พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​โม​ไซยาห์
บท​ที่ ๑๔
อิส​ยาห์พูด​เกี่ยว​กับ​พระ​เม​ส​สิยาห์—ท่าน​กล่าว​ถึง​การ​ลบหลู่​และ​การ​ทน​ทุกขเวทนา​ของ​พระ​เม​ส​สิยาห์—พระองค์​ทรง​ทำให้​จิต​วิญญาณ​ของ​พระองค์​เป็น​เครื่อง​พลี​บูชา​ทดแทน​บาป และ​ทรง​กระทำ​การ​วิงวอน​แทน​ผู้​ล่วง​ละเมิด—เปรียบเทียบ​อิสยาห์ ๕๓. ประมาณ ๑๔๘ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ แท้จริง​แล้ว, แม้​อิส​ยาห์ไม่​ได้​กล่าว​หรอก​หรือ​ว่า: ใคร​เล่า​เชื่อ​รายงาน​ของ​เรา, และ​พระ​พาหุ​ของ​พระเจ้า​เปิดเผย​แก่​ผู้​ใด ?
  ๒ เพราะ​พระ​เม​ส​สิ​ยาห์จะ​ทรง​เติบโต​ต่อหน้า​พระองค์​ดัง​พืช​อ่อน, และ​ดัง​ราก​งอก​จาก​ดิน​แห้ง; พระองค์​ไม่​ทรง​มี​พระ​ลักษณะ​อัน​ต้องตา​ต้องใจ​หรือ​น่า​ชม; และ​เมื่อ​เรา​จะ​เห็น​พระองค์ จะ​ไม่​มีค​วาม​งดงาม​ที่​จะ​ทำให้​เรา​ปรารถนา​พระองค์.
  ๓ พระองค์​ทรง​ถูก​เกลียด​ชัง​และ​ถูก​ปฏิเสธ​จาก​มนุษย์; เป็น​ผู้​มี​โทมนัส, และ​คุ้นเคย​กับ​ความ​โศก​เศร้า; และ​ประหนึ่ง​ว่า​เรา​ซ่อน​หน้า​ของ​เรา​จาก​พระองค์; พระองค์​ทรง​ถูก​เกลียด​ชัง, และ​เรา​หา​นับถือ​พระองค์​ไม่.
  ๔ พระองค์​ทรง​แบกรับ​ความ​โศกเศร้า​ของ​เรา, และ​ทรง​แบก​โทมนัส​ของ​เรา​ไว้​อย่าง​แน่นอน; กระนั้น​เรา​ยัง​ถือว่า​พระองค์​ทรง​ถูก​เฆี่ยน​ตี, และ​ทรง​ถูก​ลง​ทัณฑ์​จาก​พระผู้เป็นเจ้า, และ​ทรง​ถูก​ทรมาน.
  ๕ แต่​พระองค์​ทรง​ได้​รับ​บาดเจ็บ​เพื่อ​การ​ล่วงละเมิด​ของ​เรา, พระองค์​ทรง​ฟก​ช้ำ​เพื่อ​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​ของ​เรา; การ​ตี​สอน​เพื่อ​สันติ​ของ​เรา​อยู่​กับ​พระองค์; และ​ด้วย​ริ้ว​รอย​ของ​พระองค์ เรา​ได้​รับ​การ​รักษา​ให้หาย.
  ๖ เรา​ทั้งหลาย, ล้วน​หลง​ทาง​ไป​แล้ว, ดุจดังแกะ; เรา​ทุก​คน​หัน​ไป​ตาม​ทาง​ของ​ตน​เอง; และ​พระเจ้า​ทรง​วาง​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​ของ​เรา​ทุก​คน​ไว้​กับ​พระองค์.
  ๗ พระองค์​ทรง​ถูก​ข่มเหง, และ​พระองค์​ทรง​ทน​ทุกข์, กระนั้น​พระองค์​ยัง​หา​ปริปากไม่; พระองค์​ถูก​พวก​เขา​พา​ไป​ดัง​ลูกแกะ​ถูก​พา​ไป​เชือด, และ​ดัง​แกะ​ที่​อยู่​ต่อหน้า​คน​ตัด​ขน​ต้อง​เป็น​ใบ้​ฉันใด พระองค์​ก็​หา​ปริปาก​ไม่​ฉันนั้น.
  ๘ พระองค์​ทรง​ถูก​พา​ไป​จาก​เรือนจำ​และ​จาก​การ​พิพากษา; และ​ใคร​เล่า​จะ​ประกาศ​เกี่ยว​กับ​ลูก​หลาน​ของ​พระองค์ ? เพราะ​พระองค์​ถูก​ตัดขาด​จาก​แผ่นดิน​ของ​คน​เป็น; เพื่อ​การ​ล่วง​ละเมิด​ของ​ผู้คน​ข้าพเจ้า พระองค์​ทรง​ถูก​ตี.
  ๙ และ​พระองค์​สิ้นพระชนม์​กับ​คน​ชั่ว​ร้าย, และ​อยู่​กับ​คนร่ำรวย​ใน​การ​สิ้นพระชนม์​ของ​พระองค์; เพราะ​พระองค์​ไม่​ทรง​ทำความชั่ว​เลย, ทั้ง​ไม่​มี​คำ​หลอกลวง​ใด ๆ ใน​พระ​โอษฐ์​ของ​พระองค์.
  ๑๐ กระนั้น​พระเจ้า​พอ​พระทัย​ให้​พระองค์​ฟก​ช้ำ; พระองค์​ทรง​ทำให้​พระองค์​โศก​เศร้า; เมื่อ​พระเจ้า​จะ​ทรง​ทำให้​จิต​วิญญาณ​ของ​พระองค์​เป็น​เครื่อง​พลี​บูชา​ทดแทน​บาป พระ​เม​ส​สิ​ยาห์จะ​ทอดพระเนตรพงศ์พันธุ์​ของ​พระองค์, พระองค์​จะ​ทรง​ทำให้​วัน​เวลา​ของ​พระองค์​ยาว​นาน, และ​ความ​พอ​พระทัย​ของ​พระเจ้า​จะ​รุ่งเรือง​อยู่​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระองค์.
  ๑๑ พระองค์​จะ​ทอดพระเนตร​ความ​ปวดร้าว​ของ​จิต​วิญญาณ​พระองค์, และ​จะ​พอ​พระทัย; โดย​ความ​รู้​ของ​พระองค์​ผู้​รับ​ใช้​ที่​ชอบธรรม​ของ​เรา​จะ​แก้ต่าง​ให้​คน​เป็นอันมาก; เพราะ​พระองค์​จะ​ทรง​แบกรับ​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​ของ​พวก​เขา.
  ๑๒ ฉะนั้น​เรา​จะ​แบ่ง​ส่วน​หนึ่ง​ให้​พระองค์​จาก​คน​ที่​ยิ่ง​ใหญ่, และ​พระองค์​จะ​ทรง​แบ่ง​รางวัล​กับ​คน​ที่​เข้มแข็ง; เพราะ​พระองค์​ทรง​เท​จิต​วิญญาณ​ของ​พระองค์​ออก​จนถึง​ความ​ตาย; และ​พระองค์​ทรง​ถูก​นับ​อยู่​กับ​คน​ล่วง​ละเมิด; และ​พระองค์​ทรง​แบก​บาป​ของ​คน​เป็นอันมาก​ไว้, และ​ทรงวิงวอน​แทน​คน​ที่​ล่วง​ละเมิด.