พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์   < ก่อน  ถัดไป >
หนังสือ​ของ​โม​ไซยาห์
บท​ที่ ๕
วิ​สุทธิ​ชนก​ลาย​เป็น​บุตร​และ​ธิดา​ของ​พระ​คริสต์​โดย​ผ่าน​ศรัทธา—จึง​เรียก​พวก​เขา​โดย​พระ​นาม​ของ​พระ​คริสต์—กษัตริย์​เบ็นจา​มิ​น​กระตุ้น​ให้​พวก​เขา​แน่วแน่​และ​ไม่​หวั่นไหว​ใน​งาน​ดี. ประมาณ ๑๒๔ ปี​ก่อน​ค​ริ​สต​กาล.
  ๑ และ​บัดนี้, เหตุการณ์​ได้​บังเกิด​ขึ้น​คือ​เมื่อ​กษัตริย์​เบ็นจา​มิ​นก​ล่า​ว​แก่​ผู้คน​ของ​ท่าน​ดังนั้น​แล้ว, ท่าน​จึง​ถาม​ไป​ใน​บรรดา​พวก​เขา, โดย​ปรารถนา​จะ​รู้​ว่าผู้​คน​ของ​ท่าน​เชื่อ​คำ​ที่​ท่าน​ได้​กล่าว​แก่​พวก​เขา​หรือ​ไม่.
  ๒ และ​พวก​เขา​ทั้งหมด​ร้อง​เป็น​เสียง​เดียวกัน, มีค​วาม​ว่า: แท้จริง​แล้ว, เรา​เชื่อ​ถ้อยคำ​ทั้งหมด​ที่​ท่าน​กล่าว​แก่​เรา; และ, เรา​รู้​ถึง​ความ​แน่นอน​และ​ความ​จริง​ของ​มัน​ด้วย, เพราะ​พระ​วิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ผู้ทรง​มหิทธิ​ฤทธิ์, ซึ่ง​ทรง​กระทำ​การเปลี่ยนแปลง​อัน​ลึกล้ำ​ใน​เรา, หรือ​ใน​ใจ​เรา, จน​เรา​ไม่​มี​ใจ​ที่​จะ​ทำความชั่ว​อีก, แต่​จะ​ทำความ​ดี​โดย​ตลอด.
  ๓ และ​ตัว​เรา​เอง, ด้วย, โดย​ผ่าน​พระ​คุณ​ความ​ดี​อัน​ไม่​มี​ขอบเขต​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, และ​การ​แสดง​ให้​ประจักษ์​ของ​พระ​วิญญาณ​ของ​พระองค์, จึง​มี​ทัศนะ​กว้าง​ไกล​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ที่​จะ​มา​ถึง; และ​หากว่า​สมควร, เรา​จะ​พยากรณ์​ถึง​ทุก​สิ่ง​ได้.
  ๔ และ​มัน​คือ​ศรัทธา​ที่​เรา​มี​อยู่​แล้ว​ใน​เรื่อง​ที่​กษัตริย์​ของ​เรา​กล่าว​แก่​เรา​ซึ่ง​นำ​เรา​มา​สู่​ความ​รู้​อัน​สำคัญ​ยิ่ง​นี้, ซึ่ง​โดย​การ​นี้​เรา​ชื่นชมยินดี​ด้วย​ความ​ปรีดี​อย่าง​เหลือล้น​เช่น​นี้.
