พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​โม​ไซยาห์
บท​ที่ ๑๕
พระ​คริสต์​ทรง​เป็น​ทั้ง​พระ​บิดา​และ​พระ​บุตร​อย่างไร—พระองค์​จะ​ทรง​กระทำ​การ​วิงวอน​แทน​และ​แบก​รับ​การ​ล่วง​ละเมิด​ของ​ผู้คน​ของ​พระองค์—พวก​เขา​และ​ศาสดา​พยากรณ์​ผู้​บริสุทธิ์​ทั้งปวง​เป็น​พงศ์พันธุ์​ของ​พระองค์—พระองค์​ทรง​ทำให้​เกิด​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต—เด็ก​เล็ก ๆ มี​ชีวิตนิรันดร์. ประมาณ ๑๔๘ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ และ​บัดนี้​อ​บิ​นา​ได​กล่าว​แก่​พวก​เขา: ข้าพเจ้า​อยาก​ให้ท่า​น​เข้าใจ​ว่าพระผู้เป็นเจ้า​เอง​จะ​เสด็จ​ลง​มา​ใน​บรรดา​ลูก​หลาน​มนุษย์, และ​จะไถ่​ผู้คน​ของ​พระองค์.
  ๒ และ​เพราะ​พระองค์​ทรงสถิต​อยู่​ใน​เนื้อ​หนัง จะ​เรียก​พระองค์​ว่า​พระ​บุตร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​โดยที่​ทรง​ยอม​มอบ​เนื้อ​หนัง​ให้​เป็น​ไป​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระบิดา, พระองค์​ทรง​เป็น​พระ​บิดา​และ​พระ​บุตร—
  ๓ เป็น​พระ​บิดา, เพราะพระองค์​ทรงปฏิสนธิ​โดย​เด​ชานุ​ภาพ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า; และ​เป็น​พระ​บุตร, เพราะ​เนื้อ​หนัง; ดังนั้น​ทรง​กลาย​เป็น​พระ​บิดา​และ​พระ​บุตร—
  ๔ และ​ทั้ง​สอง​พระองค์​ทรง​เป็น​พระผู้เป็นเจ้าเดียว, แท้จริง​แล้ว, พระบิดานิรันดร์​แห่ง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แห่ง​แผ่นดิน​โลก​องค์​นี้.
  ๕ และ​ดังนั้น​เนื้อ​หนัง​จึง​ขึ้น​อยู่​กับ​พระ​วิญญาณ, หรือ​พระ​บุตร​ขึ้น​อยู่​กับ​พระ​บิดา, โดย​ทรง​เป็น​พระผู้เป็นเจ้า​เดียว, ทรง​ยอมทน​ต่อ​การ​ล่อลวง, และ​ไม่​ทรง​พ่าย​แพ้​ต่อ​การ​ล่อลวง, แต่​พระองค์​เอง​ทรง​ยอม​รับ​การ​ล้อเลียน, และโบย, และ​ขับ​ออก​ไป, และ​ถูก​ผู้คน​ของ​พระองค์ปฏิเสธ.
  ๖ และ​หลังจาก​สิ่ง​ทั้งหมด​นี้, หลังจาก​ทรง​ทำ​ปาฏิหาริย์​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​หลาย​อย่าง​ใน​บรรดา​ลูก​หลาน​มนุษย์​แล้ว, พระองค์​จะ​ทรง​ถูก​นำ​ไป, แท้จริง​แล้ว, แม้​ดัง​อิสยาห์กล่าว​ว่า, ดัง​แกะ​ที่​อยู่​ต่อหน้า​คน​ตัด​ขน​ต้อง​เป็น​ใบ้​ฉันใด, พระองค์​ก็​ไม่​ทรงปริปาก​ฉันนั้น.
  ๗ แท้จริง​แล้ว, แม้​เช่น​นั้น​พระองค์​จะ​ทรง​ถูก​พา​ไป, ถูก​ตรึงกางเขน, และ​ถูก​ประหาร, เนื้อ​หนัง​ขึ้น​อยู่​แม้​กับ​ความ​ตาย, พระประสงค์​ของ​พระ​บุตร​กลืน​เข้าไป​ใน​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​บิดา.
