่าน​ใน​ครั้ง​นี้.
  ๓ ดังนั้น, ข้าพเจ้า​จะ​พูด​กับ​ท่าน​ผู้​เป็น​ของ​ศาสนจักร, ซึ่ง​เป็น​ผู้​ติดตาม​ที่​มี​ใจ​สงบ​สุข​ของ​พระ​คริสต์, และ​ซึ่ง​ได้​รับ​ความ​หวัง​อย่าง​เพียงพอ​ซึ่ง​ด้วย​ความ​หวัง​นี้​ท่าน​จะ​เข้าไป​ใน​สถานพักผ่อน​ของ​พระเจ้า​ได้, นับ​แต่​เวลา​นี้​ไป​จนกว่า​ท่าน​จะ​พักผ่อน​อยู่​กับ​พระองค์​ใน​สวรรค์.
  ๔ และ​บัดนี้​พี่น้อง​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​ตัดสิน​เรื่อง​เหล่า​นี้​เกี่ยว​กับ​ท่าน​เพราะ​การ​ดำเนินชีวิต​อย่าง​สงบ​สุข​ของ​ท่าน​กับ​ลูก​หลาน​มนุษย์.
  ๕ เพราะ​ข้าพเจ้า​จำ​ได้​ถึง​พระ​วจนะ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​ซึ่ง​ตรัส​ไว้​ว่า​โดย​งาน​ของ​พวก​เขา​ท่าน​จะรู้จัก​พวก​เขา; เพราะ​หาก​งาน​ของ​พวก​เขา​ดี, พวก​เขา​ก็​ย่อม​ดี​ด้วย.
  ๖ เพราะ​ดูเถิด, พระผู้เป็นเจ้า​ตรัส​ว่า​มนุษย์​โดยที่ชั่ว​จะ​ทำ​สิ่ง​ดี​ไม่​ได้; เพราะ​หาก​เขา​ถวาย​ของขวัญ, หรือ​สวดอ้อนวอน​พระผู้เป็นเจ้า, เว้นแต่​เขา​จะ​ทำ​ด้วย​เจตนา​อัน​แท้จริง​สิ่ง​นี้​ก็​ไม่​เป็น​ประโยชน์​กับ​เขา​เลย.
  ๗ เพราะ​ดูเถิด, จะ​ไม่​นับ​ว่าเป็น​ความชอบ​ธรรม​สำหรับ​เขา.
  ๘ เพราะ​ดูเถิด, หาก​มนุษย์​โดยที่ชั่ว​จะ​ให้​ของขวัญ, เขา​ย่อม​ทำ​อย่าง​เสีย​ไม่ได้; ดังนั้น​สำหรับ​เขา​จะ​นับ​ว่าเป็น​เช่น​เดียว​กับ​เขา​ได้​เก็บ​ของขวัญ​นั้น​ไว้; ดังนั้น​จึง​นับ​ว่า​เขา​ชั่ว​ต่อ​พระ​พักตร์​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๙ และ​เช่น​เดียวกัน​ถือว่า​เป็นการ​ชั่ว​ด้วย​สำหรับ​มนุษย์, หาก​เขา​สวด​อ้อนวอน​และ​ไม่​ใช่​ด้วย​เจตนา​อันแท้จริง​จาก​ใจ; แท้จริง​แล้ว, และ​ย่อม​ไม่​เป็น​ประโยชน์​กับ​เขา​เลย, เพราะ​พระผู้เป็นเจ้า​ไม่​ทรง​รับ​คน​เช่น​นั้น.
  ๑๐ ดังนั้น, มนุษย์​โดยที่​ชั่ว​จะ​ทำ​สิ่ง​ดี​ไม่​ได้; ทั้ง​เขา​จะ​ไม่​ให้​ของขวัญ​ดี.