  ๕ และ​เรา​เต็มใจ​ที่​จะ​เข้า​สู่​พัน​ธสัญญา​กับ​พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เรา​เพื่อ​จะ​ทำ​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์, และ​เพื่อ​จะ​เชื่อฟัง​พระ​บัญญัติ​ของ​พระองค์, ตลอด​วัน​เวลา​ที่​เหลือ​อยู่​ของ​เรา​ใน​ทุก​เรื่อง​ซึ่ง​พระองค์​จะ​ทรง​บัญชา​เรา, เพื่อ​เรา​จะ​ไม่​นำ​ความ​ทรมาน​อัน​ไม่​รู้จบ​มา​ให้​ตน​เอง, ดัง​ที่เทพ​พูด​ไว้, เพื่อ​เรา​จะ​ไม่​ดื่ม​จาก​ถ้วย​แห่ง​พระ​พิโรธ​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๖ และ​บัดนี้, นี่​คือ​ถ้อยคำ​ที่​กษัตริย์​เบ็นจา​มิ​น​ปรารถนา​จาก​คน​เหล่า​นี้; และ​ดังนั้น​ท่าน​จึง​กล่าว​แก่​พวก​เขา: ท่าน​พูด​ถ้อยคำ​ที่​ข้าพเจ้า​ปรารถนา; และ​พัน​ธ​สัญญา​ซึ่ง​ท่าน​ทำ​ไว้​เป็น​พัน​ธ​สัญญา​ที่​ชอบธรรม.
  ๗ และ​บัดนี้, เพราะ​พัน​ธ​สัญญา​ที่​ท่าน​ทำ​ไว้​จะ​เรียก​ท่าน​ว่า​ลูก ๆ ของ​พระ​คริสต์, บุตร​ของ​พระองค์, และ​ธิดา​ของ​พระองค์; เพราะ​ดูเถิด, วัน​นี้​พระองค์​ทรง​ให้กำเนิด​ท่าน​ทาง​วิญญาณ; เพราะ​ท่าน​กล่าว​ว่าใจ​ท่าน​เปลี่ยนแปลง​แล้ว​โดย​ผ่าน​ศรัทธา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระองค์; ฉะนั้น, ท่าน​จึงถือกำเนิด​จาก​พระองค์​และ​กลาย​เป็น​บุตร​ของ​พระองค์​และ​ธิดา​ของพระองค์.
  ๘ และ​ภาย​ใต้​นาม​นี้​จึง​ทำให้​ท่าน​เป็นอิสระ, และ​ไม่​มี​นาม​อื่นใด​ซึ่ง​จะ​ทำให้​ท่าน​เป็น​อิสระ​ได้. ไม่มีชื่อ​อื่น​ใด​ให้​ไว้​ซึ่ง​ความ​รอด​จะ​มา​ได้; ฉะนั้น, ข้าพเจ้า​จึง​อยาก​ให้ท่า​นรับ​พระ​นาม​ของ​พระ​คริสต์​ไว้​กับ​ท่าน, ท่าน​ทั้งหมด​ที่​เข้า​มา​ใน​พัน​ธ​สัญญา​กับ​พระผู้เป็นเจ้า​ว่า​ท่าน​จะ​เชื่อฟัง​ไป​จน​ที่สุด​แห่ง​ชีวิต​ท่าน.
  ๙ และ​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น​คือ​ผู้​ใด​ก็ตาม​ที่​ทำ​เช่น​นี้​จะ​พบ​อยู่​เบื้อง​พระ​หัตถ์​ขวา​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, เพราะ​เขา​จะ​รู้จัก​ชื่อ​ซึ่ง​จะ​เรียก​เขา​โดย​ชื่อ​นั้น; เพราะ​จะ​เรียก​เขา​ด้วย​พระ​นาม​ของ​พระ​คริสต์.
  ๑๐ และ​บัดนี้​เหตุการณ์​จะ​บังเกิด​ขึ้น​คือ, ผู้​ใด​ก็ตาม​ที่​จะ​ไม่​รับ​พระ​นาม​ของ​พระ​คริสต์​ไว้​กับ​เขา​ต้อง​เรียก​เขา​ด้วย​ชื่ออื่น; ฉะนั้น, เขา​ย่อม​พบ​ตน​เอง​อยู่​เบื้อง​พระ​หัตถ์ซ้าย​ของ​พระผู้เป็นเจ้า.