  ๘ และ​ดังนั้น​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​ทำให้​สายรัด​แห่ง​ความ​ตาย​ขาด, โดย​ทรง​มี​ชัยชนะ​เหนือ​ความ​ตาย; ประทาน​พระ​พ​ลา​นุ​ภาพ​ให้​พระ​บุตร​ที่​จะ​ทรงวิงวอน​แทน​ลูก​หลาน​มนุษย์—
  ๙ โดยเสด็จ​ขึ้น​สู่​สวรรค์, โดย​มี​พระ​อุทร​แห่ง​ความ​เมตตา; เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​สงสาร​ต่อ​ลูก​หลาน​มนุษย์; โดยที่​ทรง​ยืน​อยู่​ระหว่าง​พวก​เขา​กับ​ความ​ยุติธรรม; ทรง​ทำให้​สาย​รัด​แห่ง​ความ​ตาย​ขาด, ทรง​รับ​เอา​ความ​ชั่วช้า​สามานย์​ของ​พวก​เขา​และ​การ​ล่วง​ละเมิด​ของ​พวก​เขา​มา​ไว้​กับ​พระองค์เอง, โดย​ทรง​ไถ่​พวก​เขา, และ​ทรงสนอง​ข้อ​เรียก​ร้อง​แห่ง​ความ​ยุติธรรม.
  ๑๐ และ​บัดนี้​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, ใคร​เล่า​จะ​ประกาศ​เกี่ยว​กับ​ลูก​หลาน​ของ​พระองค์ ? ดูเถิด, ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, ว่า​เมื่อ​จิต​วิญญาณ​ของ​พระองค์​เป็น​เครื่อง​พลี​บูชา​ทดแทน​บาป​แล้ว​พระองค์​จะ​ทอดพระเนตรพงศ์พันธุ์​ของ​พระองค์. และ​บัดนี้​ท่าน​จะ​ว่า​อย่างไร​เล่า ? และ​ใคร​เล่า​จะ​เป็น​พงศ์พันธุ์​ของ​พระองค์ ?
  ๑๑ ดูเถิด​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, ว่าผู้​ใด​ก็ตาม​ที่​ได้ยิน​คำ​พูด​ของ​ศาสดาพยากรณ์, แท้จริง​แล้ว, ศาสดา​พยากรณ์​ผู้​บริสุทธิ์​ทั้งปวง​ซึ่ง​พยากรณ์​เกี่ยว​กับ​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระเจ้า—ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, ว่า​คน​ทั้งปวง​ที่​สดับ​ฟัง​คำขอ​ง​ท่าน​เหล่า​นั้น, และ​เชื่อ​ว่า​พระเจ้า​จะ​ทรง​ไถ่​ผู้คน​ของ​พระองค์, และ​ตั้ง​ตา​รอ​วัน​นั้น​เพื่อ​การ​ปลด​บาป​ของ​พวก​เขา, ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, ว่า​คน​เหล่า​นี้​คือ​พงศ์พันธุ์​ของ​พระองค์, หรือ​พวก​เขา​คือ​ทายาท​แห่งอาณาจักร​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๑๒ เพราะ​คน​เหล่า​นี้​คือ​คน​ที่​พระองค์​ทรงแบก​บาป​ของ​พวก​เขา​ไว้; คน​เหล่า​นี้​คือ​คน​ที่​พระองค์​ทรง​สิ้นพระชนม์​แทน, เพื่อ​ไถ่​พวก​เขา​จาก​การ​ล่วง​ละเมิด. และ​บัดนี้, พวก​เขา​มิ​ใช่​พงศ์พันธุ์​ของ​พระองค์​หรือ ?
  ๑๓ แท้จริง​แล้ว, และ​มิ​ใช่​ศาสดา​พยากรณ์, ทุก​คน​ที่​อ้า​ปาก​พยากรณ์, ที่​ไม่​ตก​อยู่​ใน​การ​ล่วง​ละเมิด​หรือ, ข้าพเจ้า​หมาย​ถึง​ศาสดา​พยากรณ์​ผู้​บริสุทธิ์​ทั้งปวง​นับ​แต่​โลก​นี้​เริ่ม​ต้น ? ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน​ว่า​พวก​เขา​คือ​พงศ์พันธุ์​ของ​พระองค์.