  ๑๑ เพราะ​ดูเถิด, แหล่งน้ำ​ขม​ให้​น้ำดี​ออก​มา​ไม่​ได้; ทั้ง​แหล่ง​น้ำดี​ให้​น้ำ​ขม​ออก​มา​ไม่​ได้; ดังนั้น, คน​คน​หนึ่ง​โดยที่​เป็น​ผู้​รับ​ใช้​ของ​มาร​ก็​ติดตาม​พระ​คริสต์​ไม่​ได้; และ​หาก​เขาติดตาม​พระ​คริสต์​เขา​ก็​เป็น​ผู้​รับ​ใช้​ของ​มาร​ไม่​ได้.
  ๑๒ ดังนั้น, สิ่ง​ที่ดี​ทั้งปวง​มา​จาก​พระผู้เป็นเจ้า; และ​สิ่ง​ที่ชั่ว​มา​จาก​มาร; เพราะ​มาร​เป็น​ศัตรู​กับ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​ต่อสู้​กับ​พระองค์​ตลอด​เวลา, และ​เชื้อเชิญ​และ​ชักจูง​ให้ทำบาป, และ​ให้​ทำ​สิ่ง​ที่​ชั่ว​ตลอด​เวลา.
  ๑๓ แต่​ดูเถิด, สิ่ง​ที่​เป็น​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​เชื้อเชิญ​และ​ชักจูง​ให้​ทำ​ดี​อยู่​ตลอด​เวลา; ดังนั้น, ทุก​สิ่ง​ที่​เชื้อเชิญ​และชักจูง​ให้​ทำ​ดี, และ​รัก​พระผู้เป็นเจ้า, และ​รับ​ใช้​พระองค์, จึง​ได้​รับ​การดลใจ​จาก​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๑๔ ดังนั้น, จง​ใส่ใจ, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, เพื่อ​ท่าน​จะ​ไม่​ตัดสิน​ว่า​สิ่ง​ที่ชั่ว​เป็น​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, หรือ​สิ่ง​ที่​ดี​และ​มา​จาก​พระผู้เป็นเจ้า​เป็น​ของ​มาร.
  ๑๕ เพราะ​ดูเถิด, พี่น้อง​ของ​ข้าพเจ้า, สิ่ง​นี้​มี​ไว้​ให้ท่า​น​เพื่อตัดสิน, เพื่อ​ท่าน​จะ​รู้ความ​ดี​จาก​ความ​ชั่ว; และ​วิธี​ที่​ท่าน​จะ​ตัดสิน​ชัด​แจ้ง, เพื่อ​ท่าน​จะ​รู้​ด้วย​ความ​รู้​อัน​สมบูรณ์, เหมือน​ดัง​ความ​สว่าง​ของกลาง​วัน​ต่าง​จาก​กลางคืน​ที่​มืด.
  ๑๖ เพราะ​ดูเถิด, พระวิญญาณ​ของ​พระ​คริสต์​ประทาน​ให้​มนุษย์​ทุก​คน, เพื่อ​เขา​จะรู้​ความ​ดี​จาก​ความ​ชั่ว; ดังนั้น, ข้าพเจ้า​จึง​แสดง​วิธี​ตัดสิน​ให้ท่า​น; เพราะ​ทุก​สิ่ง​ที่​เชื้อเชิญ​ให้​ทำ​ดี, และ​ชักชวน​ให้​เชื่อ​ใน​พระ​คริสต์, ส่ง​มา​โดย​เด​ชานุ​ภาพ​และ​ของ​ประทาน​ของ​พระ​คริสต์; ดังนั้น​ท่าน​จะ​รู้​ด้วย​ความ​รู้​อัน​สมบูรณ์​ว่า​นี่​เป็น​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๑๗ แต่​สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่​ชักชวน​ให้​มนุษย์​ทำชั่ว, และ​ไม่​เชื่อ​ใน​พระ​คริสต์, และ​ปฏิเสธ​พระองค์, และ​ไม่​รับ​ใช้​พระผู้เป็นเจ้า, เมื่อนั้น​ท่าน​จะ​รู้​ด้วย​ความ​รู้​อัน​สมบูรณ์​ว่า​นี่​เป็น​ของ​มาร; เพราะ​มาร​ทำ​งาน​ตาม​วิธี​นี้, เพราะ​เขา​ไม่​ชักชวน​ผู้​ใด​ให้​ทำความ​ดี, ไม่, ไม่​เลย​สัก​คน; ทั้ง​เทพ​ของ​เขา​ก็​ไม่​ทำ; ทั้งคน​ที่​ยอม​ตน​ขึ้น​อยู่​กับ​เขา​ก็​ไม่​ทำ.