  ๑๑ และ​ข้าพเจ้า​อยาก​ให้ท่า​น​จำ​ไว้​ด้วย, ว่า​นี่​คือชื่อ​ที่​ข้าพเจ้า​กล่าว​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​ให้ท่า​น​ซึ่ง​จะ​ไม่​มี​วัน​ถูก​ลบ​เลย, เว้นแต่​จะ​เป็น​โดย​การ​ล่วง​ละเมิด; ฉะนั้น, จง​ระวัง​เพื่อ​ท่าน​จะ​ไม่​ล่วง​ละเมิด, เพื่อ​ชื่อ​นี้​จะ​ไม่​ถูก​ลบ​จาก​ใจ​ท่าน.
  ๑๒ ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, ข้าพเจ้า​อยาก​ให้ท่า​น​จดจำ​ที่​จะ​จารึก​พระ​นามอยู่​ใน​ใจ​ท่าน​เสมอ​ไป, เพื่อ​จะ​ไม่​พบ​ท่าน​อยู่​เบื้อง​พระ​หัตถ์​ซ้าย​ของ​พระผู้เป็นเจ้า, แต่​เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้ยิน​และ​รู้จัก​สุรเสียง​ซึ่ง​โดย​สุรเสียง​นั้น​จะ​เรียก​ท่าน, และ​อีก​ทั้ง, ชื่อ​ซึ่ง​โดย​ชื่อ​นั้น​จะ​เรียก​ท่าน.
  ๑๓ เพราะ​คน​จะรู้จัก​ผู้​เป็น​นาย​ซึ่ง​เขา​ไม่​เคย​รับ​ใช้, และ​เป็น​คน​แปลก​หน้า​สำหรับ​เขา, และ​อยู่​ไกล​จาก​ความ​นึกคิด​และ​เจตนา​ของ​ใจ​เขา​ได้​อย่างไร ?
  ๑๔ และ​อนึ่ง, คน​จะ​เอา​ลา​ซึ่ง​เป็น​ของ​เพื่อนบ้าน, มา​เลี้ยง​หรือ ? ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน​ว่า, ไม่​เลย; เขา​จะ​ไม่​ยอม​แม้​ให้​มัน​มา​หากิน​ใน​ฝูง​ของ​เขา, แต่​จะ​ไล่​มัน, และ​ขับ​มัน​ออก​ไป. ข้าพเจ้า​กล่าว​แก่​ท่าน, ว่า​จะ​เป็น​เช่น​นั้น​ใน​บรรดา​พวก​ท่าน​หาก​ท่าน​ไม่​รู้จัก​ชื่อ​ซึ่ง​จะ​เรียก​โดย​ชื่อ​นั้น.
  ๑๕ ฉะนั้น, ข้าพเจ้า​อยาก​ให้ท่า​น​แน่วแน่​และ​ไม่​หวั่นไหว, เต็ม​ไป​ด้วย​งาน​ดี​อยู่​เสมอ, เพื่อ​พระ​คริสต์, พระเจ้า​พระผู้เป็นเจ้า​ผู้ทรง​มหิทธิ​ฤทธิ์, จะ​ทรงผนึก​ท่าน​ไว้​เป็น​ของ​พระองค์, เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​รับ​การนำ​ไป​สวรรค์, เพื่อ​ท่าน​จะ​มีค​วาม​รอด​อันเป็น​นิจ​และ​ชีวิตนิรันดร์, โดย​ปรีชา​ญาณ, และ​เด​ชานุ​ภาพ, และ​ความ​ยุติธรรม, และ​ความ​เมตตา​ของ​พระองค์​ผู้ทรงสร้าง​ทุก​สิ่ง, ใน​ฟ้า​สวรรค์​และ​บน​แผ่นดิน​โลก, ผู้ทรง​เป็น​พระผู้เป็นเจ้า​เหนือ​ทุก​สิ่ง. เอ​เมน.