  ๑๔ และ​คน​เหล่า​นี้​คือ​ผู้ประกาศ​สันติ, ผู้​นำ​ข่าว​ประเสริฐ​แห่ง​ความ​ดี​มา, ผู้​ประกาศ​ความ​รอด; และ​กล่าว​แก่​ไซ​อัน: พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เจ้า​ทรง​ปกครอง !
  ๑๕ และ​โอ้​งดงาม​เพียง​ใด​เล่า​บน​ภูเขา​คือ​เท้า​ของ​พวก​เขา !
  ๑๖ และ​อนึ่ง, งดงาม​เพียง​ใด​เล่า​บน​ภูเขา​คือ​เท้า​ของ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ยัง​ประกาศ​สันติ !
  ๑๗ และ​อนึ่ง, งดงาม​เพียง​ใด​เล่า​บน​ภูเขา​คือ​เท้า​ของ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​จะ​ประกาศ​สันติ​นับ​แต่​นี้​ไป, แท้จริง​แล้ว, จาก​เวลา​นี้​เป็นต้น​ไป​และ​ตลอด​กาล !
  ๑๘ และ​ดูเถิด, ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, นี่​ยัง​ไม่​หมด. เพราะ​โอ้​งดงาม​เพียง​ใด​เล่า​บน​ภูเขา​คือเท้า​ของ​ผู้​ซึ่ง​นำ​ข่าว​ประเสริฐ​มา, นั่น​คือ​ผู้​สร้างสันติ, แท้จริง​แล้ว, แม้​พระเจ้า, ผู้ทรง​ไถ่​ผู้คน​ของ​พระองค์; แท้จริง​แล้ว, พระองค์​ผู้​ประทาน​ความ​รอด​แก่​ผู้คน​ของ​พระองค์;
  ๑๙ เพราะ​หาก​มิ​ใช่​เพราะ​การ​ไถ่​ซึ่ง​พระองค์​ทรง​ทำ​เพื่อ​ผู้คน​ของ​พระองค์, ซึ่ง​เตรียม​ไว้​แล้ว​ตั้งแต่​การ​วางรากฐาน​ของ​โลก, ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, หาก​มิ​ใช่​เพราะ​เรื่อง​นี้, มนุษยชาติ​ทั้งปวง​คง​ต้องพินาศ.
  ๒๐ แต่​ดูเถิด, สาย​รัด​แห่ง​ความ​ตาย​จะ​ขาด, และ​พระ​บุตร​ทรง​ปกครอง, และ​ทรง​มี​พระ​พ​ลา​นุ​ภาพ​เหนือ​คน​ตาย; ฉะนั้น, พระองค์​ทรง​ทำให้​เกิด​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​ของ​คน​ตาย.
  ๒๑ และ​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​จะ​มา​ถึง, แม้​เป็นการ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​ครั้งแรก; แท้จริง​แล้ว, แม้​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​ของ​คน​ที่​เป็น​มา​แล้ว, และ​คน​ที่​เป็น​อยู่, และ​ที่​จะ​เป็น, แม้​จน​การ​ฟื้น​คืน​พระ​ชนม์​ของ​พระ​คริสต์—เพราะ​เช่น​นี้​พระองค์​จะ​ทรง​ได้​รับ​เรียก.
  ๒๒ และ​บัดนี้, การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​ของ​ศาสดา​พยากรณ์​ทั้งปวง, และ​คน​ทั้งปวง​ที่​ได้​เชื่อ​ใน​คำขอ​ง​พวก​ท่าน, หรือ​คน​ทั้งหมด​ที่​ได้​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, จะ​ออก​มา​ใน​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​ครั้ง​แรก; ฉะนั้น, พวก​เขา​คือ​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​ครั้ง​แรก.
  ๒๓ พระองค์​จะ​ทรง​ยก​พวก​เขา​ให้พำนัก​อยู่​กับ​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้ทรง​ไถ่​พวก​เขา; โดย​วิธี​นี้​พวก​เขา​จึง​มี​ชีวิต​นิรันดร์โดย​ผ่าน​พระ​คริสต์, ผู้ทรง​ทำให้​สาย​รัด​แห่ง​ความ​ตายขาด.