  ๑๘ และ​บัดนี้, พี่น้อง​ข้าพเจ้า, โดยที่​เห็น​ว่า​ท่าน​รู้จัก​แสงสว่าง​ซึ่ง​โดย​แสงสว่าง​นั้น​ท่าน​จะ​ตัดสิน, ซึ่ง​แสงสว่าง​นั้น​คือแสงสว่าง​ของ​พระ​คริสต์, จง​ดู​ว่า​ท่าน​จะ​ไม่​ตัดสิน​ผิด; เพราะ​ด้วย​การตัดสิน​อย่าง​เดียว​กับ​ที่​ท่าน​ตัดสิน​ท่าน​จะ​ถูก​ตัดสิน​ด้วย.
  ๑๙ ดังนั้น, ข้าพเจ้า​วิงวอน​ท่าน, พี่น้อง, ว่า​ท่าน​ควร​ค้น​หา​อย่าง​ขยัน​หมั่น​เพียร​โดย​ผ่านแสงสว่าง​ของ​พระ​คริสต์​เพื่อ​ท่าน​จะ​รู้ความ​ดี​จาก​ความ​ชั่ว; และ​หาก​ท่าน​ยึด​มั่น​ใน​สิ่ง​ที่​ดี​ไว้​ทุก​อย่าง, และ​หา​ตำหนิ​ไม่, ท่าน​จะ​เป็นลูก​ของ​พระ​คริสต์​อย่าง​แน่นอน.
  ๒๐ และ​บัดนี้, พี่น้อง​ข้าพเจ้า, เป็น​ไป​ได้​อย่างไร​ที่​ท่าน​จะ​ยึด​มั่น​ใน​ทุก​สิ่ง​ที่​ดี ?
  ๒๑ และ​บัดนี้​ข้าพเจ้า​มา​ถึง​ศรัทธา​นั้น, ซึ่ง​ข้าพเจ้า​กล่าว​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​พูด; และ​ข้าพเจ้า​จะ​บอก​ท่าน​ถึง​ทาง​ซึ่ง​โดย​ทาง​นั้น​ท่าน​จะ​ยึด​มั่น​ใน​ทุก​อย่าง​ที่​ดี.
  ๒๒ เพราะ​ดูเถิด, พระผู้เป็นเจ้า​โดยที่​ทรงรู้​สิ่ง​ทั้งปวง, โดยที่​ดำรง​อยู่​จาก​ความ​เป็น​นิจ​ถึง​ความ​เป็น​นิจ, ดูเถิด, พระองค์​ทรง​ส่งเทพ​มา​ปฏิบัติ​ต่อ​ลูก​หลาน​มนุษย์, เพื่อ​แสดง​ให้​ประจักษ์​เกี่ยว​กับ​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระ​คริสต์; และ​ใน​พระ​คริสต์​สิ่ง​ดี​ทุก​อย่าง​จะ​เกิด​ขึ้น.
  ๒๓ และ​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​ประกาศ​แก่​ศาสดา​พยากรณ์​ด้วย, โดย​พระ​โอษฐ์​ของ​พระองค์​เอง, ว่า​พระ​คริสต์​จะ​เสด็จ​มา.