  ๒๔ และ​คน​เหล่า​นี้​คือ​คน​ที่​มี​ส่วน​ใน​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​ครั้ง​แรก; และ​คน​เหล่า​นี้​คือ​คน​ที่​ตาย​ใน​ความ​ไม่​รู้​ของ​พวก​เขา, ก่อน​พระ​คริสต์​เสด็จ​มา, โดย​พวก​เขา​ไม่​ได้​รับ​ประกาศ​เรื่อง​ความรอด. และ​ดังนั้น​พระเจ้า​ทรง​นำ​มา​ซึ่ง​การ​ฟื้นฟู​ของ​คน​เหล่า​นี้; และ​พวก​เขา​มี​ส่วน​อยู่​ใน​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​ครั้ง​แรก, หรือ​มี​ชีวิตนิรันดร์, โดย​พระเจ้า​ทรง​ไถ่.
  ๒๕ และเด็ก​เล็ก ๆ มี​ชีวิต​นิรันดร์ด้วย.
  ๒๖ แต่​ดูเถิด, และ​จง​เกรงกลัว, และ​ตัว​สั่น​ต่อ​พระ​พักตร์​พระผู้เป็นเจ้า, เพราะ​ท่าน​ควร​ตัว​สั่น; เพราะ​พระเจ้า​ไม่​ทรง​ไถ่​ผู้​ใด​ที่กบฏ​ต่อ​พระองค์​และตาย​ใน​บาป​ของ​พวก​เขา; แท้จริง​แล้ว, แม้​คน​ทั้งหมด​ที่​เสีย​ชีวิต​ใน​บาป​ของ​ตน​นับ​แต่​โลก​เริ่ม​ต้น​มา, ซึ่ง​จงใจ​กบฏ​ต่อ​พระผู้เป็นเจ้า, ที่​รู้จัก​พระ​บัญญัติ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​ไม่​รักษา​พระ​บัญญัติ​เหล่า​นั้น; คน​เหล่านี้​คือ​ผู้​ไม่​มีส่วน​ใน​การ​ฟื้น​คืน​ชีวิต​ครั้ง​แรก.
  ๒๗ ฉะนั้น​ท่าน​ไม่​ควร​ตัว​สั่น​หรือ ? เพราะ​ความ​รอด​ไม่​มา​ถึง​คน​เช่น​นั้น; เพราะ​พระเจ้า​ไม่​ทรง​ไถ่​คน​เช่น​นั้น; แท้จริง​แล้ว, ทั้ง​พระเจ้า​ทรง​ไถ่​คน​เช่น​นั้น​ไม่​ได้; เพราะ​พระองค์​ทรง​ปฏิเสธ​พระองค์​เอง​ไม่​ได้; เพราะ​พระองค์​ทรง​ปฏิเสธ​ความยุติธรรม​ไม่​ได้​เมื่อ​มัน​อ้าง​สิทธิ​ของ​มัน.
  ๒๘ และ​บัดนี้​ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน​ว่า​เวลา​จะ​มา​ถึง​เมื่อ​การ​ช่วย​ให้​รอด​ของ​พระเจ้า​จะประกาศ​แก่​ทุกประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, และ​ผู้คน.
  ๒๙ แท้จริง​แล้ว, ข้า​แต่พระเจ้า, ยาม​ของ​พระองค์​จะ​เปล่ง​เสียง​ของ​พวก​เขา; พวก​เขา​จะ​ขับ​ขาน​เป็น​เสียง​เดียวกัน; เพราะ​พวก​เขา​จะ​เห็น​ด้วย​ตา​ตน​เอง, เมื่อ​พระเจ้า​จะ​ทรง​นำ​ไซ​อัน​กลับ​มา​อีก.
  ๓๐ จง​เปล่ง​เสียง​ด้วย​ปีติ, จง​พร้อม​ใจ​กัน​ร้องเพลง​เถิด, เจ้าที่​รกร้าง​ของ​เยรูซา​เล็ม; เพราะ​พระเจ้า​ทรง​ปลอบโยน​ผู้คน​ของ​พระองค์, พระองค์​ทรง​ไถ่​เยรูซา​เล็ม​แล้ว.
  ๓๑ พระเจ้า​ทรง​เผย​พระ​พาหุ​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​พระองค์​ใน​สายตา​ประชาชาติ​ทั้งปวง; และ​ทั่ว​สุด​แดน​แผ่นดิน​โลก​จะ​เห็น​การ​ช่วย​ให้​รอด​ของ​พระผู้เป็นเจ้า​แห่ง​เรา.