  ๒๔ และ​ดูเถิด, มี​วิธี​ต่าง ๆ นานา ที่​พระองค์​ทรง​แสดง​สิ่ง​ที่​ดี​ให้​ประจักษ์​แก่​ลูก​หลาน​มนุษย์, ซึ่ง​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ดี; และ​สิ่ง​ที่​ดี​ทั้งหมด​มา​จาก​พระ​คริสต์; มิ​ฉะนั้น​มนุษย์​ก็ตก, และ​ไม่​มี​สิ่ง​ที่​ดี​มา​สู่​พวก​เขา​ได้.
  ๒๕ ดังนั้น, โดย​การ​ปฏิบัติ​ของ​เหล่าเทพ, และ​โดย​พระ​วจนะ​ทุก​คำ​ซึ่ง​ออก​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, มนุษย์​จึง​เริ่ม​ใช้​ศรัทธา​ใน​พระ​คริสต์; และ​ดังนั้น​โดย​ศรัทธา, พวก​เขา​ยึด​มั่น​สิ่ง​ที่​ดี​ทุก​อย่าง; และ​เป็น​ดังนี้​จนถึง​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระ​คริสต์.
  ๒๖ และ​หลังจาก​พระองค์​เสด็จ​มา​มนุษย์​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด​เช่น​กัน​โดย​ศรัทธา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์; และ​โดย​ศรัทธา, พวก​เขา​กลาย​เป็น​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า. และ​พระ​คริสต์​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่​แน่นอน​ฉันใด​พระองค์​รับสั่ง​ถ้อยคำ​เหล่า​นี้​กับ​บรรพบุรุษ​ของ​เรา​ฉันนั้น, มีค​วาม​ว่า: สิ่ง​ใดก็ตาม​เจ้า​จะ​ทูล​ขอ​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของ​เรา, ซึ่ง​ดี, ด้วย​ศรัทธา​เชื่อ​มั่น​ว่า​เจ้า​จะ​ได้​รับ, ดูเถิด, เจ้า​จะ​สม​ปรารถนา.
  ๒๗ ดังนั้น, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, ปาฏิหาริย์​หมด​ไป​แล้ว​หรือ​เพราะ​พระ​คริสต์​เสด็จ​ขึ้น​สวรรค์, และ​ทรง​นั่งทาง​พระ​หัตถ์​ขวา​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, เพื่อ​เรียกร้อง​สิทธิ​แห่ง​พระ​เมตตา​ของ​พระองค์​จาก​พระ​บิดา​ซึ่ง​พระองค์​ทรง​มี​ต่อ​ลูก​หลาน​มนุษย์ ?
  ๒๘ เพราะ​พระองค์​ทรง​สนอง​ตอบ​เจตนารมณ์​ของ​กฎ, และ​พระองค์​ทรง​ขอรับ​เอา​คน​ทั้งปวง​ซึ่ง​มี​ศรัทธา​ใน​พระองค์; และ​คน​ที่​มี​ศรัทธา​ใน​พระองค์​จะ​แนบสนิท​อยู่​กับ​ทุก​สิ่ง​ที่​ดี; ฉะนั้น​พระองค์​จึง​ทรง​วิงวอนแทน​อุดมการณ์​ของ​ลูก​หลาน​มนุษย์; และ​พระองค์​ประทับ​อยู่​เป็น​นิรันดร์บน​สวรรค์.
  ๒๙ และ​เพราะ​พระองค์​ทรง​กระทำ​การ​นี้, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, ปาฏิหาริย์​ของ​พระองค์​หมด​ไป​แล้ว​หรือ ? ดูเถิด​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, ไม่​เลย; ทั้ง​เทพ​ก็​ไม่​ยุติ​การ​ปฏิบัติ​ต่อ​ลูก​หลาน​มนุษย์.
  ๓๐ เพราะ​ดูเถิด, พวก​เขา​ขึ้น​อยู่​กับ​พระองค์, เพื่อ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ตาม​พระ​วจนะ​แห่ง​พระ​บัญชา​ของ​พระองค์, โดย​แสดง​ตน​แก่​ผู้​มี​ศรัทธา​แรง​กล้า​และ​จิตใจ​มั่นคง​ใน​ทุก​รูป​แบบ​ของ​ความ​เป็น​เหมือน​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๓๑ และ​หน้าที่​แห่ง​การ​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ของ​พวก​เขา​คือ​การ​เรียก​มนุษย์​มา​สู่​การก​ลับ​ใจ, และ​เพื่อ​ทำ​และ​ทำให้​งาน​แห่ง​พัน​ธ​สัญญา​ของ​พระ​บิดา​สมบูรณ์, ซึ่ง​พระองค์​ทรง​กระทำ​กับ​ลูก​หลาน​มนุษย์, เพื่อ​เตรียม​ทางใน​บรรดา​ลูก​หลาน​มนุษย์, โดย​ประกาศ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​คริสต์​แก่​ภาชนะ​ที่​เลือกสรร​แล้ว​ของ​พระเจ้า, เพื่อ​พวก​เขา​จะ​แสดง​ประจักษ์พยาน​ถึง​พระองค์.
  ๓๒ และ​โดย​กระทำ​ดังนี้, พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​เตรียม​ทาง​เพื่อ​มนุษย์​ที่​เหลือ​อยู่​จะ​มีศรัทธา​ใน​พระ​คริสต์, เพื่อ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​มี​ที่​อยู่​ใน​ใจ​พวก​เขา, ตาม​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระองค์; และ​ตาม​วิธี​นี้​พระ​บิดา, ทรง​ทำให้​พัน​ธ​สัญญา​ซึ่ง​พระองค์​ทรง​กระทำ​กับ​ลูก​หลาน​มนุษย์​เกิด​ขึ้น.
  ๓๓ และ​พระ​คริสต์​ตรัส​ไว้​ว่า: หาก​เจ้า​จะ​มีศรัทธา​ใน​เรา​เจ้า​จะ​มี​พลัง​ความ​สามารถ​ทำ​สิ่ง​ใด​ก็ตาม​ที่​เรา​เห็นสมควร.
  ๓๔ และ​พระองค์​ตรัส​ไว้​ว่า: จง​กลับใจ​เถิด​เจ้า​ทั้งหลาย​ทั่ว​สุด​แดน​แผ่นดิน​โลก, และ​มา​หา​เรา, และ​รับ​บัพ​ติ​ศ​มา​ใน​นาม​ของ​เรา, และ​มี​ศรัทธา​ใน​เรา, เพื่อ​เจ้า​จะ​รอด​ได้.
  ๓๕ และ​บัดนี้, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, หาก​เป็น​เช่น​นี้​คือ​เรื่อง​เหล่า​นี้​จริง​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​พูด​ไว้​กับ​ท่าน, และ​พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ทรง​แสดง​แก่​ท่าน, ด้วย​เด​ชานุภาพ​และ​รัศมี​ภาพ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​ในวัน​สุดท้าย, ว่า​เรื่อง​เหล่า​นี้​จริง, และ​หาก​มัน​จริง​วัน​แห่ง​ปาฏิหาริย์​หมด​แล้ว​หรือ ?
  ๓๖ หรือ​เทพ​ยุติ​การ​มา​ปรากฏ​แก่​ลูก​หลาน​มนุษย์ ? หรือ​พระองค์​ทรงยั้ง​อำนาจ​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​จาก​พวก​เขา ? หรือ​พระองค์​จะ​ทรง​กระทำ​เช่น​นั้น, ตราบเท่า​ที่​วัน​เวลา​จะ​มี​อยู่, หรือ​แผ่นดิน​โลก​จะ​ยัง​อยู่, หรือ​จะ​มีค​น​เดียว​บน​พื้น​พิภพ​ที่​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด ?
  ๓๗ ดูเถิด​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, ไม่​เลย; เพราะ​เป็น​ด้วย​ศรัทธา​ที่ปาฏิหาริย์​กระทำ​ขึ้น; และ​เป็น​ด้วย​ศรัทธา​ที่​เทพ​มา​ปรากฏ​และ​ปฏิบัติ​ต่อ​มนุษย์; ดังนั้น, หาก​สิ่ง​เหล่า​นี้​หมด​ไป​วิบัติ​ย่อม​มี​แก่​ลูก​หลาน​มนุษย์, เพราะ​เป็น​ด้วย​ความ​ไม่เชื่อ, และ​ทั้งหมด​เปล่า​ประโยชน์.
  ๓๘ เพราะ​ไม่​มี​ผู้​ใด​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด​ได้, ตาม​พระ​วจนะ​ของ​พระ​คริสต์, เว้นแต่​พวก​เขา​จะ​มี​ศรัทธา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์; ดังนั้น, หาก​สิ่ง​เหล่า​นี้​หมด​ไป, เมื่อนั้น​ศรัทธา​ก็​หมด​ไป​ด้วย; และ​สภาพ​ของ​มนุษย์​ก็​น่า​พรั่นพรึง, เพราะ​พวก​เขา​เป็น​ราวกับ​ไม่​มี​การ​ไถ่​กระทำ​ขึ้น.
  ๓๙ แต่​ดูเถิด, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​ตัดสิน​สิ่ง​ที่​ดี​กว่า​นี้​เกี่ยว​กับ​ท่าน, เพราะ​ข้าพเจ้า​ตัดสิน​ว่า​ท่าน​มี​ศรัทธา​ใน​พระ​คริสต์​เพราะ​ความ​มี​ใจอ่อน​น้อม​ของ​ท่าน; เพราะ​หาก​ท่าน​ไม่​มี​ศรัทธา​ใน​พระองค์​เมื่อนั้น​ก็​ไม่เหมาะ​ที่​จะ​นับ​ท่าน​อยู่​ใน​บรรดา​ผู้คน​ของ​ศาสนจักร​ของ​พระองค์.
  ๔๐ และ​อนึ่ง, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า​จะ​พูด​กับ​ท่าน​เกี่ยว​กับ​ความหวัง. จะ​เป็น​ไป​ได้​อย่างไร​ที่​ท่าน​จะ​บรรลุ​ถึง​ศรัทธา, นอกจาก​ท่าน​จะ​มีค​วาม​หวัง ?
  ๔๑ และ​อะไร​เล่า​ที่​ท่าน​จะ​หวัง ? ดูเถิด​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน​ว่า​ท่าน​จะ​มีค​วามหวัง​โดย​ผ่าน​การ​ชดใช้​ของ​พระ​คริสต์​และ​เด​ชานุ​ภาพ​แห่ง​การ​ฟื้น​คืน​พระ​ชนม์​ของ​พระองค์, เพื่อ​ยก​ท่าน​ขึ้น​สู่​นิรันดร​แห่งชีวิต, และ​นี่​เพราะ​ศรัทธา​ของ​ท่าน​ใน​พระองค์​ตาม​สัญญา.
  ๔๒ ดังนั้น, หาก​คน​ใด​มีศรัทธา​เขา​จำต้อง​มีค​วาม​หวัง; เพราะ​ปราศจาก​ศรัทธา​จะ​มีค​วาม​หวัง​ไม่​ได้.
  ๔๓ และ​อนึ่ง, ดูเถิด​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน​ว่า​เขา​จะ​มี​ศรัทธา​และ​ความ​หวัง​ไม่​ได้, นอกจาก​เขา​จะ​มีค​วามอ่อนโยน, และ​ใจ​นอบน้อม.
  ๔๔ หาก​เป็น​เช่น​นั้น, ศรัทธา​และ​ความ​หวัง​ของ​เขา​เปล่า​ประโยชน์, เพราะ​ไม่​มี​ใคร​จะ​เป็น​ที่​ยอม​รับ​ต่อ​พระ​พักตร์​พระผู้เป็นเจ้า, นอกจาก​ผู้​ที่​มีค​วาม​อ่อนโยน​และ​ใจ​นอบน้อม; และ​หาก​ผู้​ใด​มีค​วาม​อ่อนโยน​และ​ใจ​นอบน้อม, และสารภาพ​โดย​อำนาจ​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ว่า​พระ​เยซู​คือ​พระ​คริสต์, เขา​จำ​ต้อง​มี​จิต​กุศล; เพราะ​หาก​เขา​ไม่​มี​จิต​กุศล​เขา​ก็​ไม่​เป็น​อะไร​เลย; ดังนั้น​เขา​ต้อง​มี​จิต​กุศล.
  ๔๕ และ​จิตกุศล​อดทน​นาน, และ​มี​น้ำใจ, และ​ไม่ริษยา, และ​ไม่​ผยอง, ไม่​แสวง​หา​เพื่อ​ตน, ไม่​ขุ่นเคือง​ง่าย, ไม่​คิด​ชั่ว, และ​ไม่​ชื่นชมยินดี​ใน​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​แต่​ชื่นชมยินดี​ใน​ความ​จริง, ทน​ทุก​สิ่ง, เชื่อ​ทุก​สิ่ง, หวัง​ทุก​สิ่ง, อดทน​ทุก​สิ่ง.
  ๔๖ ดังนั้น, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, หาก​ท่าน​ไม่​มี​จิต​กุศล, ท่าน​ก็​ไม่​เป็น​อะไร​เลย, เพราะ​จิต​กุศล​ไม่​มี​วัน​สูญ​สิ้น. ดังนั้น, จง​แนบ​สนิท​อยู่​กับ​จิต​กุศล, ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​ที่สุด​ใน​สิ่ง​ทั้งปวง, เพราะ​สิ่ง​ทั้งปวง​ต้อง​สูญ​สิ้น—
  ๔๗ แต่​จิตกุศล​คือ​ความรัก​อัน​บริสุทธิ์​ของ​พระ​คริสต์, และ​สิ่ง​นี้​ยั่งยืน​ตลอด​กาล; และ​ผู้​ใด​ที่​ถูก​พบ​ว่า​ครอบครอง​มัน​ใน​วัน​สุดท้าย, ย่อม​จะ​ดี​กับ​เขา.
  ๔๘ ดังนั้น, พี่น้อง​ที่รัก​ของ​ข้าพเจ้า, จง​สวดอ้อนวอน​พระ​บิดา​จน​สุด​พลัง​ของ​ใจ, เพื่อ​ท่าน​จะ​เปี่ยม​ด้วย​ความ​รัก​นี้, ซึ่ง​พระองค์​ประทาน​ให้​ทุก​คน​ซึ่ง​เป็น​ผู้ติดตาม​ที่แท้​จริง​ของ​พระ​บุตร​ของ​พระองค์, พระ​เยซู​คริสต์; เพื่อ​ท่าน​จะ​กลับกลาย​เป็น​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; เพื่อ​ว่า​เมื่อ​พระองค์​จะ​เสด็จ​มา​ปรากฏ​เรา​จะ​เป็นเหมือน​พระองค์, เพราะ​เรา​จะ​เห็น​พระองค์​ดัง​ที่​พระองค์​ทรง​ดำรง​อยู่; เพื่อ​เรา​จะ​มีค​วาม​หวัง​นี้; เพื่อ​พระองค์​จะ​ทรง​ทำให้​เราบริสุทธิ์​แม้​ดัง​ที่​พระองค์​ทรง​บริสุทธิ์. เอ​เมน.